Výzva č. 02_24_032 PRO-ROMA (Podpora pro/romských místních aktérů)

19. června 2024 - 06. ledna 2025

Zbývá 170 dní na podání


Celková alokace

300 mil. Kč

Počet předložených žádostí

9

Předložené žádosti

62 mil. Kč

Počet podpořených žádostí

0

Podpořené žádosti

0

Zbývající alokace

300 mil. Kč


Aktualizováno 16. 7. 2024


Datum zahájení příjmu žádostí o podporu 8. 7. 2024. Příjem žádostí o podporu bude ukončen poté, co finanční objem v podaných žádostech o podporu dosáhne 130 % výše alokace výzvy, nejpozději 6. 1. 2025 ve 14:00:00.

Text výzvy PRO-ROMA

18. 06. 2024 - 10:59| pdf| 534.24 kB

Prohlášení o přijatelnosti žadatele

18. 06. 2024 - 11:18| docx| 287.64 kB

Prohlášení o výběru režimu veřejné podpory

18. 06. 2024 - 11:20| docx| 305.34 kB

Kalkulačka šablon PRO-ROMA

18. 06. 2024 - 11:21| xlsx| 322.98 kB

Karta účastníka

18. 07. 2024 - 07:56| xlsx| 102.12 kB

Souhrn účastníků

15. 07. 2024 - 11:46| zip| 216.71 kB

V žádosti o podporu postačí na záložce Umístění zvolit jeden kraj a zpravidla odpovídá sídlu organizace. Na zvolení místa nemá vliv skutečnost, že se některé aktivity uskuteční i mimo uvedený kraj.

Pokud poskytujete registrované sociální služby, potom jste oprávněným žadatelem v tom případě, že máte ve výroční zprávě (popř. již v zakladatelských dokumentech) uvedenu realizaci neformálních vzdělávacích aktivit pro romské děti a mládež nebo vzdělávacích aktivit zaměřené na zvyšování povědomí romské komunity o vzdělávacím systému nebo vzdělávacích aktivit pro pracovníky ve vzdělávání zaměřené na zvyšování povědomí o romské menšině. Pokud je ve výroční zprávě (zakladatelských dokumentech) uvedeno pouze obecně poskytování registrovaných sociálních služeb romské komunitě, je to nedostatečné. Obecné uvedení registrované sociální služby romské komunitě není zárukou, že se jedná o výše vyjmenované vzdělávací aktivity. 

Oprávněnost žadatele je nutné doložit oběma dokumenty, tedy potvrzením krajského koordinátora pro romské záležitosti a zároveň také výroční zprávou nebo zakladatelským/zřizovacím dokumentem, ve kterém bude dohledatelná realizace neformálních vzdělávacích aktivit pro romské děti a mládež nebo vzdělávacích aktivit zaměřené na zvyšování povědomí romské komunity o vzdělávacím systému nebo vzdělávacích aktivit pro pracovníky ve vzdělávání zaměřené na zvyšování povědomí o romské menšině.

Kalkulačka šablon PRO-ROMA běžně zobrazuje všechny údaje ve všech buňkách. V ojedinělých případech, kdy s kalkulačkou je pracováno na menších obrazovkách (např. na notebooku s krátkou úhlopříčkou, na tabletu apod.), se mohou skutečně při nápočtech alokace ve vyšších hodnotách (7mi/8miciferná čísla) zobrazit křížky indikující úzkou buňku. V takovém případě je možné upravit měřítko zobrazení souboru (zmenšit nebo zvětšit měřítko zobrazení 100 %), nebo pracovat se souborem na zařízení s větším monitorem.

V tomto případě je nezbytné žádost o podporu podepsat oběma statutárními zástupci. Využití plné moci je však možným řešením, aby byl k podpisu zplnomocněn pouze jeden statutární zástupce.

