Nenašli jste odpověď? Napište nám.

Zveřejněno: 18. 10. 2022 - 11:40

Příloha Prokázání vlastnické struktury žadatele se dokládá pouze v případě, že žadatel není OSS a zároveň jeho vlastnickou strukturu nelze ověřit z veřejných rejstříků spravovaných státem (seznam, všech veřejných rejstříků a registrů naleznete ZDE).

Při ověření vlastnických vztahů dochází ze strany ŘO ke kontrole 3 kategorií informací:

  • identifikace osob jednajících jménem žadatele/partnera – žadatel pouze uvede informace o osobách jednajících jeho jménem/jménem partnera na záložce Osoby subjektu v IS KP21+ a jedná-li jménem žadatele osoba na základě udělené plné moci, doloží plnou moc/pověření;
  • výpis z evidence skutečných majitelů – pokud žadatel patří mezi instituce, které skutečného majitele nemají v souladu s § 7 zákona o evidenci skutečných majitelů (standardně se jedná o VVŠ, v.v.i., apod.), žadatel nic nedokládá. V opačném případě se žadatel ujistí, že jsou údaje o jeho skutečných majitelích uvedeny v Evidenci skutečných majitelů a že jsou tyto údaje úplné. ŘO si může v procesu kontroly formálních náležitostí a oprávněnosti od žadatele vyžádat výpis z ESM dle zákona o ESM (úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji), případně doplňující informace/doklady k vlastnické struktuře (statut, zakladatelskou smlouvu, seznam akcionářů);
  • identifikace osob, v nichž má žadatel/partner podíl, a výše tohoto podílu – pokud žadatel nemá podíl v žádných právnických osobách, nic nedokládá. Pokud žadatel má podíl v právnických osobách, ověří si, zda jsou tyto údaje dostupné ve Veřejném rejstříku podle právnických osob v angažmá. Jsou-li dostupné, nic k žádosti nedokládá. Nejsou-li dostupné/úplné, vyplní a doloží přílohu Prokázání vlastnické struktury žadatele.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 18. 10. 2022 - 11:38

Pokud obrat žadatele dosahuje za každé ze dvou předcházejících po sobě jdoucích uzavřených účetních období 30 % CZV, dokládá pouze doklad o svém vlastním obratu a nedokládá doklad o obratu partnera s finančním příspěvkem.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 18. 10. 2022 - 11:37

Ano, před předložením žádosti o podporu je nutno důkladně zkontrolovat, zda máte v modulu VZ v IS KP21+ uvedeny a na projekt navázány všechny související veřejné zakázky (podrobné informace jsou uvedeny v Uživatelské příručce IS KP21+ Pokyny pro práci v modulu VZ). Současně je nutno společně se žádostí o podporu doložit povinnou přílohu Přehled veřejných zakázek dle stanoveného vzoru, který naleznete na stránkách OP JAK na záložce výzvy Špičkový výzkum v sekci Dokumenty → Vzory příloh k žádosti o podporu. Tato příloha je důležitá pro hodnocení žádosti o podporu.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 18. 10. 2022 - 11:36

Informace o úpravách výzvy (včetně případných úprav vzorů příloh žádosti o podporu) budou zveřejněny na webových stránkách OP JAK u vyhlášené výzvy. Žadatelé, kteří již mají založenou žádost o podporu v IS KP21+, budou informováni o zveřejnění změny výzvy také prostřednictvím interní depeše v IS KP21+.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 18. 10. 2022 - 11:34

Ano, DMP je přílohou Studie proveditelnosti a do limitu 100 stran SP se proto započítává. DMP nemusí být doložen v anglickém jazyce, stačí doložit pouze jeho českou verzi.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 18. 10. 2022 - 11:32

Limit 100 stran se vztahuje k české mutaci Studie proveditelnosti. Anglická verze je překladem české verze Studie proveditelnosti, obsahově jí musí odpovídat, a proto nepředpokládáme, že by došlo k výraznému rozšíření jejího rozsahu. S drobnou odchylkou z důvodu překladu je však počítáno.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 18. 10. 2022 - 11:31

O nutnosti podepsání přílohy žádosti o podporu rozhoduje to, v jaké formě se dokládá dle kap. 13, Přílohy 7 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část. Přílohy, které jsou dokládány ve formě Originál, musí být podepsány uznávaným elektronickým podpisem statutárního zástupce (oprávněné osoby), a to buď přímo v dokumentu a/nebo v IS KP21+ prostřednictvím „pečetítka“. Pokud je tedy příloha podepsaná přímo v dokumentu, podpis přes „pečetítko“ již není vyžadován. V případě příloh dokládaných ve formě Úředně ověřená kopie není podpis přes „pečetítko“ vyžadován. U příloh, které se dokládají ve formě Prostá kopie je pak nutno rozlišit, zda vzor přílohy obsahuje kolonku na podpis. Pokud se jedná o přílohu, jejíž vzor obsahuje kolonku na podpis, musí obsahovat podpis, přičemž je ale možné doložit prostý sken dokumentu fyzicky podepsaného statutárním zástupcem/oprávněnou osobou a není vyžadován podpis přes „pečetítko“. Pokud se jedná o přílohu, pro kterou není stanoven vzor, nebo její vzor neobsahuje kolonku na podpis, dokládá se prostý sken dokumentu nebo digitální dokument bez podpisu. Rovněž tedy není nutné podepsání přílohy přes „pečetítko“.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 18. 10. 2022 - 11:30

