FAQ

Je výzvou omezen podíl partnera z komerční sféry na rozpočtu projektu?

Tento podíl není stanoven. Míra zapojení takového partnera však musí být v souladu s obecnými podmínkami partnerství, které jsou definovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, kap. 5.4, tj. že příjemce realizuje hlavní část aktivit projektu, což je možné posoudit právě porovnáním objemu podpory, kterou získají partneři, s objemem podpory naplánované k rozdělení mezi partnery. Spolufinancování výdajů financovaných v režimu GBER z vlastních zdrojů je stanoveno ve výši min. 50 % z celkových způsobilých výdajů financovaných v režimu GBER.