Výzva č. 02_23_029 Teaming-CZ II

26. října 2023 - 31. ledna 2025

Zbývá 251 dní na podání


Celková alokace

1 500 mil. Kč

Počet předložených žádostí

3

Předložené žádosti

2 048 mil. Kč

Počet podpořených žádostí

0

Podpořené žádosti

0

Zbývající alokace

1 500 mil. Kč


Aktualizováno 24. 5. 2024

Cíl výzvy:

Cílem výzvy Teaming-CZ II je posílit doplňkovost mezi fondy EU a programem Horizont Evropa a přispět k rozvoji zázemí a kapacit výzkumného prostředí v ČR tak, aby byly vytvořeny dostatečně kvalitní podmínky pro rozvoj špičkového výzkumu. Předmětem výzvy je komplementární podpora projektů úspěšných ve výzvě Teaming for Excellence programu Horizont Evropa ((HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-01-01-two-stage), dále jen „Teaming for Excellence (HE)“), která směřuje k rozvoji excelentních výzkumných center pomocí spolupráce se zahraniční vedoucí vědeckou institucí.

Oprávnění žadatelé

Oprávněný žadatel musí patřit do jedné z následujících kategorií a zároveň splňovat všechny podmínky uvedené v kap. 5.3 PpŽP – specifická část:
Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2022/C 414/01):

  • veřejné vysoké školy;
  • veřejné výzkumné instituce;
  • soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost (zapsaný ústav, obecně prospěšná společnost, spolek aj.).

Partnerství
Žadatelé mohou předložit projekt samostatně nebo ve spolupráci s partnerem/partnery.

Povinné aktivity:

Aktivita 1. Řízení projektu

Aktivita 2. Pořizování, upgrade či vývoj vybavení excelentního výzkumného centra

Volitelné aktivity:

Aktivita 3. Stavební úpravy excelentního výzkumného centra

Podání žádosti o podporu:

První kolo: 9. 11. 2023 – 5. 1. 2024

Druhé kolo: 2. 9. 2024 – 31. 1. 2025

v aplikaci IS KP21+ na webu: iskp21.mssf.cz
Informační e-mail k výzvě: TeamingOPJAK@msmt.cz

Výzva Teaming-CZ II

25. 10. 2023 - 08:06| pdf| 565.38 kB

Příloha č. 1 Hodnoticí kritéria

25. 10. 2023 - 08:06| pdf| 292.54 kB

Příloha č. 2 Karty tematických oblastí

25. 10. 2023 - 08:06| pdf| 1.21 MB

Prohlášení o přijatelnosti žadatele

26. 10. 2023 - 05:56| docx| 288.68 kB

Studie proveditelnosti

26. 10. 2023 - 05:58| docx| 580.51 kB

Harmonogram klíčových aktivit

26. 10. 2023 - 06:00| xlsx| 150.28 kB

Prohlášení o přijatelnosti - partner

26. 10. 2023 - 06:04| docx| 288.42 kB

Declaration of eligibility of partner

26. 10. 2023 - 06:05| docx| 252.85 kB

Smlouva o partnerství

26. 10. 2023 - 06:06| docx| 305.30 kB

Prokázání vlastnické struktury

26. 10. 2023 - 06:12| docx| 283.38 kB

Přehled nemovitostí dotčených projektem

26. 10. 2023 - 06:14| xlsx| 19.57 kB

Vzor Právního aktu

25. 10. 2023 - 08:41| docx| 252.85 kB

Vzor Základních parametrů projektu

25. 10. 2023 - 08:06| docx| 290.94 kB

Metodický dopis č. 2 (zákoník práce) k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část

ŘO OP JAK informuje žadatele a příjemce individuálních projektů OP JAK, že byl zveřejněn Metodický dopis č. 2 k PpŽP – obecná část verze 2, kterým se v souvislosti se změnami v zákoníku práce upravuje způsobilost osobních výdajů za zaměstnance vykonávající práci na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti, včetně náhrad za dovolenou. […]

Číst více

Výzva č. 02_23_029 Teaming-CZ II

Řídicí orgán OP JAK dne 26. 10. 2023 vyhlašuje výzvu č. 02_23_029 Teaming-CZ II na podporu projektů úspěšných ve výzvě Teaming for Excellence programu Horizont Evropa (HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-01-01-two-stage), která směřuje k rozvoji excelentních výzkumných center pomocí spolupráce se zahraniční vedoucí vědeckou institucí. Ukončení příjmu žádostí v prvním kole je stanoveno na 5. 1. 2024 ve 14:00:00 […]

Číst více