Je způsobilá účast na mezinárodní konferenci pořádané v ČR? Je v takovém případě způsobilý konferenční poplatek? Je možné účast na takovéto konferenci vykázat v indikátorech?

Konferenční poplatek je způsobilým přímým výdajem pro členy odborného týmu projektu. Pokud by u konference konané v tuzemsku byl v ceně konferenčního poplatku zahrnut také poplatek za ubytování, je nezbytné částku připadající na ubytování při vykazování přímých výdajů odečíst, neboť náklady na ubytování se u tuzemských cest hradí z paušálních nákladů. Účast na takovéto konferenci, […]

Číst více »

Je možné využít přeplnění indikátoru na naplnění jiného indikátoru, když tento nebyl splněn?

Toto možné není. Při výpočtu částky k vrácení při nenaplnění cílových hodnot indikátorů ŘO zjišťuje, zda byla/nebyla naplněna cílová hodnota konkrétního indikátoru. V případě, kdy byla tato hodnota přeplněna, tento indikátor vstupuje do výpočtu s hodnotou 100 %, pouze u nenaplněné cílové hodnoty indikátoru zjišťuje ŘO jeho konkrétní procento nenaplnění – menší než 100 %, […]

Číst více »

Jakým způsobem má být u indikátoru 203 121/203 111 Počet podaných grantů – mezinárodních/národních dokladována vazba na daný projekt?

Dokládá se kopií grantové žádosti, ze které musí jednoznačně vyplývat, že do projektu je zapojen alespoň jeden člen odborného týmu a je zde prokazatelná souvislost s výzkumným zaměřením podpořeného projektu OP JAK. Viz PpŽP – specifická část, kapitola 7.8 Monitorování a dokladování indikátoru 203 121/203 111 Počet podaných grantů – mezinárodních/národních.

Číst více »

Je možné do indikátoru 210 181 Počet příspěvků na odborných akcích započítat i příspěvky na akcích organizovaných příjemcem/partnerem projektu?

Ano, je to možné v případě, kdy se bude jednat o akci pro odbornou veřejnost, příspěvek bude prokazatelně věcně souviset s podpořeným projektem, autorem příspěvku je člen odborného týmu a bude prezentován členem odborného týmu, popřípadě zástupcem instituce příjemce/partnera.

Číst více »

Je dán konkrétní způsob setkání ISAB, je případně možné i on-line setkání? Je stanovena sankce za neuskutečnění schůzky ISAB?

Ano, je možné realizovat i on-line jednání ISAB. Jednání se musí realizovat alespoň jednou za rok, odvody jsou uvedeny v PA.

Číst více »

Na jaké výsledky/výstupy projektů udržitelnosti OP VVV se vztahuje poměrné započítávání indikátorů (např. u typu publikace) v projektech mezisektorové spolupráce?

Podílové započítávání hodnot indikátorů se vztahuje na takové výsledky/výstupy, které byly stanoveny jako závazné hodnoty projektu OP VVV a na základě objektivních důvodů byly přesunuty z doby realizace do udržitelnosti projektu OP VVV.

Číst více »

Musí být osoby započtené v indikátoru 244 021 placeny z projektu výzvy Výzkumné infrastruktury I nebo mohou být placeny z jiných zdrojů příjemce/partnera?

Započítání osoby do tohoto indikátoru není odvislé od způsobu financování jejich mzdových nákladů, započítat se tedy mohou i osoby, jež z projektu hrazeny nejsou. Podmínkou pro jejich započítání však je uzavřený pracovněprávní vztah s příjemcem nebo partnerem/partnery projektu.

Číst více »

Jaký je postup v případě, že v průběhu fyzické realizace projektu zaměstnanec, který byl vykázán v indikátoru 244 021 (osoba, která je ovlivněna EFRR intervencí) ukončí pracovní poměr s institucí příjemce/partnera? Bude vykazovaná hodnota indikátoru za dané monitorovací období snížena?

Nebude. Indikátor je vykazován kumulativně a zachycuje všechny osoby, jejichž pracovní činnost je intervencí dotčena. Započítány tedy budou i osoby, které v průběhu realizace projektu nebo v období udržitelnosti ukončí pracovní poměr s dotčenou VO, bez ohledu na to, zda budou nebo nebudou nahrazeny novým pracovníkem. V případě že osoba, která ukončí pracovněprávní vztah s […]

Číst více »

Jaký je způsob nápočtu indikátoru 244 021 Počet přímo ovlivněných osob EFRR intervencí a jakým způsobem bude tento nápočet prokazován?

Indikátor zachycuje počet osob v zaměstnaneckém poměru s institucí žadatele nebo partnera, podílejících se na činnosti modernizovaného pracoviště, tedy počet těch osob, jejichž pracovní činnost je dotčena modernizací daného výzkumného pracoviště. Započítáváni jsou výzkumní a techničtí pracovníci VVI, kteří využívají modernizované vybavení (realizace výzkumu, příprava vzorků pro uživatele apod.), ostatní pracovníci (např. zaměstnanci zajišťující školení […]

Číst více »

Je nezbytné v projektové žádosti určit cílovou hodnotu indikátoru 206 112 Počet uživatelů využívajících modernizovanou výzkumnou infrastrukturu včetně doložení přílohy žádosti o podporu Metodika počítání uživatelů i v případě, že daná infrastruktura vstoupí do provozní fáze až v období udržitelnosti projektu?

Ano, cílovou hodnotu indikátoru včetně metodiky počítání uživatelů je třeba doložit vždy, když se daná infrastruktura nenachází v konstrukční fázi po celou dobu realizace a udržitelnosti projektu. Tj. i v případě, kdy se v provozní fázi bude nacházet pouze v době udržitelnosti (nebo jen část doby udržitelnosti).