Šablona je připravena univerzálně pro různé typy vzdělávacích aktivit pro děti, pravidelné, jednorázové, s delší i kratší dobou trvání. Doba 12 po sobě jdoucích měsíců je časové období, ve kterém musí aktivita proběhnout. Hodiny lze zrealizovat kdykoliv v intervalu tohoto období, tj i rychleji (během několika měsíců, nebo dní dle typu realizované aktivity), nejpozději však do jednoho roku. Frekvence konání jednotlivých hodin není stanovena, zároveň není vyžadována žádná pravidelnost. V jednom dni lze také vykázat více hodin – například sportovní odpoledne v délce 3 hodin.

Pojem „děti a mládež“ je definován v Přehledu šablon a jejich věcný výklad v kapitole 1.1 na str. 3. Jedná se o nezaopatřené děti dle zákona o státní sociální podpoře a dle zákona o důchodovém pojištění. Jedná se tedy o děti na základní a střední škole, popř. nezaopatřené studenty denního studia na vyšší odborné či vysoké škole.

Jedná se o kvalifikovaný odhad vedoucího aktivity/statutárního zástupce organizace. Konkrétní prokázaní, že se jedná o romské děti/mládež, se nevyžaduje. Pro doložení výstupu aktivity je dokládán formulář Evidence 16 hodin, kde budou uvedeni jména (nebo kódy) dětí, které se aktivity zúčastnili a u každého dítěte je označeno zda se jedná o dítě romské (volba ANO/NE).

Jedná se o kvalifikovaný odhad vedoucího aktivity/statutárního zástupce organizace.

Pokud se bude 5 romských dětí účastnit všech 16 hodin vzdělávací aktivity (například v tanečním kroužku), potom lze na těchto 16 hodin společné aktivity využít 5 šablon aktivity č. 5. Pokud by se účastnilo 5 romských dětí, z nichž by se 4 účastnily 16 hodin a 1 dítě by se kvůli nemoci účastnilo pouze 10 hodin, potom lze na těchto 16 hodin využít 4 šablony. Pokud bude 16 hodin tanečního kroužku zrealizováno za 2 měsíce a bude navazovat další 16hodinový kroužek, potom se ho mohou účastnit ty samé děti (děti se mohou účastnit opakovaně).

Pro výpočet počtu hodin je potřeba si určit, na kolik měsíců a jak intenzivně plánuji kroužky v projektu pořádat. Pokud plánuji projekt na 48 měsíců s tím, že každým rokem nebudou kroužky probíhat 2 měsíce (část letních prázdnin, Vánoční prázdniny), potom budou kroužky probíhat po dobu 40 měsíců. Je vhodné si vypočítat počet hodin v jednom měsíci – např. oba kroužky probíhají 1x týdně 2 hodiny, tj. v průměru 16 hodin měsíčně. Zároveň lze počítat hodiny na jednotlivé děti – pokud plánuji s 10 dětmi v každém kroužku, tj. 20 dětí v obou kroužcích x 16 hodin měsíčně = 320 hodin měsíčně. Měsíční výpočet poté vynásobím počtem měsíců realizace aktivity v projektu, tj. 320 hodin x 40 měsíců = 12 800 hodin. Mohu zaokrouhlit na 13 000 hodin. Kalkulačka šablon pak umožní zvolit až 850 šablon č. 5. Je na zvážení žadatele, zda plánuje využít maximální možnou dotaci, nebo si zvolí nižší počet aktivit, který může být s ohledem na kapacity organizace reálnější.

Vzdělávací aktivity pro romské děti a mládež musí probíhat vždy pro skupinu dětí, tj. minimálně pro dvě děti. Při doučování v rodinách budou doučováni sourozenci nebo kamarádi/spolužáci, vždy minimálně dvě děti. Doučování může probíhat přímo v rodině.

Ano, rodiče patří mezi cílové skupiny výzvy a mohou být účastníky aktivit realizovaných v rámci šablony č. 6 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v romských/proromských organizacích.

Ano, v rámci šablony č. 6 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v romských/proromských organizacích, ve variantě setkávání c) komunitní setkávání s veřejností.

