Nenašli jste odpověď? Napište nám.

Zveřejněno: 13. 12. 2023 - 10:23

Trvalé zapojení kvalitních výzkumných pracovníků souvisí s jedním z cílů výzvy, kterým je zvýšení výzkumného výkonu instituce prostřednictvím rozvoje výzkumných týmů. Záměrem je pomoci zvýšit kvalitu výzkumných týmů nikoliv pouze za účelem realizace výzkumných záměrů v rámci této výzvy, ale i s potenciálem vytvoření podmínek umožňujících setrvání těchto výzkumných pracovníků i po skončení realizace projektu.

Výzva nicméně nevyžaduje povinnost udržení výzkumných pracovníků po skončení realizace projektu v plném ani žádném jiném konkrétně definovaném rozsahu. Plán náboru a udržení výzkumných pracovníků je třeba popsat v kap. 15 studie proveditelnosti, která se zabývá udržitelností projektu. Plán udržitelnosti projektu je předmětem věcného hodnocení žádosti o podporu. V rámci udržitelnosti projektu pak příjemce pravidelně reportuje o stavu a vývoji projektu / relevantních skutečností, tj. včetně udržení funkčnosti odborného týmu.

Výzvy: Výzva č. 02_23_025 Společenské a humanitní vědy: člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti

Zveřejněno: 13. 12. 2023 - 10:22

Ano, je to přesně tak, tyto indikátory (konkrétně se jedná o indikátory 214 026 Počet publikací publikovaných v prvním kvartilu nejvlivnějších časopisů v oboru a 214 027 Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) v prvním kvartilu publikací dle oborově normalizované citovanosti) mají pouze monitorovací úlohu a sankce za jejich nenaplnění není stanovena.

Výzvy: Výzva č. 02_23_025 Společenské a humanitní vědy: člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti

Zveřejněno: 13. 12. 2023 - 10:21

Výzva nestanovuje požadovanou míru zastoupení hlavního oboru v rámci výzkumných záměrů (VZ). Pravidla výzvy nicméně stanovují požadavek na vzájemnou propojenost výzkumných záměrů s ohledem na společný cíl, výsledky a výstupy projektu. Je proto třeba dbát na rozhodující a jednotící úlohu hlavního oboru i v těch výzkumných záměrech, které zahrnují výzkum i v jiných oborech. Relevantnost a míra zapojení jednotlivých oborů v rámci výzkumných záměrů budou předmětem věcného posouzení projektových žádostí, a to jak na úrovni věcného obsahu výzkumných aktivit, tak i v rámci složení odborných týmů jednotlivých VZ. Je tedy nutné, aby hlavní obor nebyl ve výzkumných záměrech obsažen pouze formálně, ale aby zajišťoval jejich vzájemnou věcnou provázanost.

Výzvy: Výzva č. 02_23_025 Společenské a humanitní vědy: člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti

Zveřejněno: 13. 12. 2023 - 10:20

Transdisciplinarita výzkumných záměrů poukazuje na možnost realizovat výzkumné záměry vymezené nikoliv pouze hlavním oborem (disciplínou), ale i vedlejším(i) oborem/obory (disciplínami). Transdisciplinarita výzkumných záměrů není výzvou vyžadována, ani explicitně bodově zvýhodňována. Bude zohledněna v rámci celkového hodnocení projektu / projektových záměrů a jejich potenciálu dosáhnout špičkových výsledků výzkumu.

Výzvy: Výzva č. 02_23_025 Společenské a humanitní vědy: člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti

Zveřejněno: 13. 12. 2023 - 10:19

Doložení Letter(s) of intent členů ISAB není výzvou stanoveno jako povinnost, nicméně je umožněno a může být pro účely hodnocení projektových žádostí přínosem.

Výzvy: Výzva č. 02_23_025 Společenské a humanitní vědy: člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti

Zveřejněno: 13. 12. 2023 - 10:18

Odborný tým je posuzován jako celek, zapojení výzkumníků ze zahraničí není výzvou povinně vyžadováno, ani specificky přímo bonifikováno. Nicméně v oblastech výzkumu, kde je zapojení výzkumných pracovníků ze zahraničí relevantní / žádoucí, se do bodového hodnocení může promítnout, avšak pouze jako zhodnocení celkové kvality a struktury odborného týmu. Samotné zapojení zahraničních pracovníků však není zárukou vyššího bodového zisku.

Výzvy: Výzva č. 02_23_025 Společenské a humanitní vědy: člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti

Zveřejněno: 13. 12. 2023 - 10:17

Požadavky na kvalifikační předpoklady mohou být popsány buď přímo ve Studii proveditelnosti, nebo je možné se ve Studii proveditelnosti odkázat na samostatnou přílohu žádosti o podporu (obdobně jako jsou přiložena CV). Přiložená CV/výběrová kritéria nejsou součástí limitu 100 stran Studie proveditelnosti.

