FAQ

Musí být u pozic Odborného manažera projektu a Vedoucího výzkumného týmu prokázána příslušnost výsledků VaV v hlavním oboru FORD druhé úrovně?

Pokud je v projektu hlavním oborem např. 1.1 Matematika, pak u Odborného manažera projektu platí, že takovýto výzkumník musí prokázat, že jeho výsledky VaV za období od roku 2016 včetně musí být převažující v hlavním oboru tedy v tomto konkrétním případě v oboru 1.1 Matematika. Do CV tohoto výzkumníka se uvedou veškeré jeho výsledky a ty z oboru 1.1 Matematika musí převažovat (u publikací se pouze 5 nejvýznamnějších zvýrazní).

U vedoucího výzkumného záměru tento požadavek takto striktně uveden není. Zde se vyžaduje, aby se jednalo o výzkumníka splňujícího úroveň R3 nebo R4 dle klasifikace Euraxess (https://euraxess.ec.europa.eu/europe/career-development/training-researchers/research-profiles-descriptors) a zároveň, aby se jednalo o osobu dobře rozpoznatelnou v hlavním oboru tedy ve Vašem případě 1.1 Matematika. Do CV Vedoucího výzkumného záměru není třeba uvádět všechny výsledky VaV od roku 2016 včetně, ale naopak uvádí se pouze 5 nejvýznamnějších. Prokázání, že se jedná o osobu dobře rozpoznatelnou v hlavním oboru, doloží žadatel například tím, že doložené publikace mají patrný přesah do hlavního oboru FORD druhé úrovně.

Zároveň obě pozice musí splnit další kvalifikační kritéria uvedené ve specifických pravidlech v kap. 5.7 v části minimální požadavky na kvalifikaci Odborného manažera projektu / Vedoucího výzkumného týmu.