Ano, aktivity pro veřejnost lze realizovat v rámci šablony č. 6 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v romských/proromských organizacích.

Ano, v rámci šablony č. 6 Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v romských/proromských organizacích, ve variantě setkávání b) odborně zaměřená tematická setkávání s rodiči.

Ano, v rámci šablony č. 5 Vzdělávací aktivity pro romské děti a mládež, např. formou vzdělávání s využitím nových technologií v tématu využití IT technologií ve vzdělávání (včetně prevence kyberšikany a bezpečnosti na sociálních sítích).

Ano, v rámci šablony č. 5 Vzdělávací aktivity pro romské děti a mládež, např. formou vzdělávání s využitím nových technologií v tématu využití IT technologií ve vzdělávání (včetně prevence kyberšikany a bezpečnosti na sociálních sítích).

Ano, v rámci šablony č. 5 Vzdělávací aktivity pro romské děti a mládež, např. formou vzdělávání s využitím nových technologií v tématu využití IT technologií ve vzdělávání (včetně prevence kyberšikany a bezpečnosti na sociálních sítích).

Ano, v rámci šablony č. 5 Vzdělávací aktivity pro romské děti a mládež, např. formou mentoringu v tématu zvýšení motivace romských dětí a mládeže ke vzdělávání nebo formou zážitkového učení v tématu volnočasové aktivity.

Ano, v rámci šablony č. 5 Vzdělávací aktivity pro romské děti a mládež, např. formou mentoringu v tématu zvýšení motivace romských dětí a mládeže ke vzdělávání nebo formou zážitkového učení v tématu volnočasové aktivity.

Ano, v rámci šablony č. 5 Vzdělávací aktivity pro romské děti a mládež, např. formou zážitkového učení v tématu volnočasové aktivity pro romské děti a mládež a společné volnočasové aktivity pro romské a neromské děti a mládež.

Ano, v rámci šablony č. 5 Vzdělávací aktivity pro romské děti a mládež, např. formou zážitkového učení v tématu volnočasové aktivity pro romské děti a mládež a společné volnočasové aktivity pro romské a neromské děti a mládež

Ano, v rámci šablony č. 5 Vzdělávací aktivity pro romské děti a mládež, např. formou zážitkového učení v tématu volnočasové aktivity pro romské děti a mládež a společné volnočasové aktivity pro romské a neromské děti a mládež.

Ano, v rámci šablony č.5 Vzdělávací aktivity pro romské děti a mládež, např. formou zážitkového učení v tématu volnočasové aktivity pro romské děti a mládež a společné volnočasové aktivity pro romské a neromské děti a mládež.

Doporučujeme seznámit se před přípravou žádosti s výzvou a veškerou dokumentací, včetně přílohy č. 1 Hodnoticí kritéria. Po finalizaci žádosti nelze opravit nenapravitelná hodnoticí kritéria, na základě jejich nesplnění je žádost zamítnuta. Volba šablon musí být v souladu s výzvou, tzn. žádost obsahuje povinnou šablonu č. 5 Vzdělávací aktivity pro romské děti a mládež. Žádost musí být podána oprávněným žadatelem, tj. žadatel splňuje definici oprávněného žadatele z výzvy a splňuje všechny podmínky zde stanovené.

Napravit lze napravitelné chyby, na které upozorní buď systém nebo hodnotitelé.

Na co si dát při vyplňování žádosti pozor:

 1. Je nutné vyplnit všechny povinné údaje. Systém ISKP21+ hlídá, aby byla vyplněna všechna povinná pole, pokud všechna povinná pole vyplněna nejsou, nelze žádost finalizovat. V tomto případě je třeba doplnit chybějící údaje.
 2. Zkontrolovat, zda jsou vloženy všechny povinné přílohy (lze vkládat i nepovinné přílohy).
 3. Zkontrolovat, zda veškeré dokumenty obsahující kolonku pro podpis a uvedení názvu/ identifikačních znaků subjektu žadatele jsou opatřeny elektronickým podpisem statutárního orgánu nebo zástupce/zástupců statutárního orgánu.
 4. Zkontrolovat, zda je žádost opatřena elektronickým podpisem v souladu s PpŽP ZP, příloha č. 6 a výzvou, kap. 8.
 5. Zkontrolovat, zda jsou všechny potřebné identifikační údaje v žádosti o podporu uvedeny v souladu s výpisem z evidence, kde je žadatel evidován.
 6. Zkontrolovat správnost údajů o vlastnické struktuře žadatele.
 7. Zkontrolovat, zda je doba realizace projektu v souladu s podmínkami výzvy.
 8. Zkontrolovat, zda jsou vyplněny cílové hodnoty povinných indikátorů (508 102, 510 102, 515 102 a 517 102)
 9. Zkontrolovat, zda projekty, které realizují šablony na vzdělávání a spolupráci pracovníků a dobrovolníků romských/proromských organizací, mají zvolené indikátory 525 102 a 600 000.
 10. Posoudit přiměřenost – reálnost nastavení cílových hodnot indikátorů vzhledem k vybraným šablonám.
 11. Rozpočet projektu musí respektovat minimální a maximální výši uvedenou ve výzvě, kap 7.

Příručka pro podání žádosti v systému IKSP21+ je zveřejněna ZDE.

Je nutné ji podat elektronicky prostřednictvím systému ISKP21+.

Zde je třeba se nejdříve zaregistrovat (pokud již žadatel není registrován), poté založit projektovou žádost, vyplnit, finalizovat žádost, opatřit ji elektronickým podpisem a elektronicky ji odeslat. Příručka pro podání žádosti v systému IKSP21+ je zveřejněna ZDE.

Nemůže.

Seznam koordinátorů najdete ZDE.

 

Lze doložit poslední výroční zprávou nebo zakladatelským/zřizovacím dokumentem a zároveň potvrzením krajského koordinátora pro romské záležitosti.

Nemusí být doloženy zkušenosti žadatele s neformálním vzděláváním. Žadatel však musí prokázat realizaci alespoň jedné z této aktivit:

 • Realizuje min. jednu neformální vzdělávací aktivitu pro romské děti a mládež nebo,
 • Vzdělávací aktivity zaměřené na zvyšování povědomí romské komunity o vzdělávacím systému nebo,
 • Vzdělávací aktivity pro pracovníky ve vzdělávání zaměřené na zvyšování povědomí o romské menšině.

Žadatel nemusí dokládat výroční zprávu v případě, že je k dispozici ve veřejně přístupném registru spravovaném státem.

Např. Výkazem zisků a ztrát či Zprávou o hospodaření.

Min. 2 roky k datu podání žádosti o podporu.

Výzva je určena pouze pro romské nebo proromské NNO. Definici oprávněných žadatelů a seznam podkladů pro prokázání oprávněnosti žadatele naleznete ve výzvě, v kap. 5.1.

Ne, tato výzva je určena pouze pro nestátní neziskové organizace, které realizují vzdělávací aktivity ve prospěch romské menšiny. Bližší informace k oprávněným žadatelům je možné najít ve výzvě, kap. 5.

Ne, do neformálních vzdělávacích aktivit se mohou společně zapojit romské i neromské děti a mládež.

Ano, je to:

 • Poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
 • Financování identických nákladů na aktivitu ze dvou zdrojů (tzv. dvojí financování) – OP JAK, OPZ+ apod.

Nemusí, výběr šablon je na žadateli a vychází z aktivit, které chce žadatel realizovat. Povinně je však nutné ve všech projektech realizovat alespoň jednu šablonu č. 5 Vzdělávací aktivity pro romské děti a mládež.

Lze realizovat pouze takové činnosti, které odpovídají obsahové náplni šablon. Pokud má žadatel/příjemce pochybnosti, zda jím plánované aktivity jsou v souladu s výzvou, je vhodné je předem konzultovat prostřednictvím konzultační linky, viz. kap. 8.1 výzvy.

48 měsíců.