Pro přílohu Žádost o podporu AJ je vypracován vzor, který je zveřejněn na stránkách OP JAK na záložce výzvy Špičkový výzkum v sekci Dokumenty → Vzory příloh k žádosti o podporu. Doporučujeme postupovat následujícím způsobem:

  • vyhotovte export žádosti o podporu v češtině z IS KP21+ (PDF verze formuláře žádosti, tzv. tisková verze žádosti, která se vyhotovuje s využitím tlačítka Tisk v horní liště žádosti v IS KP21+);
  • otevřete si vzor přílohy Žádost o podporu v AJ, který svou strukturou kopíruje tiskovou verzi žádosti v češtině. Do vzoru přílohy Žádost o podporu v AJ vyplňte anglický překlad jednotlivých polí žádosti. Zachovejte přitom strukturu přílohy (ponechte stanovené anglické názvy kapitol a sekcí žádosti o podporu);
  • ujistěte se, že veškeré informace obsažené v Tiskové verzi žádosti v češtině, jsou obsažené také v příloze Žádost o podporu v AJ;
  • přílohu Žádost o podporu v AJ doložte jako součást zipového souboru s názvem „Annexes in English“ (více vizte kap. 5.2. Pravidel pro žadatele a příjemce – Specifická část).

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 18. 10. 2022 - 11:29

Při podání žádosti o podporu je vyžadováno doložení CV odborného manažera projektu (v případě, že projekt obsahuje více než 1 výzkumný záměr) a vedoucího/vedoucích výzkumných záměrů. Dále je vyžadováno doložení CV/kvalifikačních předpokladů klíčových/excelentních pracovníků. U ostatních členů odborného týmu žadatel dokládá CV/kvalifikační předpoklady dle svého uvážení. Žádný přesný počet pozic odborného týmu, u kterých mají být CV/kvalifikační předpoklady doloženy, nelze doporučit. Na posouzení kvality a kvalifikace členů odborného týmu je ale kladen velký důraz při věcném hodnocení žádostí o podporu, proto doporučujeme doložit co nejvíce informací dokládajících kvalitu/kvalifikaci členů odborného týmu.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 18. 10. 2022 - 11:28

Možnost hrazení některých pozic z paušálních nákladů je v příloze Realizační tým pro případ, kdy by se žadatel rozhodl hradit některé z pozic odborného týmu z paušálních nákladů či jiných zdrojů. Stále platí informace, že pozice spadající do podpůrného týmu projektu nejsou v příloze Realizační tým uváděny a nejsou předmětem hodnocení. Tím pádem v průběhu realizace projektu ani nepodléhají ŽoZ.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 18. 10. 2022 - 11:27

Ano, krátkodobé cesty do zahraničí (např. na konference, workshopy) pracovníků na pozicích Odborný manažer projektu a Vedoucí výzkumných záměrů jsou možné. Náklady s nimi spojené spadají pod přímé náklady a lze je zahrnout do položky Cestovní náhrady. Konkrétní omezení pro délku či charakter cest (kromě výše uvedeného) nejsou stanovena, ovšem účelnost těchto cest bude obdobně jako ostatní položky rozpočtu předmětem věcného hodnocení.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 18. 10. 2022 - 10:47

V OP JAK platí, že není možné prostřednictvím žádosti o změnu zařadit do rozpočtu položku, která byla zcela odstraněna na základě hodnocení projektu ze strany hodnoticí/výběrové komise. Pravidlo pro nemožnost navýšit položky krácené hodnoticí/výběrovou komisí však již v OP JAK není.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 18. 10. 2022 - 10:46

Nelze. Položka rozpočtu Jednorázové částky – administrativní tým je určena výhradě pro pozice vyjmenované v aktivitě č. 1 Řízení projektu. Všechny ostatní administrativní pozice spadají do podpůrného týmu a jsou hrazeny z paušálních nákladů.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 18. 10. 2022 - 10:46

Nelze. Tento typ výdaje je nutné hradit z paušálních nákladů, jedná se o personalistiku, blíže viz PpŽP – obecná část, kap. 8.2.3.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 18. 10. 2022 - 10:44

Odměny jsou součástí sumy ročních osobních nákladů zaměstnance. Veškeré osobní náklady včetně odměn však musí souviset se stejným nebo obdobným druhem činnosti, která bude prováděna v rámci realizace projektu.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 18. 10. 2022 - 10:42

Ano, pro mzdy odborného týmu je možné volit způsob stanovení mzdy/platu a1), a2) nebo b2), dle typu pozice a potřeb žadatele/partnera.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 18. 10. 2022 - 10:41

V případě využití metody b2) se již nerozlišuje, zda se jedná o excelentní/klíčové pracovníky nebo „neklíčové pracovníky“. V případě využití metody b2) je hodinová sazba vypočtena na základě doložených podkladů a již není dále posuzována v návaznosti na kódy ISPV.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 18. 10. 2022 - 10:40

Pro excelentní a klíčové pracovníky lze využít metodu a1) a2) i b2).

