Nenašli jste odpověď? Napište nám.

Zveřejněno: 20. 12. 2023 - 09:59

Pro posouzení, zda zahrnout produktivní hodiny za den, kdy se konala stávka, do zprávy o realizaci, není rozhodující, zda byla škola uzavřená či otevřená. Rozhodující je, jak byl tento den zohledněn při výpočtu mzdy/platu konkrétního zaměstnance. Do produktivních hodin se počítají skutečně odpracované hodiny nebo hodiny, za které jsou zaměstnanci vypláceny náhrady mzdy/platu (bez dovolených a státních svátků). Hodiny, které se považují za výkon práce, avšak za ně nepřísluší náhrada mzdy/platu, nelze do produktivních hodin započítat. Příjemce je povinen se při realizaci projektu řídit nejen pravidly operačního programu, ale také platnou legislativou.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

 

Výzvy: Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I | Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Zveřejněno: 19. 12. 2023 - 09:49

Pokud jde o realizaci aktivit pro studenty se SP, není třeba tyto specifické potřeby studentů nijak dokládat. Není tedy třeba provádět diagnostiku dle metodiky MŠMT. Pro vykazování studentů se SP v indikátoru 518 112 musí být ovšem student uveden v informačním systému školy jako student se SP. Počty studentů se SP mohou být kontrolovány v rámci kontroly na místě.

Výzvy: Výzva č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita | Výzva č. 02_23_022 ESF+ výzva pro VŠ | Výzva č. 02_23_024 ERDF výzva pro VŠ – studenti se SP

Zveřejněno: 18. 12. 2023 - 09:13

Ano, teoreticky může nastat situace, kdy cílová hodnota těchto indikátorů bude nižší než výchozí hodnota. V takovém případě je nutné tuto skutečnost vysvětlit v popisu cílové hodnoty v ISKP21+ a případně také ve Studii proveditelnosti.

Výzvy: Výzva č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita

Zveřejněno: 18. 12. 2023 - 09:12

Nový skleník musí být postaven na místě původního, ovšem není nutné zachovat původní půdorys a výšku.

Výzvy: Výzva č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita

Zveřejněno: 18. 12. 2023 - 09:11

Vybavení nezbytné pro školení osob či pro strategické řízení VŠ lze umístit i v budově rektorátu. Ovšem do indikátoru 500 711 tento objekt započítán nebude, neboť se zde započítávají pouze objekty, v nichž je primárně realizována výuka/vzdělávací činnost. Relevantní nebude ani indikátor 500 013, do kterého se započítávají učebny, které slouží studentům, případně zájemcům o studium. Relevantní tedy bude pouze indikátor 500 601.

Výzvy: Výzva č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita

Zveřejněno: 18. 12. 2023 - 09:11

Ne, jedná se o vyloučenou aktivitu výzvy – stavební úprava infrastruktury nesouvisející primárně se vzděláváním.

Výzvy: Výzva č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita

Zveřejněno: 18. 12. 2023 - 09:10

Ano, v rámci výzvy je možné vybavit učebny a výukové prostory běžným nábytkem pro výuku.

Výzvy: Výzva č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita

Zveřejněno: 18. 12. 2023 - 09:09

Výchozí hodnota tohoto indikátoru je vždy nulová. Platí to i v případě rekonstrukce nebo vybavení existujících prostor relevantními přístroji. K navýšení kapacity prostor dojít nemusí.

Výzvy: Výzva č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita

Zveřejněno: 18. 12. 2023 - 09:08

V projektech ERDF výzvy – kvalita jsou aktivity strukturovány podle objektů. V rámci jedné klíčové aktivity (objektu) lze realizovat více aktivit výzvy. Např. KA2 Budovy A – rekonstrukce a vybavení se tedy bude týkat obou fakult. Klíčové aktivity tedy nemají být strukturovány dle fakult, nýbrž dle budov/objektů. V žádosti musí být zřejmý vztah: objekt – klíčová aktivita – indikátor – výstup. V rámci rozpočtu projektu lze ovšem výdaje rozdělit dle klíčových aktivit a fakult.

Výzvy: Výzva č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita

Zveřejněno: 18. 12. 2023 - 09:08

V rámci projektu lze pořizovat/modernizovat klimatizaci za podmínky, že primárně neslouží jako zdroj tepla.

Výzvy: Výzva č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita

Zveřejněno: 18. 12. 2023 - 09:05

Pořizování vybavení pro knihovnu je podporovanou aktivitou ERDF výzvy – kvalita.

Výzvy: Výzva č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita

Zveřejněno: 18. 12. 2023 - 09:04

V rámci plánovaného projektu lze reakreditovat i stávající studijní programy. Vzhledem k tomu, že ESF projekty nemají žádnou udržitelnost, lze upravovat i studijní programy, které byly podpořeny v rámci projektu OP VVV.

Výzvy: Výzva č. 02_23_022 ESF+ výzva pro VŠ

Zveřejněno: 18. 12. 2023 - 09:02

Studentské stáže jsou podporovány v rámci aktivit č. 5 a 6. Samotná realizace studentských stáží může být hrazena z paušálu, žádný indikátor ve výzvě není zaměřen na jejich monitorování.

Výzvy: Výzva č. 02_23_022 ESF+ výzva pro VŠ

Zveřejněno: 18. 12. 2023 - 09:02

V kapitole 8.1. Studie proveditelnosti je nutné uvést všechny povinné a volitelné aktivity projektu, kromě povinné aktivity Řízení projektu. Jedná se pouze o překlep.