24 měsíců.

Do doby, kdy finanční objem v podaných žádostech o podporu dosáhne 130 % výše alokace výzvy, nejpozději do 6. 1. 2025 do 14.00.

Nejzazší datum pro ukončení projektu je 31.12.2028.

Ano, délku realizace projektu lze prodloužit. Jedná se o tzv. změnu podstatnou zákládající změnu právního aktu. Tato změna musí být řádně odůvodněna a podána formou žádosti o podstatnou změnu. Žádost o změnu posuzuje Řídicí orgán OP JAK a na základě předloženého odůvodnění následně rozhodne o jejím ne/schválení, více ke změnám viz kap. 7.4 Pravidel pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů, verze 2 (https://opjak.cz/dokumenty/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-zjednodusenych-projektu/). Nikdy nemůže být překročena maximální délka realizace projektu stanovená výzvou, tj. 48 měsíců a nejzazší datum realizace projektu, tj. 31.12.2028.

Ano, musí.

V rámci projektů šablon neprokazuje příjemce skutečně vzniklé výdaje. Nárok na proplacení výdajů projektu z OP JAK vzniká v případě, že aktivity byly realizovány a jejich výstupy dosaženy a schváleny v době realizace projektu.

Datum zahájení fyzické realizace projektu nesmí předcházet datu podání žádosti o podporu, a musí být vždy první kalendářní den v měsíci, nejdříve však 1. 8. 2024 (dále pak 1.9. 1.10. 1.11. atd.).

LUCIE FUKOVÁ: O roli vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny a výzvě OP JAK PRO-ROMA

Praha, 25. června 2024 – Řídicí orgán Operačního programu Jan Amos Komenský (ŘO OP JAK) ve spolupráci s vládní zmocněnkyní pro záležitosti romské menšiny Lucií Fukovou a zástupci romských a proromských neziskových organizací připravil výzvu PRO-ROMA (Podpora pro/romských místních aktérů). Výzva podpoří rozvoj neformálních vzdělávacích aktivit romských dětí a mládeže a přispěje ke snížení vzdělanostní […]

Číst více

OP JAK vyhlásil výzvu PRO-ROMA: 300 milionů na podporu vzdělávání romských dětí a mládeže

Praha, 19. června 2024 – Operační program Jan Amos Komenský dnes vyhlásil výzvu PRO-ROMA (PODPORA PRO/ROMSKÝCH MÍSTNÍCH AKTÉRŮ), jejímž cílem je podpořit rozvoj vzdělávacích aktivit v neformálním vzdělávání romských dětí a mládeže na území České republiky. Jde o významný krok ke snižování nerovností ve vzdělávání a spravedlivějšímu přístupu ke vzdělávání. Na projekty je vyčleněno 300 […]

Číst více

Výzva PRO-ROMA – semináře pro žadatele

ŘO OP JAK v souvislosti s vyhlášenou výzvou č. 02_24_032 PRO-ROMA (Podpora pro/romských místních aktérů) připravil semináře pro žadatele. Pro žadatele o podporu jsou připraveny dva semináře. Seminář dne 9. 7. 2024 se bude konat prezenčně v prostorách MŠMT, seminář dne 11. 7. 2024 se bude konat distančně v platformě MS Teams. Distanční seminář bude obsahově shodný s prezenčním seminářem, […]

Číst více

Výzva č. 02_24_032 PRO-ROMA (Podpora pro/romských místních aktérů)

Řídicí orgán OP JAK dne 19. 6. 2024 vyhlašuje výzvu č. 02_24_032 PRO-ROMA (Podpora pro/romských místních aktérů), jejímž cílem je podpořit rozvoj vzdělávacích aktivit v neformálním vzdělávání zaměřených na podporu romských dětí a mládeže na území ČR a tím přispět ke snížení vzdělanostní nerovnosti a zvýšení spravedlnosti v přístupu ke vzdělání. Dalším cílem je zvýšení motivace […]

Číst více

Nejsou k dispozici žádné akce.