Nenašli jste odpověď? Napište nám.

Zveřejněno: 21. 7. 2023 - 12:51

Ano, žadatel se sám rozhodne, jestli naváže spolupráci s OSZ MMR (za předpokladu, že splňuje uvedené podmínky).

Výzvy: Výzva č. 02_23_017 Akční plánování v území - MAP

Zveřejněno: 21. 7. 2023 - 12:50

Popisy můžete zachovat tak, jak jsou již připraveny, a nemusíte nic dalšího doplňovat, ale pokud máte potřebu cokoliv dalšího doplnit, můžete. Více informací k tomuto tématu můžete zjistit také z nahrávky ze semináře, který je zveřejněn na webových stránkách OP JAK.

Výzvy: Výzva č. 02_23_017 Akční plánování v území - MAP

Zveřejněno: 21. 7. 2023 - 12:49

Akční plány tvořené v projektu MAP III a odevzdané nejpozději v závěrečné zprávy o realizaci musí pokrýt leden–prosinec 2023, leden–prosinec 2024 a leden–prosinec 2025. Lze akceptovat, že si někdo může akční pány pro své potřeby rozdělit na jednotlivé školní roky. Nicméně v odevzdaných materiálech (a to i jako příloha žádosti o podporu do výzvy č. 17 APU-MAP) musí být dohledatelné pokrytí (resp. naplánování aktivit)  na všechny měsíce let 2023, 2024 a 2025).

Výzvy: Výzva č. 02_23_017 Akční plánování v území - MAP

Zveřejněno: 21. 7. 2023 - 12:48

Ano, v případě, že území nerealizovalo projekt ve výzvě č. 02_20_82 Akční plánování v území (výzva OP VVV) je třeba postupovat při předkládání žádosti do výzvy č. 02_23_17 Akční plánování v území – MAP (výzva OP JAK) dle Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část, kapitola 5.7.

Výzvy: Výzva č. 02_23_017 Akční plánování v území - MAP

Zveřejněno: 21. 7. 2023 - 12:47

Ano, budou. Dlouhodobější intervence znamená opakované zapojení školy do do aktivit, které projekt realizoval. Za dlouhodobější intervenci tedy není možné považovat účast pouze jednou na jedné aktivitě (např. účast učitelů školy pouze na jednom semináři organizovaném projektem).

Výzvy: Výzva č. 02_23_017 Akční plánování v území - MAP

Zveřejněno: 20. 7. 2023 - 13:57

Příloha č. 2 výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad uvádí pro účely realizace šablony Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání, že „Za externího odborníka pro variantu setkání s rodiči i komunitního setkání je považována osoba, která se tématem dlouhodobě zabývá. Za výběr odborníka je zodpovědný ředitel školy.“ Je nezbytné, aby odborník pocházel z jiného (externího) prostředí, než je prostředí školy/školského zařízení příjemce a neměl s tímto subjektem uzavřen pracovněprávní vztah, s výjimkou zaměstnání pro účely realizace této aktivity.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Výzvy: Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I | Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Zveřejněno: 20. 7. 2023 - 11:52

Jednorázová částka na administrativní tým je jednou z metod zjednodušeného vykazování výdajů, což znamená, že příjemce pro prokázání těchto výdajů nedokládá např. pracovní smlouvy/dohody, výkazy práce, výstupy ze mzdového systému (mzdové listy, výplatní pásky apod.), doklady o úhradě a zaúčtování, tzn. že zde neprobíhá dokladování tak, jako u výdajů přímých. Příjemce pouze zahrne do žádosti o platbu dílčí plnění jednorázové částky dle výpočtu, který je blíže uveden v kap. 8.2.1 v Pravidlech pro žadatele a příjemce – specifická část.

Výzvy: Výzva č. 02_23_017 Akční plánování v území - MAP

Zveřejněno: 20. 7. 2023 - 11:51

Ano, je to možné. V tomto případě je však nezbytné rozdělit v příloze žádosti o podporu „Realizační tým“ úvazek dané pozice do dvou řádků, přičemž v jednom řádku bude uvedena totožná výše úvazku, která je stanovena v příloze Kalkulačka jednorázové částky (b1). V dalším řádku pak bude uvedena zbývající část úvazku dané pozice a u této části úvazku bude v příloze Realizační tým uveden způsob stanovení sazby dle možnosti „Paušální náklady nebo jiný zdroj“. Tímto zápisem bude zachován soulad informací uvedených v žádosti o podporu a jejích přílohách v době jejího podání.

Výzvy: Výzva č. 02_23_017 Akční plánování v území - MAP

Zveřejněno: 20. 7. 2023 - 11:50

Nikoliv. Částka uvedená v rozpočtu projektu musí být v souladu s vypočtenou částkou dle přílohy žádosti o podporu „Kalkulačka jednorázové částky (b1)“ (dále je „kalkulačka“). Tzn., částku, která je uvedena v kalkulačce v poli „Výše osobních nákladů členů administrativního týmu, jež jsou součástí hlavního projektového týmu, za jeden kalendářní měsíc“, uvádí žadatel do rozpočtu projektu, a to společně s údajem o počtu kalendářních měsíců realizace projektu.

