Výzva č. 02_23_024 ERDF výzva pro VŠ – studenti se SP

31. srpna 2023 - 30. srpna 2024

Zbývá 69 dní na podání


Celková alokace

1 000 mil. Kč

Počet předložených žádostí

3

Předložené žádosti

90 mil. Kč

Počet podpořených žádostí

0

Podpořené žádosti

0

Zbývající alokace

1 000 mil. Kč


Aktualizováno 21. 6. 2024


Podání žádosti o podporu: 14. 9. 2023 v 10:00 hodin – 30. 8. 2024 ve 14:00 hodin v aplikaci IS KP21+ na webu: iskp21.mssf.cz. První uzávěrka bude 30. 9. 2023, další uzávěrky budou vždy poslední den každého následujícího měsíce až do 31. 5. 2024. Počínaje 1. 6. 2024 budou žádosti o podporu přijímány průběžně, a to až do data ukončení příjmu žádostí o podporu (30. 8. 2024).

Text výzvy ERDF výzva pro VŠ – studenti se SP, verze 2 - Neplatná verze

01. 02. 2024 - 08:13| pdf| 516.60 kB

Text výzvy ERDF výzva pro VŠ – studenti se SP - Neplatná verze

31. 08. 2023 - 04:51| pdf| 512.24 kB

Příloha č. 1 Hodnoticí kritéria

31. 08. 2023 - 04:51| pdf| 248.34 kB

Popis a zdůvodnění změn výzvy

23. 04. 2024 - 07:04| pdf| 168.37 kB

Prohlášení o přijatelnosti žadatele

31. 08. 2023 - 05:23| docx| 288.67 kB

Studie proveditelnosti

31. 08. 2023 - 05:25| docx| 522.47 kB

Harmonogram klíčových aktivit

31. 08. 2023 - 05:28| xlsx| 152.80 kB

Prohlášení o přijatelnosti - partner

31. 08. 2023 - 05:31| docx| 288.14 kB

Smlouva o partnerství

31. 08. 2023 - 05:41| docx| 305.38 kB

Prokázání vlastnické struktury

31. 08. 2023 - 05:34| docx| 283.24 kB

Přehled nemovitostí dotčených projektem

31. 08. 2023 - 05:38| xlsx| 19.57 kB

Pasportizace objektů VŠ

31. 08. 2023 - 05:40| xlsx| 6.43 MB

Vzor – Podmínky

21. 06. 2024 - 07:46| docx| 238.24 kB

Vzor – Rozhodnutí

21. 06. 2024 - 07:46| docx| 241.64 kB

Vzor ZPP – příloha č. 1 k právním aktům

21. 06. 2024 - 07:46| docx| 288.62 kB

Přístrojový deník

27. 12. 2023 - 07:02| xlsx| 257.61 kB

Do žádosti o podporu (a souvisejících příloh) je možné v odůvodněných případech uvádět i objekty, které prozatím nejsou uvedeny v pasportizačních tabulkách (např. objekt, který má být vybavován z projektu, avšak je budován z jiných prostředků).

V žádosti o podporu musí být dodržen princip jeden objekt = jedna klíčová aktivita. Pokud v průběhu realizace vyvstanou okolnosti, které povedou k nutnosti přesunout vybavení do objektu, jehož vybavování nebylo plánováno v žádosti o podporu, může být situace řešena pomocí změny zakládající změnu právního aktu, kdy dojde k přesunu plánovaných výstupů (tj. vybavení) do jiných budov uvedených v žádosti o podporu. Pokud bude nutné vybavení přesunout do objektu, který nebyl v žádosti plánován, dojde k přejmenování stávající aktivity (namísto „objekt A“ bude uvedeno „objekt B“), nebo je možné stávající aktivitu rozšířit, tj. přidat objekt (namísto „objekt A“ bude uvedeno „objekty A, B“). Do projektu však nelze přidat samostatnou novou klíčovou aktivitu. Veškeré změny tohoto charakteru musí být příjemcem řádně podloženy a odůvodněny, následně budou ŘO posuzovány individuálně v závislosti na konkrétní situaci.