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 18. 10. 2022 - 10:38

Pro obě výše uvedené metody je shodné to, že je mzda/plat stanovena na základě mzdové historie konkrétního pracovníka. Rozdíl spočívá ve způsobu vykazování. V případě zvolení metody a2) jsou finanční prostředky alokovány v kapitole rozpočtu 1.1.1.1.2.4 – Osobní výdaje – odborný tým, která spadá mezi přímé výdaje, a tyto výdaje jsou v době realizace projektu prokazovány účetními doklady a z projektu jsou propláceny ve výši doložené těmito doklady. V případě využití metody b2) jsou finanční prostředky alokovány v kapitole rozpočtu 1.1.1.3.1 – Jednotkové náklady – odborný tým, která spadá mezi zjednodušené metody vykazování a v době realizace projektu jsou výdaje prokazovány zjednodušenou formou, viz obecná PpŽP, kap. 8.2.2 Standardní stupnice jednotkových nákladů, část „Vykazování jednotkových nákladů – odborný tým“. Zde jsou uvedena veškerá pravidla k metodě b2, včetně dokladů, které je nutné doložit k ŽoP a které pro příp. kontrolu na místě. V případě metody b2) je z projektu uhrazena částka vypočítaná dle vzorce, nikoliv skutečně proplacená mzda.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 18. 10. 2022 - 10:37

Způsob stanovení jednotkové sazby dle varianty a2) individuální stanovení jednotkové sazby je možné ve výjimečných případech a je určeno výhradně pro klíčové/excelentní pracovníky, u nichž není vhodné stanovení jejich mzdy/platu dle kódů CZ-ISCO dle ISPV.  Zejména se může jednat např. o zahraniční pracovníky. V případě využití této varianty je pro posouzení hospodárnosti výdajů nezbytné doložení mzdy / platu / odměny z dohody, která byla vyplácena dané osobě za obdobnou práci v předchozím období, tj. za období po sobě jdoucích 12 měsíců, aby byly vyloučeny krátkodobé výkyvy (např. proplacení mimořádných odměn apod.). V případě, kdy by příjemce neměl k dispozici údaje za uplynulých po sobě jdoucích 12 měsíců, doporučujeme doložení výdělku za kratší období důkladně zdůvodnit.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 18. 10. 2022 - 10:36

V případě, že pracovní zařazení a náplň zaměstnance odpovídá plně náplni pracovníka zařazeného do projektu, je možné u klíčového/excelentního pracovníka doložit podklady o výši mezd od jiného zaměstnavatele.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 18. 10. 2022 - 10:35

Pravidla explicitně nestanovují, že se musí jednat o období bezprostředně předcházející datu podání žádosti o podporu. Přestože je žádoucí, aby údaje byly co nejaktuálnější, může žadatel použít takové období, aby to bylo administrativně zvládnutelné z hlediska přípravy rozpočtu projektu. Důležité je ovšem dodržet podmínku 12 (nejméně však 4) po sobě jdoucích kalendářních měsíců.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 18. 10. 2022 - 10:34

Způsobilá může být celá taková investice, pokud je celá využívána pro projekt a je nezbytná k jeho realizaci.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 18. 10. 2022 - 10:33

Mzdu zahraničního excelentního pracovníka lze stanovit buď prostřednictvím kódů CZ-ISCO dle ISPV, kde je limit maximálního příspěvku z OP JAK roven limitu 9. decilu (metoda a1), nebo v případě, že tento způsob není vhodný/možný, lze stanovit mzdu dle metody a2) individuální stanovení jednotkové sazby. Stanovenou jednotkovou sazbu dle metody a2) je nutné doložit řádným zdůvodněním včetně doložení souvisejících podkladů. Za řádné zdůvodnění je považováno např. doložení mzdy / platu / odměny z dohody, která byla vyplácena dané osobě za obdobnou práci v předchozím období, tj. za období 12 po sobě jdoucích měsíců, aby byly vyloučeny krátkodobé výkyvy (např. proplacení mimořádných odměn apod.). V případě, kdy by příjemce neměl k dispozici údaje za uplynulých 12 měsíců, doporučujeme doložení výdělku za kratší období důkladně zdůvodnit.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum