Nenašli jste odpověď? Napište nám.

Zveřejněno: 18. 10. 2022 - 09:31

Takto podmínka změn personálního zajištění projektu není formulována. Dle kapitoly 7.4.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část je do podstatných změn – významných zařazena změna na pozici klíčového/excelentního pracovníka, Odborného manažera projektu a Vedoucích výzkumných záměrů.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 18. 10. 2022 - 09:29

U pozice Odborného manažera projektu se uvádějí všechny od roku 2016 (se zvýrazněním 5 nejvýznamnějších) z důvodu posouzení faktu, že převažují výsledky výzkumu v hlavním oboru projektu, a u Vedoucích výzkumných záměrů pouze 5 nejvýznamnějších (respektive minimálně 3 u VVZ – juniora).

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 18. 10. 2022 - 09:28

Žadatel do žádosti o podporu uvádí předpokládané datum zahájení fyzické realizace projektu, které není navázáno na délku hodnoticího procesu. Splnění podmínky 7 let se pak posuzuje právě k tomuto datu.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 18. 10. 2022 - 09:27

Ano, nicméně je nutné splnit limit maximálního úvazku 1,0 FTE, resp. 1,2 FTE (viz dále PpŽP – obecná část, kap. 8.1.5).

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 18. 10. 2022 - 09:25

Formu doložení zahraniční spolupráce specifikuje závorka v kap. 5.7 v Aktivitě 3 PpŽP – Specifická část, tj „výzkumník musí mít významnou mezinárodní vědeckou zkušenost (např. získání titulu Ph.D. v zahraničí nebo dlouhodobější výzkumný pobyt na zahraniční instituci během Ph.D studia či po jeho skončení v délce min. 12 měsíců nebo krátkodobé opakované výzkumné pobyty na zahraniční instituci v obdobné délce kumulativně, případně pracovní zkušenost v aplikační sféře v zahraničí v dané výzkumné oblasti, kde se zabýval výzkumem, popřípadě spolupráce se zahraničními autory, která vyústila ve společné publikace)“. Co se týká publikací, které vznikly mezinárodní spoluprací, není definováno, že musí patřit mezi 3 nejvýznamnější publikace od r. 2016.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 18. 10. 2022 - 09:24

Konkrétní rozsah zkušeností pro tuto pozici není stanoven. Tento požadavek má za cíl zajistit, aby byl projekt řízen osobou, která bude mít odbornou zkušenost z řízení projektu v obdobném rozsahu, v jakém je předložen do výzvy Špičkový výzkum. Celková kvalifikace a zkušenosti pro danou pozici jsou předmětem věcného hodnocení. Ve studii proveditelnosti je vždy prostor na případný komentář k obsazení pozice.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 18. 10. 2022 - 09:23

CV administrativního týmu není nutno dokládat. Pro projekty této výzvy platí, že náklady na administrativní tým, jenž je součástí hlavního projektového týmu, jsou vykazovány prostřednictvím jednorázových částek a náplň práce těchto pozic je standardizovaná. Administrativní pracovníci nezařazení v Hlavním projektovém týmu se hradí z paušálních nákladů a rovněž k nim není potřeba dokládat CV. Kvalita ani náplň práce členů administrativního týmu není předmětem věcného hodnocení (posuzuje se pouze struktura administrativního týmu, který je součástí hlavního projektového týmu, a velikost úvazků jeho členů).

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 18. 10. 2022 - 09:22

U klíčových a excelentních pracovníků žadatel povinně předloží buď CV v případě již obsazených pozic, nebo v případě neobsazených pozic výběrová kritéria pro danou pozici.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 18. 10. 2022 - 09:20

Ano lze, počet pracovníků na stejné pozici (u žadatele/partnerů), jejich potřeba a výše úvazku je posuzována v rámci procesu hodnocení (týká se pouze hlavního administrativního týmu, podpůrní administrativní pracovníci jsou hrazeni z paušálu a nejsou předmětem hodnocení).