Přestože bylo 1. 1. 2024 nařízení Komise č. 1407/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis nahrazeno novým nařízením Komise č. 2023/2831, bude možné podle nového nařízení postupovat až po provedení nezbytných úprav národní legislativy a Registru de minimis (RDM), nejpozději však od 1. 7. 2024 – viz také aktualita ÚOHS. Po dobu tohoto přechodného období není zatím možné poskytovat podporu de minimis do výše nového limitu 300 tis. EUR / 3 roky / jeden podnik, ale stále pouze do výše limitu 200 tis. EUR / 3 po sobě jdoucí účetní období / jeden podnik, nicméně již nyní je možné předkládat žádosti o podporu až do výše nového limitu 300 tis. EUR. Pokud žadatel předloží žádost o podporu, která projde úspěšně hodnoticím procesem, bude vyzván k předložení podkladů před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, vč. podkladů potřebných pro ověření disponibilního limitu pro čerpání podpory de minimis. Pokud v tomto okamžiku stále nebude RDM upraven na nový limit dle nového nařízení, může být buď poskytnuta podpora v souladu se starým nařízením (tj. pouze do výše 200 tis. EUR), nebo bude Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydáno až po provedení úpravy RDM.

Dle PpŽP – obecná část, kap. 5.9.1 Rozpočet projektu, je při stanovování cen majetku, který není uveden v Seznamu obvyklých cen vybavení, ubytování a stravování, nezbytné provést průzkum trhu zahrnující alespoň 3 dodavatele s tím, že pokud průzkum trhu 3 dodavatele nezahrnuje, žadatel toto zdůvodní. Jako příklad relevantního zdůvodnění je v PpŽP uvedena situace, kdy více dodavatelů neexistuje. Řádným zdůvodněním však může být i předložení projektové dokumentace zpracované autorizovanou osobou (projektantem), jejíž kalkulace je provedena standardně užívanou metodou vycházející z relevantních statistických ukazatelů (např. cenová soustava ÚRS). V tomto případě je i při předložení jedné projektové dokumentace dostatečně podložené, že cena je v čase a místě obvyklá.

Pokud jde o realizaci aktivit pro studenty se SP, není třeba tyto specifické potřeby studentů nijak dokládat. Není tedy třeba provádět diagnostiku dle metodiky MŠMT. Pro vykazování studentů se SP v indikátoru 518 112 musí být ovšem student uveden v informačním systému školy jako student se SP. Počty studentů se SP mohou být kontrolovány v rámci kontroly na místě.

Navýšení rozpočtových položek o předpokládanou inflaci není přípustné. Jednotková cena musí být v souladu s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou.

Realizaci jednotlivých aktivit projektu na fakultách nebo součástech vysoké školy je možné podložit strategickým záměrem fakulty/součásti VŠ. Zároveň ovšem musí být všechny aktivity projektu v souladu s aktuálním strategickým záměrem vysoké školy, jehož doložení je povinné.

Aktivity projektu musí být v souladu se strategickým záměrem VŠ aktuálním v době podání žádosti.

Ke každé položce rozpočtu by měly být doloženy 3 nabídky, pokud je to možné. Pokud se žadateli nepodaří získat 3 nabídky, může doložit i méně spolu s vysvětlením a zdůvodněním nedoložení 3 nabídek.

Lze použít dokument, který byl zaktualizován v rámci 2. milníku programu 133 220. V tabulce by ovšem měly být zvýrazněny objekty dotčené plánovaným projektem. V příloze Pasportizace objektů není třeba uvádět vybavení, jedná se o překlep.

Vyloučená aktivita výzev byla definována z důvodu zamezení duplicity podporovaných aktivit napříč operačními programy a národními programy zaměřenými na snížení energetické náročnosti budov. Uvedená vyloučená aktivita se proto týká prací na stávající vnější obálce budovy.

V případě rekonstrukcí nejsou způsobilé žádné výdaje spojené s prací na vnější obálce (tedy např. zateplování, případně jakákoliv vnější izolace budovy, výměna nebo případná renovace oken a dveří, zvětšení či zřízení nových oken a dveří, oprava střechy včetně krovu apod.). V případě zpřístupnění stávajících objektů pro studenty se specifickými potřebami lze lokální zásah do vnější obálky budovy akceptovat (např. výměnu dveří za širší aj.). V případě dobudování jsou způsobilými i výdaje pojící se s pracemi na vnější obálce předmětného objektu.

Předmětným objektem je zde označována budova ve stavu při podání žádosti o podporu, tj. objekt, který je zapsán v katastru nemovitostí; objekt, ke kterému žadatel dokládá vlastnický vztah při podání žádosti o podporu; objekt, který je v projektové dokumentaci vyznačen jako původní/výchozí stav před rekonstrukcí/dobudováním.

