FAQ

Mohou být v případě více výzkumných záměrů tyto záměry zařazeny do více oblastí FORD druhé úrovně napříč všemi oblastmi? Např. dva výzkumné záměry budou zařazeny ve FORDu 1 Přírodní vědy, konkrétně 1.1 Matematika (FORD 1 tedy bude „hlavní“) a třetí výzkumný záměr může být zařazen do FORDu č. 5 Společenské vědy, konkrétně 5.4 Sociologie? Je takovéto nastavení možné?

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část (dále je SPpŽP) stanovují povinnost koncipovat projekt v jednom hlavním oboru (jedná se o hlavní „vizi“ či jednotící oblast, která prostupuje celým projektem), který je obsažen ve všech výzkumných záměrech. Tento hlavní obor se uvádí ve Studii proveditelnosti v kap. 3. Vycházejte z tabulky uvedené v kap. 5.7 (s. 17 a 18) SPpŽP a oborů uvedených ve druhém sloupci s názvem „Obory dle klasifikace druhé úrovně FORD“. Z uvedeného tedy vyplývá, že se nemůže jednat o Vámi uváděný Vědní obor FORD 1. Přírodní vědy, ale je třeba zvolit obor o úroveň níže, tedy dle Vámi uvedeného případu se jedná o obor 1.1 Matematika. Tento hlavní obor definuje hlavní oborové směřování projektu a každý výzkumný záměr na něj musí být navázán.

Co se týče vedlejších oborů, ty si žadatel volí opět z v druhé úrovně klasifikace FORD, (viz druhý sloupec s názvem „Obory dle klasifikace druhé úrovně FORD“ dle tabulky uvedené v kap. 5.7 (s. 17 a 18) SPpŽP), a to nezávisle na zařazení do vědní oblasti FORD (tj. první sloupec s názvem „Širší klasifikace (vědní oblasti FORD)“ dle tabulky uvedené v kap. 5.7 (s. 17 a 18) SPpŽP). To znamená, že zvolené vedlejší obory, nemusí být všechny ze stejné vědní oblasti FORD (tj. první sloupec s názvem „Širší klasifikace (vědní oblasti FORD dle tabulky uvedené v kap. 5.7 (s. 17 a 18) SPpŽP), kam patří hlavní obor projektu.

Ve Vámi uváděném příkladu je tedy možné mít výzkumné záměry, které spadají nad rámec hlavního oboru 1.1 Matematika, který bude řešen v každém výzkumném záměru, taktéž do vedlejšího oboru 5.4 Sociologie. Pokud bude jeden výzkumný záměr (nad rámec hlavního oboru 1.1 Matematika) zařazen také ve vedlejším oboru 5.4 Sociologie, musí zde probíhat výzkum, který souvisí s hlavním zaměřením projektu, což je 1.1 Matematika. Obecně není možné v projektu realizovat výzkumný záměr, který se bude zabývat naprosto nesouvisejícím výzkumem/oborem/oblastí s hlavním oborovým zaměřením projektu (ve Vašem případě obor 1.1 Matematika – tedy každý výzkumný záměr musí tento obor mít jako hlavní, byť některé mohou být současně zaměřeny interdisciplinárně i na obory vedlejší – např. 5.4 Sociologie). Není přípustné, aby byl projekt „slepen“ z naprosto oborově nesouvisejících výzkumných záměrů, např. aby projekt o třech výzkumných záměrech se ve dvou VZ zabýval oborem 1.4 Chemické vědy a v třetím řešil výzkum v oboru 2.5 Materiálové inženýrství bez jakéhokoliv spojujícího hlavního oboru, který má být jednotícím prvkem celého projektu, a který má být přítomen ve všech výzkumných záměrech.