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 18. 10. 2022 - 09:15

Jedná se o pracovníka odborného týmu. Ve studii proveditelnosti je možné uvádět takovéto průřezové pozice do kapitoly 8.1 Management projektu, či jejich úvazek poměrně uvést k jednotlivým výzkumným záměrům v rámci kapitoly 11. Současně musí být tento pracovník uveden i v příloze Realizační tým.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 18. 10. 2022 - 09:14

Poměr „pro rata“ je nastaven jednotně pro celou výzvu, žadatel v IS KP21+ nic nevyplňuje. Z hlediska žadatele je tento údaj pouze informativní.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 18. 10. 2022 - 09:11

Při dodržení omezení výzvy na počet žádostí o podporu podaných jedním žadatelem, viz kap. 5.1 výzvy, je zapojení organizace do více žádostí v pozici žadatele možné. Nicméně na partnery projektu se omezení výzvy týkající se počtu podaných žádostí o podporu nevztahuje. Jako partner tedy organizace může být zapojena do libovolného počtu žádostí o podporu. Žadatel i partner musí splnit současně všechny podmínky oprávněnosti žadatele/partnera dle výzvy a navazující dokumentace.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 18. 10. 2022 - 09:10

Podpora je dle definice věcného zaměření výzvy směřována do „projektů orientovaného/aplikovatelného výzkumu, které mají potenciál v delším časovém horizontu vytvářet aplikovatelné výsledky výzkumu a vývoje.“ Orientovaný výzkum, na rozdíl od základního výzkumu typu blue sky research, je prováděn s očekáváním, že vytvoří širokou bázi poznatků, která pravděpodobně bude základem pro řešení již rozpoznaných či předpokládaných (aktuálních či budoucích) problémů, či objevujících se možností využití (definice dle FRASCATI Manuál. 2002). TRL vstupu i výstupu projektu blíže definována není. Nicméně v žádosti o podporu musí být popsán aplikační potenciál, který je předmětem hodnocení.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 14. 10. 2022 - 12:02

Výchozí materiály k dané problematice jsou vyhotoveny v anglickém jazyce, jejich překlady do českého jazyka, jehož součástí jsou i názvy misí, jsou formulovány v různých veřejně dostupných zdrojích odlišně. Jejich význam, věcnost i obsah jsou však shodné, odlišnost je dána pouze uplatněním různých synonym při překladu. ŘO zvolil terminologii oficiální české verze Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/695, ze dne 28. dubna 2021, kterým se zavádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa a stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků ZDE. Terminologie byla aktualizována v monitorovacím systému a postupně bude promítnuta do veškeré související dokumentace ŘO.

Výzvy: Výzva č. 02_22_001 Teaming-CZ I | Výzva č. 02_22_004 Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I | Výzva č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I | Výzva č. 02_22_010 MSCA Fellowships CZ

Zveřejněno: 14. 10. 2022 - 12:01

Pokud příjemce pro účely projektu uzavřel partnerství či spolupráci (dále jen „partnerství“) s jiným subjektem/jinými subjekty za účelem realizace aktivit přispívajících k řízení změn v oblasti životního prostředí, společnosti a hospodářství, na které se zaměřuje Zelená dohoda pro Evropu, zvolí v SDP položku „Zelené partnerství“ a následně uvede do popisu SDP předmět/účel partnerství včetně činnosti nebo činností, které budou v rámci partnerství vykonávány ve vazbě na klíčové aktivity projektu, a uvede subjekt/subjekty, s nimiž bylo partnerství uzavřeno. V případě vzniku „Zeleného partnerství“ v průběhu realizace doplní příjemce SDP dodatečně v následující ZoR.

Výzvy: Výzva č. 02_22_001 Teaming-CZ I | Výzva č. 02_22_004 Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I | Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum | Výzva č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I | Výzva č. 02_22_010 MSCA Fellowships CZ

Zveřejněno: 27. 9. 2022 - 08:24

Šablona Spolupráce pracovníků ve vzdělání představuje blok/cyklus vzájemné spolupráce všech zapojených pracovníků (vč. lektora), kteří se zúčastní všech fází – přípravy, realizace a reflexe aktivity. Jednou z forem realizace aktivity je minilekce ve výuce, ve které si zapojený pracovník vyzkouší nabyté zkušenosti ve vyučovací hodině. Aby však mohla být hodina započtena do výstupu aktivity, musí se jednat o vyučovací hodinu některého z kolegů. Tím bude splněna podmínka, že do výstupu aktivity nelze započítat hodinu, ve které pracovník běžně vyučuje.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Více informací o konzultační lince

Výzvy: Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I | Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Zveřejněno: 27. 9. 2022 - 08:23

Jednotkou pro vykazování personálních šablon je jedna produktivní hodina. Tato produktivní hodina je naceněna tak, aby již zohledňovala náhradu mzdy nebo platu za čerpání dovolené zaměstnance a náhradu za práci ve svátek. Do skutečně vykazovaných produktivních hodin se započítává (kromě odpracovaných hodin) náhrada za návštěvu lékaře, náhrada za překážky v práci na straně zaměstnance (nemocenská prvních 14 dnů, účast na svatbě, pohřbu atd.). Hodiny nepřítomnosti z důvodu nemoci trvající déle než 14 dnů a ošetřování člena rodiny nelze do produktivních hodin zahrnout, protože za ně pracovník obdrží náhradu od Správy sociálního zabezpečení.

Produktivní hodiny jsou způsob vykazování personálních šablon. Nejedná se o jiný způsob výpočtu platů/mezd. Veškeré pracovně právní záležitosti v projektu se řídí Zákoníkem práce a další relevantní legislativou (Zákon o účetnictví, Zákon o daních z příjmů, …). Výpočet platu/mzdy probíhá standartním způsobem.

Fond produktivních hodin pro plný úvazek na 12 měsíců je 1720 hodin. Čerpání dovolené je v počtu ročních produktivních hodin již zohledněno. Vynásobíme-li 1720 produktivních hodin nákladem na aktivitu, získáme finanční prostředky, ze kterých bude hrazeno nejen 12 platů/mezd vč. odvodů, tj. i náhrad za dovolenou a státní svátky, ale také adekvátní podíl režijních, provozních, administrativních a jiných výdajů vztahujících se k realizaci projektu.

Zaměstnanec má tedy nárok na čerpání dovolené a na vyplacení čistého platu/čisté mzdy. Hodiny připadající na tyto dny dovolené však nebudou uvedeny ve zprávě o realizaci v počtu vykazovaných produktivních hodin.

S Vašimi dotazy se můžete i nadále obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Více informací o konzultační lince

Výzvy: Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I | Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Zveřejněno: 18. 8. 2022 - 12:14

Dotazy obecnějšího charakteru týkající se přípravy žádosti o podporu, realizace a vykazování jednotlivých šablon směřujte prioritně na konzultační linku pro šablony OP.

Dotazy vztahující se k procesu administrace konkrétního projektu (např. výzvy k doplnění žádosti o podporu nebo následně výzev k dopracování zpráv o realizaci) je vhodné komunikovat přímo s administrátorem daného projektu.

Jak zjistíte, kdo je administrátorem vašeho projektu?

Podpisem žádosti o podporu a jejím zaregistrováním v systému IS KP21+ je projektu přiděleno registrační číslo. Projekt je následně během pár dní přidělen administrátorovi zjednodušených projektů s rolí manažer projektu (dále jen „administrátor ZP“). Jeho jméno se žadateli/příjemci zobrazí v IS KP21+ po otevření projektu v menu nalevo v části Identifikace projektu, položka Manažeři projektu ŘO/ZS.

Tento administrátor ZP je kontaktní osobou daného projektu pro zajišťování veškeré komunikace mezi žadatelem/příjemcem a Řídicím orgánem (dále jen „ŘO“).  Z důvodu zajištění auditní stopy je komunikace oboustranně vedena v systému IS KP21+ prostřednictvím interních depeší. Při odesílání depeše se ujistěte, že ji odesíláte z vašeho projektu, jen tak se v depeši zobrazí registrační číslo projektu, depeše bude vázaná na projekt a kdykoli dohledatelná.

Kromě depeší odesílaných administrátorem ZP jsou ze strany ŘO zasílány také různé informační, automatické a systémové depeše. Ty jsou odesílány automaticky při změnách stavů projektu nebo hromadně a obsahují podpis osob reprezentujících operační program a MŠMT, tj. náměstek pro řízení sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF a ředitelé odborů, obecný podpis ŘO nebo neobsahují žádný podpis.