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část, verze 3 pro výzvu č. 02_23_022 ESF+ výzva pro VŠ, č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita, č. 02_23_024 ERDF výzva pro VŠ – studenti se SP

Řídicí orgán OP JAK vydává Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část v aktualizované verzi 3 pro výzvu č. 02_23_022 ESF+ výzva pro VŠ, č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita, a č. 02_23_024 ERDF výzva pro VŠ – studenti se SP, s účinností od 21. června 2024. Součástí dokumentu je přehled změn oproti […]

Číst více

Zveřejnění aktualizovaného vzoru Prohlášení o propojenosti s ostatními podniky – de minimis

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje aktualizovaný vzor Prohlášení o propojenosti s ostatními podniky – de minimis. Formulář byl upraven v souladu s novým nařízením Komise (EU) č. 2023/2831 o podpoře de minimis, které je od 1. června 2024 (po spuštění upraveného Centrálního registru podpor malého rozsahu) možné aplikovat při poskytování podpor de minimis. Dle nového nařízení je […]

Číst více

Aktualizace vzorů Prohlášení o souladu projektu s pravidly veřejné podpory – výzvy č. 02_23_022 ESF+ výzva pro VŠ, č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita a č. 02_23_024 ERDF výzva pro VŠ – studenti se SP

Řídicí orgán OP JAK informuje o zveřejnění aktualizovaných vzorů Prohlášení o souladu projektu s pravidly veřejné podpory, které žadatel předkládá k žádosti o podporu v rámci výzev č. 02_23_022 ESF+ výzva pro VŠ, č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita a č. 02_23_024 ERDF výzva pro VŠ – studenti se SP. V aktualizovaných vzorech […]

Číst více

Změna výzev č. 02_23_022 ESF+ výzva pro VŠ, č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita, č. 02_23_024 ERDF výzva pro VŠ – studenti se SP

Řídicí orgán OP JAK oznamuje, že dne 17. 4. 2024 došlo ke změně výzev č. 02_23_022 ESF+ výzva pro VŠ, č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita a č. 02_23_024 ERDF výzva pro VŠ – studenti se SP. Změna se týká posunu data ukončení příjmu žádostí o podporu, a to z 31. 5. 2024 […]

Číst více

Změna výzev ESF+ výzva pro VŠ, ERDF výzva pro VŠ – kvalita a ERDF výzva pro VŠ – studenti se SP

Řídicí orgán OP JAK informuje žadatele o posunu data ukončení příjmu žádostí o podporu u výzev č. 02_23_022 ESF+ výzva pro VŠ, č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita a č. 02_23_024 ERDF výzva pro VŠ – studenti se SP, a to ze 4. 4. 2024 na 31. 5. 2024 do 14:00. Dále u […]

Číst více

Metodický dopis č. 2 (zákoník práce) k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část

ŘO OP JAK informuje žadatele a příjemce individuálních projektů OP JAK, že byl zveřejněn Metodický dopis č. 2 k PpŽP – obecná část verze 2, kterým se v souvislosti se změnami v zákoníku práce upravuje způsobilost osobních výdajů za zaměstnance vykonávající práci na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti, včetně náhrad za dovolenou. […]

Číst více

Záznam z distančního semináře pro žadatele – ESF+ výzva pro VŠ, ERDF výzva pro VŠ – kvalita a ERDF výzva pro VŠ – studenti se SP

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje záznam z distančního semináře pro žadatele o finanční podporu z výzvy č. 02_23_022 ESF+ výzva pro VŠ, č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita a č. 02_23_024 ERDF výzva pro VŠ – studenti se SP, který se uskutečnil dne 27. září 2023. Záznam ze semináře je dostupný ke zhlédnutí ZDE.  Prezentace […]

Číst více

Přes 15 miliard pro kvalitnější výuku na vysokých školách

Praha, 4. září 2023 – Operační program Jan Amos Komenský podpoří vzdělávací činnost na vysokých školách prostřednictvím jejího kvalitnějšího materiálního a infrastrukturního zázemí, úpravami studijních programů, rozvojem pedagogických a didaktických dovedností vysokoškolských učitelů i prostřednictvím podpory studentů se specifickými potřebami. Alokace tří vyhlašovaných výzev financovaných z ESF a ERDF je v součtu 15,3 miliardy korun. Tzv. trojvýzva […]

Číst více

Výzva č. 02_23_024 ERDF výzva pro VŠ – studenti se SP

Řídicí orgán OP JAK dne 31. 8. 2023 vyhlašuje výzvu č. 02_23_024 ERDF výzva pro VŠ – studenti se SP, jejímž cílem je rozvoj materiálního a infrastrukturního zázemí vysokých škol za účelem usnadnění či umožnění studia studentům se specifickými potřebami a podpory talentovaných/nadaných studentů. Ukončení příjmu žádostí je stanoveno do 4. 4. 2024 do 14:00. […]

Číst více

Nejsou k dispozici žádné akce.