FAQ

Je možné, aby do projektu byl zapojen partner, kterým by byla zahraniční instituce?

Nastavení výzvy stanovuje přípustné místo realizace projektu území ČR s výjimkou aktivity č. 6 Mobility odborného týmu, která může být realizována i mimo území ČR. Na zapojení partnera do projektu pohlíží OP JAK jako na spoluřešitele aktivit (hlavních, nikoliv dílčích) stanovených výzvou.

Zapojení zahraničního partnera se sídlem mimo ČR v tom smyslu, že by prováděl aktivity na území mimo ČR, není přípustné, protože je v rozporu s přípustným místem realizace, a to bez ohledu na výši finančního zapojení daného partnera do projektu.

Zapojení zahraničního partnera není však výzvou vyloučeno v případě, kdy partner má pobočku v ČR, kde by probíhaly aktivity projektu. Partner by se také mohl podílet na realizaci aktivity č. 6 Mobility odborného týmu – příjezdy.