ŘO doporučuje žadatelům a příjemcům své depeše s dotazy, reakcemi na výzvy nebo dalšími vyjádřeními k podané žádosti o podporu či realizaci projektu adresovat vždy na administrátora ZP daného projektu, pokud není uvedeno jinak. Ostatní osoby nejsou v dostatečné míře detailu seznámeny s projektem a doba vyřízení depeše se tak může prodloužit z důvodu jejího předávání příslušnému administrátorovi ZP. V ojedinělých případech se může stát, že k jejímu vyřízení nedojde vůbec.

S Vašimi dotazy se můžete i nadále obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Více informací o konzultační lince

Výzvy: Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I | Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Zveřejněno: 18. 8. 2022 - 12:13

Aktivita Inovativní vzdělávání dětí/žáků/studentů musí být dle přílohy č. 2 výzvy Přehled šablona jejich věcný výklad realizována během jednoho školního roku. Aktivity mohou probíhat i během školních prázdnin. I když je podpora vykazována na jedno konkrétní dítě/žáka/studenta ohrožené/ho školním neúspěchem, přesto je podmínka realizace aktivity v rámci jednoho školního roku závazná. Aktivitu tak musíte buď celou realizovat během června a popř. července a srpna, nebo s ní začít až v novém školním roce.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Více informací o konzultační lince

Výzvy: Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I | Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Zveřejněno: 21. 7. 2022 - 10:35

Úprava níže uvedené odpovědi je platná pro výzvy 02 a 03 a je v souladu s ustanovením v Pravidlech pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů, verze 1, kap. 8.2: „jednotlivé účetní položky ve svém účetnictví nemusí přiřazovat (pozn. příjemce) ke konkrétnímu projektu“.

Veškeré pracovněprávní a účetní dokumenty vztahující se k realizaci projektu Pracovněprávní dokumenty vztahující se k personálním šablonám vyhotovené před dnem podání žádosti o podporu a využívající ustanovení o zpětné způsobilosti výdajů musí být označeny jakýmikoli údaji, které jednoznačně identifikují zdroj financování souvisejících výdajů. Doklady a písemnosti mohou být označeny např. názvem operačního programu a číslem výzvy, názvem projektu, číslem a názvem šablony atd.

K pracovněprávním dokumentům (pracovní smlouva, DPČ, DPP) lze uzavřít dodatek v den zahájení realizace projektu (nebo i v pozdějším čase), ve kterém již bude uvedeno registrační číslo projektu. V tomto dodatku bude zaměstnanec informován o zpětném zařazení jeho pracovní pozice do projektu k určitému datu.

K výdajům projektu je příjemce povinen vést účetnictví v souladu s právními předpisy ČR a interními předpisy své organizace. Příjemce dokládá podklady nezbytné pro ověření, že činnosti nebo výstupy, které jsou uvedeny v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory, byly skutečně provedeny. Výdaj vykázaný některým ze zjednodušených způsobů vykazování je považován za doložený stejně jako výdaj prokázaný účetním, daňovým či jiným dokladem.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Více informací o konzultační lince

Výzvy: Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Zveřejněno: 21. 7. 2022 - 10:34

Úprava níže uvedené odpovědi je platná pro výzvy 02 a 03 a je v souladu s ustanovením v Pravidlech pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů, verze 1, kap. 8.2: „jednotlivé účetní položky ve svém účetnictví nemusí přiřazovat (pozn. příjemce) ke konkrétnímu projektu“.

Veškeré pracovněprávní a účetní dokumenty vztahující se k realizaci projektu Pracovněprávní dokumenty vztahující se k personálním šablonám vyhotovené před dnem podání žádosti o podporu a využívající ustanovení o zpětné způsobilosti výdajů musí být označeny jakýmikoli údaji, které jednoznačně identifikují zdroj financování souvisejících výdajů. Doklady a písemnosti mohou být označeny např. názvem operačního programu a číslem výzvy, názvem projektu, číslem a názvem šablony atd.