Výzvy: Výzva č. 02_23_017 Akční plánování v území - MAP

Zveřejněno: 20. 7. 2023 - 11:49

Částku na administrativní tým, jenž je součástí hlavního projektového týmu, žadatel stanovuje výhradně za pomoci přílohy žádosti o podporu „Kalkulačka jednorázové částky (b1)“ (dále jen „kalkulačka“). Pro pozice, které mají být součástí administrativního týmu, žadatel stanoví v kalkulačce plánovanou výši úvazku. Na základě zadaných hodnot o úvazcích kalkulačka vypočítá částku v poli „Výše osobních nákladů členů administrativního týmu, jež jsou součástí hlavního projektového týmu, za jeden kalendářní měsíc“. Dále kalkulačka za pomocí údaje o počtu kalendářních měsíců realizace projektu vypočte celkovou výši jednorázové částky.

Výše jednorázové částky musí být adekvátní (přiměřená) vzhledem k rozsahu a věcnému pojetí odborných aktivit projektu. Výši jednorázové částky lze v kalkulačce ovlivnit výhradně pomocí výše úvazků jednotlivých administrativních pozic.

Výzvy: Výzva č. 02_23_017 Akční plánování v území - MAP

Zveřejněno: 23. 6. 2023 - 08:23

Do tabulky Evidence podpor poskytnutých účastníkům vzdělávání se každý cyklus spolupráce zaznamenává na jeden řádek. V Evidenci podpor je nutné uvést počet hodin za celý cyklus spolupráce, tj. za celou šablonu (8 hodin). V tomto případě se vybere z rozevíracího seznamu taková forma spolupráce, která počtem hodin převažovala. Pokud je počet hodin minilekcí i hospitací shodný, pak se vybere forma, která byla pro vzdělávanou osobu více přínosná.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Výzvy: Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I | Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Zveřejněno: 23. 6. 2023 - 08:21

Příloha č. 2 výzvy Přehled šablona a jejich věcný výklad nespecifikuje pro účely realizace komunitních setkání v rámci šablony Odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání možnou dobu konání těchto setkání. Komunitní setkání s rodiči, přáteli školy a veřejností je možné uskutečnit také o víkendu.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Výzvy: Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I | Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Zveřejněno: 16. 6. 2023 - 13:20

Započítání osoby do tohoto indikátoru není odvislé od způsobu financování jejich mzdových nákladů, započítat se tedy mohou i osoby, jež z projektu hrazeny nejsou. Podmínkou pro jejich započítání však je uzavřený pracovněprávní vztah s příjemcem nebo partnerem/partnery projektu.

Výzvy: Výzva č. 02_23_015 Výzkumné infrastruktury I

Zveřejněno: 16. 6. 2023 - 13:19

Nebude. Indikátor je vykazován kumulativně a zachycuje všechny osoby, jejichž pracovní činnost je intervencí dotčena. Započítány tedy budou i osoby, které v průběhu realizace projektu nebo v období udržitelnosti ukončí pracovní poměr s dotčenou VO, bez ohledu na to, zda budou nebo nebudou nahrazeny novým pracovníkem. V případě že osoba, která ukončí pracovněprávní vztah s příjemcem/parterem, bude nahrazena novým pracovníkem, započítá se do dosaženého hodnoty indikátoru i tento nový pracovník..

Výzvy: Výzva č. 02_23_015 Výzkumné infrastruktury I

Zveřejněno: 16. 6. 2023 - 13:16

Indikátor zachycuje počet osob v zaměstnaneckém poměru s institucí žadatele nebo partnera, podílejících se na činnosti modernizovaného pracoviště, tedy počet těch osob, jejichž pracovní činnost je dotčena modernizací daného výzkumného pracoviště. Započítáváni jsou výzkumní a techničtí pracovníci VVI, kteří využívají modernizované vybavení (realizace výzkumu, příprava vzorků pro uživatele apod.), ostatní pracovníci (např. zaměstnanci zajišťující školení uživatelů infrastruktury), případně administrativní pracovníci VVI, kteří se na provozu modernizovaného/nového vybavení podílí.

V rámci indikátoru nejsou započítáváni uživatelé velké výzkumné infrastruktury, a to včetně uživatelů, kteří jsou zaměstnanci hostitelské/partnerské instituce VVI.

Nápočet těchto osob je možný až po zahájení provozu daného pracoviště a aktuální hodnoty budou následně vykazovány v rámci ZoR a ZZoR. Předpokládanou cílovou hodnotu indikátoru žadatel stanoví a popíše na základě kvalifikovaného odhadu v žádosti o podporu a ve studii proveditelnosti.

