Výzva č. 02_22_011 MSCA COFUND CZ

31. října 2023 - 31. října 2024

Zbývá 159 dní na podání


Celková alokace

250 mil. Kč

Počet předložených žádostí

1

Předložené žádosti

51 mil. Kč

Počet podpořených žádostí

0

Podpořené žádosti

0

Zbývající alokace

250 mil. Kč


Aktualizováno 24. 5. 2024


Příjem žádostí o podporu v systému IS KP21+ byl zahájen 14. 11. 2023.

Cíl výzvy:

Cílem výzvy je podpora projektů Marie Skłodowska-Curie Actions typu COFUND (dále jen „MSCA COFUND“), které v hodnocení výzvy programu Horizont Evropa (dále jen „HE“) HORIZON-MSCA-2022-COFUND-01 (dále jen „MSCA COFUND 2022“) nebo HORIZON-MSCA-2023-COFUND-01 (dále jen „MSCA COFUND 2023“) dosáhly hodnocení ve výši alespoň 85 % maximálního počtu bodů, tj. získaly značku kvality, tzv. pečeť excelence (Seal of Excellence).

Oprávnění žadatelé:

Oprávněný žadatel musí splňovat všechny podmínky uvedené v kapitole 5.3 PpŽP – specifická část a zároveň patřit do jedné z následujících kategorií:

1) Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2022/C 414/01):

  • veřejné výzkumné instituce;
  • veřejné vysoké školy;
  • organizační složky státu a příspěvkové organizace organizačních složek státu;
  • příspěvkové organizace územních samosprávných celků;
  • soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost;
  • další právnické osoby;

2) subjekty nesplňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2022/C 414/01) a účastnící se provádění výzkumu.

Žadatel, resp. příjemce musí mít nejpozději do 30 dnů od proplacení první žádosti o platbu sídlo nebo alespoň pobočku či provozovnu na území ČR.

Partnerství
Žadatelé mohou předložit projekt samostatně nebo ve spolupráci s partnerem/partnery.

Podání žádosti o podporu:

14. 11. 2023 – 30. 10. 2024

v aplikaci IS KP21+ na webu: iskp21.mssf.cz
Informační e-mail k výzvě: mscacofundOPJAK@msmt.cz

Výzva MSCA COFUND CZ

30. 10. 2023 - 07:56| pdf| 563.38 kB

Příloha č. 1 Hodnoticí kritéria

30. 10. 2023 - 07:36| pdf| 217.87 kB

Prohlášení o přijatelnosti žadatele

30. 10. 2023 - 09:52| docx| 288.68 kB

Harmonogram klíčových aktivit

30. 10. 2023 - 09:54| xlsx| 148.78 kB

Kalkulačka mobilit

30. 10. 2023 - 09:58| xlsx| 68.54 kB

Prohlášení o přijatelnosti - partner

30. 10. 2023 - 10:03| docx| 288.14 kB

Prokázání vlastnické struktury

30. 10. 2023 - 10:06| docx| 283.38 kB

Vzor Smlouvy o partnerství OP JAK

30. 10. 2023 - 10:09| docx| 305.30 kB

Vzor Právního aktu

06. 05. 2024 - 07:18| docx| 239.38 kB

Vzor Základních parametrů projektu

30. 10. 2023 - 08:33| docx| 286.09 kB

Metodický dopis č. 2 (zákoník práce) k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část

ŘO OP JAK informuje žadatele a příjemce individuálních projektů OP JAK, že byl zveřejněn Metodický dopis č. 2 k PpŽP – obecná část verze 2, kterým se v souvislosti se změnami v zákoníku práce upravuje způsobilost osobních výdajů za zaměstnance vykonávající práci na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti, včetně náhrad za dovolenou. […]

Číst více

Výzva č. 02_22_011 MSCA COFUND CZ

Řídicí orgán OP JAK dne 31. 10. 2023 vyhlašuje výzvu č. 02_22_011 COFUND CZ na podporu projektů Marie Skłodowska-Curie Actions typu COFUND, které v hodnocení výzvy programu Horizont Evropa HORIZON-MSCA-2022-COFUND-01 nebo HORIZON-MSCA-2023-COFUND-01 dosáhly hodnocení ve výši alespoň 85 % maximálního počtu bodů, tj. získaly značku kvality, tzv. pečeť excelence (Seal of Excellence). Ukončení příjmu žádostí je […]

Číst více