Výzva č. 02_23_028 Fázované projekty II

28. července 2023 - 30. listopadu 2023

Žádost o podporu již není možné podat


Celková alokace

100 mil. Kč

Počet předložených žádostí

1

Předložené žádosti

87 mil. Kč

Počet podpořených žádostí

1

Podpořené žádosti

87 mil. Kč

Zbývající alokace

13 mil. Kč


Aktualizováno 10. 6. 2024


Příjem žádostí o podporu v systému IS KP21+ byl zahájen 11. 8. 2023.

Cíl výzvy

Výzva je určena pro projekty schválené v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) ve výzvě č. 02_17_043 Teaming II, které se nepodařilo z objektivních důvodů dokončit a u nichž je rozfázování v zájmu ČR.

Oprávněné aktivity
Podrobnosti k níže uvedeným aktivitám jsou uvedeny v kapitole 5.7. Pravidel pro žadatele a příjemce (dále jen „PpŽP“) – specifická část.

Povinné aktivity:
Aktivita 1. Řízení projektu
Aktivita 2. Dobudování, modernizace, upgrade a pořízení infrastruktury
V návaznosti na podporovanou aktivitu 2 výzvy OP VVV č. 02_17_043 Teaming II „Dobudování, modernizace, upgrade a pořízení infrastruktury“.
Cílem této aktivity je podpořit materiálně-technické vybavení pro modernizované/á (upgradované/á) výzkumné/á centrum/centra na území ČR. Může se jednat o dobudování, rekonstrukci infrastruktury či pořizování přístrojů a vybavení.
Tato aktivita doplňuje komplementární projekt z výzvy Teaming Phase 2 z Horizontu 2020 (WIDESPREAD-01-2018-2019).

VYLOUČENÉ AKTIVITY
Aktivity, které nebyly schváleny ŘO OP VVV v rámci projektu podpořeného z OP VVV v době řešení I. fáze projektů.

Oprávnění žadatelé

Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2022/C 414/01):
– výzkumné organizace (veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce aj.)
Oprávněný žadatel musí být výzkumnou organizací a zároveň splňovat všechny podmínky uvedené v kapitole 5.3. PpŽP – specifická část.

Partnerství
Partnerství není v rámci výzvy povoleno.

Podání žádosti o podporu

Podání žádosti o podporu: 11. 8. 2023 – 30. 11. 2023 do 14:00

v aplikaci IS KP21+ na webu: iskp21.mssf.cz

Informační e-mail k výzvě: fazovaneprojekty@msmt.cz

Více informací na webu: OPJAK.cz/vyzvy

Výzva Fázované projekty II

27. 07. 2023 - 07:14| pdf| 482.52 kB

Příloha č. 1 Hodnoticí kritéria

27. 07. 2023 - 07:14| pdf| 186.63 kB

Příloha č. 2 Karty tematických oblastí

27. 07. 2023 - 07:14| pdf| 1.21 MB

Prohlášeni o souladu s VPo

27. 07. 2023 - 07:14| docx| 289.40 kB

Prohlášení o velikosti podniku

27. 07. 2023 - 07:14| xlsx| 52.64 kB

Prohlášení o přijatelnosti_ŽADATEL_EFRR

27. 07. 2023 - 07:14| docx| 288.79 kB

Soulad s projektus s-RIS3

27. 07. 2023 - 07:14| docx| 359.34 kB

Vzor Právního aktu

19. 10. 2023 - 07:29| docx| 207.15 kB

Vzor Základních parametrů projektu

27. 07. 2023 - 07:14| docx| 289.68 kB

Soupisky pro vykazování indikátorů

24. 11. 2023 - 08:17| xlsx| 49.40 kB

Metodický dopis č. 2 (zákoník práce) k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část

ŘO OP JAK informuje žadatele a příjemce individuálních projektů OP JAK, že byl zveřejněn Metodický dopis č. 2 k PpŽP – obecná část verze 2, kterým se v souvislosti se změnami v zákoníku práce upravuje způsobilost osobních výdajů za zaměstnance vykonávající práci na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti, včetně náhrad za dovolenou. […]

Číst více

Vzor přílohy ZoR pro výzvu 02_23_028 Fázované projekty II.

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění vzoru přílohy Zpráv o realizaci u výzvy č. 02_23_028 Fázované projekty II. Vzor naleznete na záložce Dokumenty v sekci Vzory příloh ZoR.

Číst více

Výzva č. 02_23_028 Fázované projekty II

Řídicí orgán OP JAK dne 28. 7. 2023 vyhlašuje výzvu č. 02_23_028 Fázované projekty II, která je určena pro projekty schválené v Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výzvě č. 02_17_043 Teaming II, které se nepodařilo z objektivních důvodů dokončit a u nichž je rozfázování v zájmu ČR. Výzva podpoří dokončení aktivit, které se […]

Číst více