Výzvy: Výzva č. 02_23_025 Společenské a humanitní vědy: člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti

Zveřejněno: 13. 12. 2023 - 10:16

Pravidla výzvy vyžadují zkušenost s řízením odborného týmu v obdobném rozsahu, jako je předložený projekt. Cílem tohoto požadavku je ověřit, zda odborný manažer disponuje schopnostmi a zkušenostmi dostatečnými k tomu, aby mohl úspěšně vést projektový tým a zajistit úspěšné provedení projektu. Konkrétní forma zkušeností hlavního odborného manažera projektu není výzvou předepsána. Tyto zkušenosti nemusí být výhradně z oblasti projektového řízení. Může se jednat např. o zkušenost s řízením obdobného počtu výzkumných pracovníků, zodpovědnost za výzkumný záměr srovnatelného rozsahu, popř. za obdobný objem finančních prostředků. Relevantnost těchto zkušeností bude předmětem věcného hodnocení projektových žádostí.

Výzvy: Výzva č. 02_23_025 Společenské a humanitní vědy: člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti

Zveřejněno: 13. 12. 2023 - 10:15

Ano, v případě zapojení zahraničního subjektu jako partnera s finančním příspěvkem je možné aktivitu č. 1 realizovat i mimo ČR, a to na území EU či na území států, které jsou součástí skupiny zemí přidružených k účasti v programu Horizont Evropa, a to ke dni vyhlášení výzvy, a na území Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.

Výzvy: Výzva č. 02_23_025 Společenské a humanitní vědy: člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti

Zveřejněno: 13. 12. 2023 - 10:13

Ano, výzva stanovuje pouze povinnost obsadit minimálně jednu pozici vedoucího výzkumného záměru výzkumným pracovníkem – juniorem. Maximální počet omezen není. Současně však upozorňujeme, že zásadní součástí věcného hodnocení žádostí o podporu bude kvalita a struktura složení odborného týmu, a to včetně dosavadních zkušeností vedoucích výzkumných záměrů.

Výzvy: Výzva č. 02_23_025 Společenské a humanitní vědy: člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti

Zveřejněno: 13. 12. 2023 - 10:12

Ano, je to tak, v případě, že projekt sestává pouze z jednoho výzkumného záměru, je odborný tým projektu veden vedoucím výzkumného záměru – juniorem. Pozice odborného manažera projektu v tomto případě opravdu zůstává neobsazena.

Výzvy: Výzva č. 02_23_025 Společenské a humanitní vědy: člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti

Zveřejněno: 13. 12. 2023 - 10:11

Žadatel výzvy je povinen realizovat projekt ve spolupráci s minimálně 2 partnery. Minimálně jeden z těchto partnerů musí splňovat podmínky povinně volitelného partnerství (výčet VO, které splňují tyto podmínky je uveden v příloze výzvy č. 6).

Jako další partnery je možné do projektu zapojit instituce, které splňují podmínky partnerství definované výzvou a SPpŽP. Splnění podmínek povinně volitelného partnerství není u dalších partnerů projektu vyžadováno, tzn. je možné zapojit i instituce, které nejsou vyjmenovány v příloze č. 6 výzvy.

Výzvy: Výzva č. 02_23_025 Společenské a humanitní vědy: člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti

Zveřejněno: 13. 12. 2023 - 10:09

Počet projektů, do kterých se může instituce zapojit v pozici partnera/povinně volitelného partnera omezen není.

Výzvy: Výzva č. 02_23_025 Společenské a humanitní vědy: člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti

Zveřejněno: 27. 11. 2023 - 10:10

Soubor Evidence 32 hodin je možné doložit jak ve skenu, tak v podobě excelového (xls) souboru. Řídicí orgán s daty obsaženými v tabulce Evidence 32 hodin pracuje v oblasti evaluací, data se dále analyzují, z tohoto důvodu je preferováno doložení výstupu v podobě excelového souboru. V návaznosti na potřebu analyzování dat jsou zároveň příjemci, kteří v rámci zpráv o realizaci doloží skeny Evidence 32 hodin, ve výzvě k dopracování vyzváni k doložení také xls souboru.

