Výzva č. 02_24_032 PRO-ROMA (Podpora pro/romských místních aktérů)

Řídicí orgán OP JAK dne 19. 6. 2024 vyhlašuje výzvu č. 02_24_032 PRO-ROMA (Podpora pro/romských místních aktérů), jejímž cílem je podpořit rozvoj vzdělávacích aktivit v neformálním vzdělávání zaměřených na podporu romských dětí a mládeže na území ČR a tím přispět ke snížení vzdělanostní nerovnosti a zvýšení spravedlnosti v přístupu ke vzdělání. Dalším cílem je zvýšení motivace ke vzdělávání a podpora studijního úspěchu romských žáků a studentů na všech stupních vzdělávací soustavy, což přispěje ke snížení studijní neúspěšnosti a podílu předčasných odchodů ze vzdělávání a zvýšení podílu romských dětí ve všech ročnících předškolního vzdělávání. Cíle budou naplňovány prostřednictvím podpory neformálního vzdělávání romských dětí a mládeže, spoluprací s jejich rodiči a veřejností a rovněž vzděláváním, spoluprací a vzájemným sdílením zkušeností pracovníků a dobrovolníků romských a proromských organizací.

Příjem žádostí o podporu bude ukončen poté, co finanční objem v podaných žádostech o podporu dosáhne 130 % výše alokace výzvy, nejpozději 6. 1. 2025 ve 14:00:00.

Text výzvy je k dispozici v sekci ZDE.