Vykazování indikátoru bude doplněno soupiskou dotčených pracovníků, která bude obsahovat jméno, název organizace a pracovní pozici. Vzor této soupisky bude zveřejněn. Ke kontrole na místě pak budou předkládány i pracovní smlouvy

Výzvy: Výzva č. 02_23_015 Výzkumné infrastruktury I

Zveřejněno: 16. 6. 2023 - 13:14

Ano, cílovou hodnotu indikátoru včetně metodiky počítání uživatelů je třeba doložit vždy, když se daná infrastruktura nenachází v konstrukční fázi po celou dobu realizace a udržitelnosti projektu. Tj. i v případě, kdy se v provozní fázi bude nacházet pouze v době udržitelnosti (nebo jen část doby udržitelnosti).

Výzvy: Výzva č. 02_23_015 Výzkumné infrastruktury I

Zveřejněno: 16. 6. 2023 - 13:13

Pořizovat majetek na základě veřejné zakázky pořádané zahraniční infrastrukturou není možné. V SPpŽP výzvy Výzkumné infrastruktury I, kap. 8.1.4. je uvedeno: pro projekty těchto výzev dále platí: aby mohl být výdaj považován za způsobilý, musí být uskutečněn v souladu s legislativou ČR, tzn. např. realizován dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
zaúčtován dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Doporučujeme, aby vytváření zadávací dokumentace (především technické specifikace) veřejné zakázky pořádané příjemcem/partnerem probíhalo ve spolupráci se zahraniční VI, a tím byla zajištěna kompatibilita dodávaných zařízení.

Výzvy: Výzva č. 02_23_015 Výzkumné infrastruktury I

Zveřejněno: 16. 6. 2023 - 13:12

Ano, in-kind příspěvek příjemce/partnera musí být zachycen v účetnictví příjemce/partnera, protože ten ho musí uhradit dodavateli (pokud jej nevyvíjí vlastní činností), avšak in-kind nemusí vstupovat do jeho majetku – v případě, kdy by příjemce/partner majetek zaplatil, avšak jako vlastník by ve smlouvě byla uvedena zahraniční výzkumná infrastruktura.

Výzvy: Výzva č. 02_23_015 Výzkumné infrastruktury I

Zveřejněno: 16. 6. 2023 - 13:12

Pravidla výzvy neomezují formu právního zakotvení členství ČR nebo velké výzkumné infrastruktury v mezinárodní výzkumné infrastruktuře, do které je in-kind příspěvek vkládán. Tento vztah tedy může být zajištěn např. i bilaterální dohodou.

Výzvy: Výzva č. 02_23_015 Výzkumné infrastruktury I

Zveřejněno: 16. 6. 2023 - 13:10

Nikoliv, to možné není. Z definice in-kind příspěvku vyplývá, že se jedná o věcný příspěvek.

Výzvy: Výzva č. 02_23_015 Výzkumné infrastruktury I

Zveřejněno: 16. 6. 2023 - 13:09

Aby byla aktivita považována za úspěšně dokončenou, je nutné doložit kopii dokladu o zařazení do majetku přijímající infrastruktury. Není-li zařazení in-kind příspěvku do majetku přijímající infrastruktury z objektivních důvodů nezávislých na příjemci možné, dokládá se potvrzením o nemožnosti zařazení příspěvku do majetku přijímající infrastruktury, obsahujícím potvrzení o jeho budoucím využití.

Výzvy: Výzva č. 02_23_015 Výzkumné infrastruktury I

Zveřejněno: 16. 6. 2023 - 13:08

Pořízení konkrétního zařízení je v rámci přílohy Harmonogram klíčových aktivit opravdu vnímáno jako podaktivita. Termín „výzkumné pracoviště“ uvedený v této příloze označuje dílčí celek v rámci modernizovaného pracoviště (např. laboratoř), nikoliv celé pracoviště, které je v SPpŽP s. 24 definované jako organizační jednotka výzkumné instituce, která je jasně tematicky profilovaná, jasně organizačně vymezená a/nebo účetně oddělená, případně se může jednat o obdobně vyčleněnou společnou jednotku pro několik výzkumných institucí.

Výzvy: Výzva č. 02_23_015 Výzkumné infrastruktury I

Zveřejněno: 16. 6. 2023 - 13:06

V takovém případě je opravdu možné, aby žadatel kromě Řízení projektu realizoval pouze jednu klíčovou aktivitu (KA). To ovšem platí pouze v případě, že součástí modernizace nebudou stavební úpravy, ty je totiž třeba uvést jako samostatnou KA. Pokud by však žadatel z nějakého důvodu považoval za účelné, aby byly aktivity projektu rozděleny do více klíčových aktivit projektu, učinit tak může.

Výzvy: Výzva č. 02_23_015 Výzkumné infrastruktury I

Zveřejněno: 16. 6. 2023 - 13:06

V rámci výzvy není definována povinnost, aby investiční aktivity realizované v rámci projektů výzvy přesně odpovídaly investičním plánům uvedeným v rámci mezinárodního peer review v roce 2021, byť se tento soulad v zásadě předpokládá. Účelnost a potřebnost konkrétních investic bude předmětem věcného hodnocení projektové žádosti. Pokud by se investice měly výrazně od plánovaných lišit, doporučujeme do studie proveditelnosti doplnit vysvětlení změny v přístupu.

Výzvy: Výzva č. 02_23_015 Výzkumné infrastruktury I