To samé platí i pro tabulku Evidence podpor poskytnutých účastníkům vzdělávání, která slouží pro zaznamenávání vzdělávaných osob ze šablon Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání a Spolupráce pracovníků ve vzdělávání.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Výzvy: Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I | Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Zveřejněno: 18. 10. 2023 - 13:44

Definice výstupu aktivity Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání je formulována jako „Absolvent vzdělávání v časové dotaci minimálně 8 hodin“. Dále ve specifikaci šablony je uvedeno, že „Minimální požadovanou dotaci 8 hodin vzdělávání je možné absolvovat v rámci jedné vzdělávací aktivity, nebo složit z více kratších bloků vzdělávání“. Příklad využití šablony – varianta b) popisuje možnosti sčítat různé formy vzdělávání. Například mentoring a seminář.

Otázka sčítání jednotlivých vzdělávacích akcí vychází z výše uvedených definic. Každé osvědčení/potvrzení o absolvování vzdělávání je nezbytné považovat za dokument, ze kterého není možné oddělit menší části, aby se staly součástí jiného osvědčení.

Ze dvou osvědčení na 18 hodin vzdělávání (jedno samostatné osvědčení) a 6 hodin vzdělávání (druhé samostatné osvědčení) je způsobilým výstupem projektu osvědčení na 18 hodin, které představuje dvě jednotky aktivity. Pro způsobilost další jednotky aktivity je nezbytné k osvědčení na 6 hodin získat jakékoliv jiné osvědčení ze vzdělávání, které trvalo min. 2 hodiny vzdělávání. Pokud však trvalo více než 2 hodiny, zbývající hodiny vzdělávání NELZE VYKÁZAT jako základ pro další jednotku aktivity.

Ze třech osvědčení na 6 a 6 a 4 hodiny vzdělávání je možné uznat jednu jednotku aktivity, která bude tvořena dvěma z těchto osvědčení. Ke třetímu osvědčení je opět nezbytné získat jiné osvědčení ze vzdělávání, které trvalo méně než 8 hodin, aby mohla být uznána další jedna jednotka aktivity.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Výzvy: Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I | Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Zveřejněno: 3. 10. 2023 - 09:05

Tento podíl není stanoven. Míra zapojení takového partnera však musí být v souladu s obecnými podmínkami partnerství, které jsou definovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, kap. 5.4, tj. že příjemce realizuje hlavní část aktivit projektu, což je možné posoudit právě porovnáním objemu podpory, kterou získají partneři, s objemem podpory naplánované k rozdělení mezi partnery. Spolufinancování výdajů financovaných v režimu GBER z vlastních zdrojů je stanoveno ve výši min. 50 % z celkových způsobilých výdajů financovaných v režimu GBER.

Výzvy: Výzva č. 02_23_020 Mezisektorová spolupráce | Výzva č. 02_23_021 Mezisektorová spolupráce pro ITI

Zveřejněno: 3. 10. 2023 - 09:04

Za partnera, který není ani výzkumnou organizací, ani OSS, ani ÚSC, se toto prohlášení nepředkládá.

Výzvy: Výzva č. 02_23_020 Mezisektorová spolupráce | Výzva č. 02_23_021 Mezisektorová spolupráce pro ITI

Zveřejněno: 3. 10. 2023 - 09:03

Je možné vycházet ze vzoru partnerské smlouvy, který je uveřejněn na webu v části „Vzory příloh k žádosti o podporu“ mezi dokumenty příslušné výzvy. Ve vzoru je daná povinnost, resp. závazek žadatele a partnerů zakotven.

Výzvy: Výzva č. 02_23_020 Mezisektorová spolupráce | Výzva č. 02_23_021 Mezisektorová spolupráce pro ITI

Zveřejněno: 3. 10. 2023 - 09:02

Genderové principy v instituci se posuzují pouze v rámci instituce subjektu žadatele. Genderová vyrovnanost týmů a genderová dimenze ve výzkumu je však posuzována na úrovni celého projektu, tj. včetně zapojených partnerů.

Výzvy: Výzva č. 02_23_020 Mezisektorová spolupráce | Výzva č. 02_23_021 Mezisektorová spolupráce pro ITI

Zveřejněno: 3. 10. 2023 - 09:01

Výzva rozsah výzkumné agendy pomocí TRL neomezuje/nedefinuje.Výzva definuje, že do projektů mohou být zařazeny i výsledky badatelského výzkumu, ten musí však dále pokračovat cíleným/orientovaným výzkumem daného výsledku. Cílem je podpora výzkumu, jenž vyústí ve výsledky, které mají potenciál budoucí aplikovatelnosti v praxi. V žádosti o podporu musí být aplikační potenciál popsán a je předmětem hodnocení.V rámci projektů však nesmí být realizován experimentální vývoj. Nastavení vychází z definic základních pojmů výzkumu a vývoje v OECD a EU, dostupných na odkaze: https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=932 a z definic v Rámci pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací a ve GBER. Zacílení na orientovaný výzkum je definováno sledovanými indikátory, viz kapitola 7.8 PpŽP – specifická část, kde jsou uvedeny publikační výsledky, ale také žadatel povinně volí alespoň jeden v výstupů v podobě patentové přihlášky či vybrané ostatní nepublikační výsledky (viz definice a specifikace indikátoru 214 031).