Výzvy: Výzva č. 02_23_022 ESF+ výzva pro VŠ

Zveřejněno: 18. 12. 2023 - 09:00

Řídicí orgán nestanovuje definici stáže i s ohledem na to, že není stanovena žádná minimální časová dotace pro vzdělávání, kterou musí školená osoba splnit, aby mohla být považována za proškolenou. Některé cílové země podléhají omezujícím opatřením v případě, že jsou zařazené na sankční seznam Evropské unie. Jednotlivé dílčí aktivity, vyjma center kompetencí a podpory pilotní a experimentální aplikace inovativního vzdělávání, lze realizovat i v zahraničí.

Výzvy: Výzva č. 02_23_022 ESF+ výzva pro VŠ

Zveřejněno: 18. 12. 2023 - 08:59

Ano, hodnota výstupového indikátoru 600 000 a výsledkového indikátoru 525 103 bude vždy stejná.

Výzvy: Výzva č. 02_23_022 ESF+ výzva pro VŠ

Zveřejněno: 18. 12. 2023 - 08:58

Navýšení rozpočtových položek o předpokládanou inflaci není přípustné. Jednotková cena musí být v souladu s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou.

Výzvy: Výzva č. 02_23_022 ESF+ výzva pro VŠ | Výzva č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita | Výzva č. 02_23_024 ERDF výzva pro VŠ – studenti se SP

Zveřejněno: 18. 12. 2023 - 08:57

Realizaci jednotlivých aktivit projektu na fakultách nebo součástech vysoké školy je možné podložit strategickým záměrem fakulty/součásti VŠ. Zároveň ovšem musí být všechny aktivity projektu v souladu s aktuálním strategickým záměrem vysoké školy, jehož doložení je povinné.

Výzvy: Výzva č. 02_23_022 ESF+ výzva pro VŠ | Výzva č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita | Výzva č. 02_23_024 ERDF výzva pro VŠ – studenti se SP

Zveřejněno: 18. 12. 2023 - 08:55

Aktivity projektu musí být v souladu se strategickým záměrem VŠ aktuálním v době podání žádosti.

Výzvy: Výzva č. 02_23_022 ESF+ výzva pro VŠ | Výzva č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita | Výzva č. 02_23_024 ERDF výzva pro VŠ – studenti se SP

Zveřejněno: 18. 12. 2023 - 08:51

Ke každé položce rozpočtu by měly být doloženy 3 nabídky, pokud je to možné. Pokud se žadateli nepodaří získat 3 nabídky, může doložit i méně spolu s vysvětlením a zdůvodněním nedoložení 3 nabídek.

Výzvy: Výzva č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita | Výzva č. 02_23_024 ERDF výzva pro VŠ – studenti se SP

Zveřejněno: 18. 12. 2023 - 08:50

Lze použít dokument, který byl zaktualizován v rámci 2. milníku programu 133 220. V tabulce by ovšem měly být zvýrazněny objekty dotčené plánovaným projektem. V příloze Pasportizace objektů není třeba uvádět vybavení, jedná se o překlep.

Výzvy: Výzva č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita | Výzva č. 02_23_024 ERDF výzva pro VŠ – studenti se SP

Zveřejněno: 18. 12. 2023 - 08:48

Vyloučená aktivita výzev byla definována z důvodu zamezení duplicity podporovaných aktivit napříč operačními programy a národními programy zaměřenými na snížení energetické náročnosti budov. Uvedená vyloučená aktivita se proto týká prací na stávající vnější obálce budovy.

V případě rekonstrukcí nejsou způsobilé žádné výdaje spojené s prací na vnější obálce (tedy např. zateplování, případně jakákoliv vnější izolace budovy, výměna nebo případná renovace oken a dveří, zvětšení či zřízení nových oken a dveří, oprava střechy včetně krovu apod.). V případě zpřístupnění stávajících objektů pro studenty se specifickými potřebami lze lokální zásah do vnější obálky budovy akceptovat (např. výměnu dveří za širší aj.). V případě dobudování jsou způsobilými i výdaje pojící se s pracemi na vnější obálce předmětného objektu.

Předmětným objektem je zde označována budova ve stavu při podání žádosti o podporu, tj. objekt, který je zapsán v katastru nemovitostí; objekt, ke kterému žadatel dokládá vlastnický vztah při podání žádosti o podporu; objekt, který je v projektové dokumentaci vyznačen jako původní/výchozí stav před rekonstrukcí/dobudováním.

Výzvy: Výzva č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita | Výzva č. 02_23_024 ERDF výzva pro VŠ – studenti se SP

Zveřejněno: 13. 12. 2023 - 10:24

Při plánování aktivit lze vycházet z Pravidel pro žadatele a příjemce, obecná část verze 2, kde je uvedeno, že kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí trvá obvykle 30 pracovních dní, věcné hodnocení obvykle 40 pracovních dní, v kolové výzvě začíná lhůta pro zveřejnění výsledků běžet od posledního dne jednání komise. Jedná se však o lhůty indikativní, které v plné míře nezohledňují případné komplikace v hodnoticím procesu (např. opakované vracení žádostí o podporu z důvodu nápravy chyb v žádostech, přezkumná řízení apod.). Indikativně lze očekávat ukončení procesu hodnocení na podzim roku 2024.

Výzvy: Výzva č. 02_23_025 Společenské a humanitní vědy: člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti

Zveřejněno: 13. 12. 2023 - 10:24

Povinnost předložit Plán správy dat se váže k první Zprávě o realizaci projektu (ZoR). Na str. 19 v SPpŽP je k tomuto uvedena nepřesnost, celý bod 2. povinných postupů otevřené vědy na straně 19 je důsledkem administrativní chyby a bude vypuštěn. Bude napraveno vydáním 2. verze pravidel.

Výzvy: Výzva č. 02_23_025 Společenské a humanitní vědy: člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti