OP JAK vyhlásil výzvu PRO-ROMA: 300 milionů na podporu vzdělávání romských dětí a mládeže

Praha, 19. června 2024 – Operační program Jan Amos Komenský dnes vyhlásil výzvu PRO-ROMA (PODPORA PRO/ROMSKÝCH MÍSTNÍCH AKTÉRŮ), jejímž cílem je podpořit rozvoj vzdělávacích aktivit v neformálním vzdělávání romských dětí a mládeže na území České republiky. Jde o významný krok ke snižování nerovností ve vzdělávání a spravedlivějšímu přístupu ke vzdělávání. Na projekty je vyčleněno 300 milionů korun z evropských zdrojů. Příjem žádostí o podporu zjednodušených projektů bude zahájen 8. července 2024.

Na přípravě výzvy se podílela také vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková: „Cílem bylo, aby podporované aktivity vycházely přímo z potřeb romské komunity. Proto jsme spolupracovali s romskými experty, romskými a proromskými organizacemi, krajskými romskými koordinátory, pracovníky Úřadu vlády i občanskými členy Rady vlády pro záležitosti romské menšiny. V tomto případě lze hovořit o skutečné participaci Romů.“

Výzva PRO-ROMA (Podpora pro/romských místních aktérů) si klade za cíl nejen poskytnout romským dětem a mládeži kvalitní vzdělávací příležitosti, ale také zvýšit motivaci a podpořit jejich studijní úspěchy. Podpořené projekty by měly přispět ke snížení studijní neúspěšnosti a předčasných odchodů ze vzdělávání, stejně jako zvýšení podílu romských dětí v mateřských školách. Žadatelé z řad organizací pracujících s romskou mládeží, budou moci čerpat evropské finance na podporu neformálního vzdělávání či spolupráci s jejich rodiči a veřejností. Část prostředků může být využita i na profesní růst, spolupráci a vzájemné sdílení zkušeností pracovníků a dobrovolníků romských a proromských organizací.

Aktivity výzvy a cílové skupiny byly zvoleny v návaznosti na Strategii vzdělávací politiky České republiky do roku 2030+, Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2023–2027 a Strategii rovnosti, začlenění a participace Romů 2021–2030. Odpovídají identifikovaným potřebám, jako je snižování nerovností ve vzdělávání, prevence a odstraňování segregace ve vzdělávání, snižování počtu předčasných odchodů romských žáků ze vzdělávání, zvyšování účasti romských dětí v předškolním vzdělávání či podpora vyššího zapojení romských dětí a mládeže do mimoškolních a volnočasových aktivit.

Podání žádosti je jednoduché, neboť žadatel sestavuje svůj projekt pouze výběrem z předem připravených šablon s dodržením podmínky výzvy pro minimální/maximální výši podpory na jeden projekt. Základní částka rozpočtu je 400 tisíc korun, zbytek rozpočtu se odvíjí od počtu a délky plánovaných aktivit (nejvýše však 16 milionů korun na projekt).

Žádosti o podporu v rámci výzvy PRO-ROMA (Podpora pro/romských místních aktérů) mohou žadatelé předkládat od 8. 7. 2024 do doby, kdy finanční objem podaných žádostí o podporu dosáhne 130 % výše alokace výzvy, nejpozději do 6. 1. 2025 do 14:00 hodin.

Více informací je k dispozici na stránkách OP JAK v sekci výzvy. Současně je k dispozici konzultační linka pro šablony OP JAK na tel.: 234 814 777 (každý pracovní den od 9:00 do 15:00 hodin) a e-mailová adresa dotazyZP@msmt.cz.

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2021–2027 využít finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie. Celková finanční alokace je 84 miliard Kč, přičemž 41 miliard je určených na podporu výzkumu a vývoje, 17 miliard na podporu vysokých škol a 26 miliard na regionální školství.

Kontaktní údaje

Operační program Jan Amos Komenský
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   
Sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF

Kontaktní adresa:
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa:
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Kontaktní e-mail: opjak@msmt.cz

Internetové stránky:
OPJAK.cz
msmt.cz

Facebookový profil:
facebook.com/opjak.msmt