K pracovněprávním dokumentům (pracovní smlouva, DPČ, DPP) lze uzavřít dodatek v den zahájení realizace projektu (nebo i v pozdějším čase), ve kterém již bude uvedeno registrační číslo projektu. V tomto dodatku bude zaměstnanec informován o zpětném zařazení jeho pracovní pozice do projektu k určitému datu.

K výdajům projektu je příjemce povinen vést účetnictví v souladu s právními předpisy ČR a interními předpisy své organizace. Příjemce dokládá podklady nezbytné pro ověření, že činnosti nebo výstupy, které jsou uvedeny v právním aktu o poskytnutí/převodu podpory, byly skutečně provedeny. Výdaj vykázaný některým ze zjednodušených způsobů vykazování je považován za doložený stejně jako výdaj prokázaný účetním, daňovým či jiným dokladem.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Více informací o konzultační lince

Výzvy: Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Zveřejněno: 30. 6. 2022 - 16:12

Ve výzvě Šablony pro MŠ a ZŠ I v OP JAK (výzva č. 02_22_002) není již přímo šablona Chůva. Činnosti chůvy mohou být v projektu ve výzvě Šablony pro MŠ a ZŠ I realizovány v rámci aktivity 1.I/1 Školní asistent MŠ. Školní asistent může vykonávat také činnosti chůvy a to v případě, že je v MŠ přítomné alespoň jedno dvouleté dítě. V takovém případě bude školní asistent pomáhat pedagogickému pracovníkovi s péčí o dvouleté děti, a to zejména v oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a individuálních potřeb dítěte.

V případě potřeby využití pozice školního asistenta jako chůvy v mateřské škole nemusí být dvouleté děti zapsány ve škole po celou dobu realizace šablony. V momentu dovršení třetího roku věku dětí pokračuje školní asistent dále ve výkonu standardní činnosti školního asistenta.

Z tohoto důvodu musí pracovník na pozici Školní asistent MŠ splnit kvalifikační předpoklady jaké jsou definovány u pozice asistent pedagoga v zákoně č. 563/2004 Sb. Kvalifikace dle NSK „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“ není dostatečná.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Více informací o konzultační lince

Výzvy: Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Zveřejněno: 30. 6. 2022 - 15:40

Ve výzvě Šablony pro SŠ a VOŠ I v OP JAK (výzva č. 02_22_003) je umožněn časový souběh projektů výzvy č. 02_19_078 Implementace krajských akčních plánů II s projektem výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ I v OP JAK. Tato skutečnost je uvedena v textu výzvy v bodě 3. Časová způsobilost výdajů. Není však umožněn souběh realizace obsahově stejných nebo podobných aktivit, nesmí tedy dojít k dvojímu financování totožných činností. Při kontrole projektů se tedy posuzuje souběh/návaznost aktivit, nikoli souběh/návaznost projektů.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Více informací o konzultační lince

Výzvy: Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Zveřejněno: 30. 6. 2022 - 15:39

Ve výzvě Šablony pro MŠ a ZŠ I v OP JAK (výzva č. 02_22_002) je umožněn časový souběh projektů výzvy č. 02_19_075 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality II s projektem ve výzvě Šablony pro MŠ a ZŠ I v OP JAK. Tato skutečnost je uvedena v textu výzvy v bodě 3. Časová způsobilost výdajů. Není však umožněn souběh realizace obsahově stejných nebo podobných aktivit, nesmí tedy dojít k dvojímu financování totožných činností.

Pokud škola realizuje projekt v rámci výzvy Šablony III v OP VVV (výzvy č. 02_20_080 a 02_20_081), může s poradnou dle kraje, ve kterém má základní škola sídlo, uzavřít Smlouvu o spolupráci již během realizace projektu z výzvy Šablony III, přičemž datum zahájení poskytování personální podpory od poradny je nutné nastavit s ohledem na ukončení realizace aktivit Školní psycholog a Školní speciální pedagog v projektu výzvy Šablony III. Podobně jako u projektu výzvy č. 02_19_075 není nezbytné ukončit realizaci celého projektu výzvy č. 02_20_080/081, ale ukončit obsahově stejné nebo podobné aktivity. Při kontrole projektů se tedy posuzuje souběh/návaznost aktivit, nikoli souběh/návaznost projektů.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Více informací o konzultační lince

 

Výzvy: Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I