Číst více »

Jedná se v případě Indikátoru 214 021 o nápočtový indikátor (tedy nadřízený MI je součtem podřízených MI)?

Indikátory zahrnující výsledky projektu typu publikace jsou následující: 214 021 Publikace z podpořených projektů 214 022 Odborné publikace – letters, reviews, statě ve sborníku 214 023 Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) se zahraničním spoluautorstvím vytvořené podpořenými subjekty 214 024 Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) ve spoluautorství výzkumných organizací a podniků 214 026 Počet publikací publikovaných v prvním kvartilu nejvlivnějších časopisů v oboru 214 027 […]

Číst více »

Ve studii proveditelnosti jsou indikátory 214 023 Odborné publikace (vybrané typy) se zahraničním spoluautorstvím vytvořené podpořenými subjekty a 203 541 Počet podpořených spoluprací uvedeny v kapitole 11 a zároveň i v kapitole 12. Jaké hodnoty těchto indikátorů v těchto kapitolách uvádět?

Indikátor 214 023 Odborné publikace (vybrané typy) se zahraničním spoluautorstvím vytvořené podpořenými subjekty uvádějte v rámci kapitoly 11 s rozpadem na jednotlivé výzkumné záměry, zatímco v kapitole 12 jsou tyto publikace uvedeny souhrnně. Cílová hodnota uvedená u tohoto indikátoru v kapitole 12 by tedy měla odpovídat součtu za jednotlivé výzkumné záměry uvedené v podkapitolách 11.X […]

Číst více »

V jakém případě si má příjemce zvolit specifickou datovou položku (SDP) Zelené partnerství?

Pokud příjemce pro účely projektu uzavřel partnerství či spolupráci (dále jen „partnerství“) s jiným subjektem/jinými subjekty za účelem realizace aktivit přispívajících k řízení změn v oblasti životního prostředí, společnosti a hospodářství, na které se zaměřuje Zelená dohoda pro Evropu, zvolí v SDP položku „Zelené partnerství“ a následně uvede do popisu SDP předmět/účel partnerství včetně činnosti nebo […]

Číst více »

Názvy misí, které jsou uvedeny ve specifické datové položce OPJAK_VaV15 Mise Horizont Evropa a Green Deal, se v IS KP21+ drobně liší oproti názvům uvedeným ve specifických pravidlech. Proč?

Výchozí materiály k dané problematice jsou vyhotoveny v anglickém jazyce, jejich překlady do českého jazyka, jehož součástí jsou i názvy misí, jsou formulovány v různých veřejně dostupných zdrojích odlišně. Jejich význam, věcnost i obsah jsou však shodné, odlišnost je dána pouze uplatněním různých synonym při překladu. ŘO zvolil terminologii oficiální české verze Nařízení Evropského parlamentu […]

Číst více »

Budou v právním aktu vázány sankcemi i publikace v udržitelnosti?

Ano, ty, které se započítávají do cílové hodnoty příslušného indikátoru v 1. roce udržitelnosti, budou také pod sankcemi stanovenými v právním aktu. V dalších letech udržitelnosti projektu již publikace pod sankcemi standardně nejsou, nedojde-li vlivem konkrétních okolností v projektu v průběhu jeho realizace k dodatku k právnímu aktu, kde by taková povinnost byla stanovena.

Číst více »

Vylučuje dedikace projektu OP JAK dedikaci jiným projektům (GAČR, ERC, smluvní výzkum)? Jak postupovat v situacích, kdy je např. jeden spoluautor financován z prostředků GA ČR a druhý z OP JAK?

Dedikace OP JAK není povinností, ale je výhodou pro následné administrativní ověření. Zároveň platí, že uvedení více dedikací není pro započtení do indikátoru vylučovací.

Číst více »

Jakým způsobem je třeba doložit doporučení k vydání v peer review procesu v rámci vykazování indikátorů odborných publikací?

Závěrem z recenzního řízení či doporučením editora k vydání článku či obdobným potvrzením.

Číst více »

Lze jednu publikaci vykázat v rámci několika indikátorů?

Ano. Publikaci je třeba vykázat do indikátoru „Publikace z podpořených projektů“ či „Odborné publikace – letters, reviews, statě ve sborníku“, tedy dle typu publikace. Následně lze publikaci diferencovat prostřednictvím dalších indikátorů, přičemž možných je více variant, dle reálného stavu: „Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) se zahraničním spoluautorstvím vytvořené podpořenými subjekty“, „Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) ve […]

Číst více »

Platí pravidlo poměrného vykazování i v případě ostatních poskytovatelů dotací (TA ČR, Horizont Evropa aj.)?

Pravidlo „poměrného vykazování“ se týká pouze projektů v OP VVV/OP JAK. ŘO sleduje výsledky/výstupy, které vznikly pouze na základě jeho intervencí a ty je pak třeba poměrově mezi zapojené projekty rozdělit. Pokud k výsledku/výstupu došlo i na základě podpory dalších poskytovatelů, na úrovni OP JAK je toto nerelevantní a k dalšímu poměrovému dělení nedochází.

Číst více »

Co když máme v projektu OP VVV ve Studii proveditelnosti slíbené články do udržitelnosti, ale nejedná se o prodloužení povinného indikátoru do doby udržitelnosti. Musíme taktéž články vykazované v OP VVV a OP JAK dělit?

Podílově se započítávají pouze publikace, které jsou stanovené jako závazné hodnoty projektu v OP VVV, tj. jejich nenaplnění je pod sankcí. Tzn. hodnoty publikací, které byly stanoveny pro období udržitelnosti projektu OP VVV a nejsou „odloženým závazkem“ realizace projektu OP VVV, není nutné dělit mezi MI OP JAK a OP VVV.

Číst více »