Výzvy: Výzva č. 02_23_020 Mezisektorová spolupráce | Výzva č. 02_23_021 Mezisektorová spolupráce pro ITI

Zveřejněno: 3. 10. 2023 - 08:59

Podílové započítávání hodnot indikátorů se vztahuje na takové výsledky/výstupy, které byly stanoveny jako závazné hodnoty projektu OP VVV a na základě objektivních důvodů byly přesunuty z doby realizace do udržitelnosti projektu OP VVV.

Výzvy: Výzva č. 02_23_020 Mezisektorová spolupráce | Výzva č. 02_23_021 Mezisektorová spolupráce pro ITI

Zveřejněno: 3. 10. 2023 - 08:58

Ano. Omezení počtu žádostí se vztahuje na subjekt žadatele. Počet partnerství u jednotlivých subjektů (institucí) není omezen (omezení partnerství se týká pouze konkrétních projektů, kde je stanoveno, že v každém jednotlivém projektu může být nejvýše 5 partnerů s finančním příspěvkem).

Výzvy: Výzva č. 02_23_020 Mezisektorová spolupráce | Výzva č. 02_23_021 Mezisektorová spolupráce pro ITI

Zveřejněno: 27. 9. 2023 - 10:26

Náplň práce pracovníka hrazeného ze šablony 1.II/2 Školní speciální pedagog je uvedena v příloze č. 3 vyhlášky č. 72/2005 Sb. Zároveň je potřeba respektovat ustanovení kap. 3 přílohy č. 2 výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad, kde je uvedeno: „Pro školy/ školská zařízení platí obecně pravidlo, že je třeba volit aktivity s ohledem na čerpání obdobné podpory z jiných zdrojů, např. Národní plán obnovy, jiné dotační tituly (včetně dalších výzev OP JAK), dotační programy MŠMT, Erasmus+, tituly dalších operačních programů v ČR či jiné zdroje financování stejných či obsahově obdobných aktivit. Není přípustné financovat identické náklady na aktivitu ze dvou zdrojů.“

Pokud škola na realizaci předmětů speciální pedagogické péče čerpá finanční prostředky z podpůrných opatření, je nezbytné, aby školní speciální pedagog odučil tyto hodiny mimo úvazek financovaný z prostředků OP JAK.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Výzvy: Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I | Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Zveřejněno: 28. 8. 2023 - 17:27

Neplatný Strategický rámec MAP (dále jen „SR MAP“) je takový, který byl schválen Řídicím výborem MAP (dále jen „ŘV MAP“) dříve než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího schválení dokumentu ŘV MAP. Vzhledem k tomu, že SR MAP je celek tvořící textovou a tabulkovou (přílohovou) část, dojde-li k aktualizaci jen jedné z částí (např. jen tabulek investičních priorit), aktualizuje se tím vždy SR MAP jako celek (tzn. k danému datu schválení tabulek investičních priorit je považována za schválenou a platnou i textová část, přestože k její úpravě nedošlo). Je tedy nutné si tuto lhůtu ohlídat a striktně ji dodržovat, tzn. neprovádět žádné aktualizace dokumentu dříve než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího schválení ze strany ŘV MAP. Pokud ŘV MAP schválil po 6 měsících od předchozí aktualizace SR MAP jen tabulky investičních priorit a za dalších méně než 6 měsíců od toho schválil upravenou textovou část, je jako datum platnosti SR MAP bráno pouze datum, kdy byly schváleny tabulky investičních priorit (důvod: datum schválení tabulek investičních priorit je bráno jako datum aktualizace celku SR MAP, upravení pouze textové části SR MAP za dalších méně než 6 měsíců není považováno za platné). 

Neúplný SR MAP je takový, kterému chybí informace o datu schválení ŘV MAP, nebo chybí podpis předsedy ŘV MAP, nebo chybí některá z částí, kterou má obsahovat (tj. textová část s vizí, seznamem priorit a cílů, popisem priorit a cílů, tabulky investičních priorit na období 2021 – 2027).

Vzory zpracování (obsahu) SR MAP jsou příjemcům MAP (výzva č. 82 Akční plánování v území) k dispozici v Inspiromatu č. 7 Dokumentace místního akčního plánu zde: MAP II a MAP III – SRP (npi.cz).

Výzvy: Výzva č. 02_23_017 Akční plánování v území - MAP