Nenašli jste odpověď? Napište nám.

Zveřejněno: 27. 2. 2024 - 09:30

Ano, stačí pouze jedna pamětní deska.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 27. 2. 2024 - 09:29

O umístění rozhoduje příjemce, podmínkou je pouze to, aby byla na místě dobře viditelném pro veřejnost.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 27. 2. 2024 - 09:28

Permanentní billboard nebo stálá pamětní deska musí být umístěn/a po celou dobu fyzické existence dané operace (v případě stavby po dobu existence stavby, v případě pořízení stroje po dobu fungování stroje atp.).

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 27. 2. 2024 - 09:27

Jedná se o akci, na kterou je zvána širší veřejnost a jejímž účelem je šířit povědomí o realizaci projektu (nikoli tedy primární cílová skupina projektu). Příjemce zve zástupce ŘO a EK.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 27. 2. 2024 - 09:25

Ne, pokud součet výdajů nedosáhne hodnoty, pro kterou by již měla být realizována VZ.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 27. 2. 2024 - 09:25

Zpravidla se jedná o situaci, kdy je částka pořizovací ceny majetku/služeb nárokovaná z přímých výdajů projektu vyšší než 50 000,00 Kč (sloupec Schválené výdaje/příjmy v SD). U některých druhů výdajů PpŽP definují zvláštní pravidla pro provádění průzkumů trhu, a to např. při nákupu letenek či u výdajů za ubytování v rámci cestovních výdajů pracovníků projektu.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 27. 2. 2024 - 09:24

Nastavení a dodržení limitů ISPV bylo kontrolováno v rámci hodnocení žádosti o podporu. V době realizace budou tyto limity kontrolovány ve vazbě na nastavení jednotkové sazby v rozpočtu projektu.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 27. 2. 2024 - 09:23

Částky vykazované ve formě jednorázových částek na administrativní tým zahrnuté do ŽoP příjemce nedokladuje (tzn., že nedokládá pracovně-právní dokumenty, výstupy ze mzdového účetnictví apod). Částka zahrnutá do ŽoP je násobkem měsíčních osobních nákladů vypočtených kalkulačkou jednorázové částky (b1) a počtu měsíců sledovaného období (počet měsíců se může lišit, blíže viz PpŽP – specifická část, kap. 8.2.1). V kalkulačce jsou vždy uvedeny úvazky ve výši, v jaké byly akceptovány při hodnocení žádosti o podporu, tzn., měsíční osobní náklady, resp. jednorázovou částku není možné v době realizace projektu navýšit prostřednictvím navýšení úvazků v kalkulačce. Co se týče odměňování pracovníků, příjemce postupuje v souladu se svými vnitřními předpisy.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 27. 2. 2024 - 09:14

Viz kapitola 5.7 SPpŽP výzvy, část Vyloučené aktivity.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 27. 2. 2024 - 09:13

Toto nelze jednoznačně definovat, nicméně je potřeba mít na paměti nastavení výzvy. Tým by měl být jednak vyrovnaný, co se odbornosti týče, a zároveň musí dokázat absorbovat mladé výzkumníky včetně Ph. D. studentů, které vědecky vychovává a odborně rozvíjí.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 27. 2. 2024 - 09:13

Postup pro zadávání rámcové dohody do ISKP21+ je uveden v kap. 12.1. Uživatelské příručky IS KP21+ Pokyny pro práci v modulu VZ.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 27. 2. 2024 - 09:11

Nelze. Nejprve musí být provedena kontrola VZ a následně lze teprve provést kontrolu dodatku VZ. V případě, že je dodatek dostupný při vkládání dokumentů k VZ do ISKP21+, je možné ho přiložit a kontrola bude provedena souběžně.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 27. 2. 2024 - 09:10

Dle kap. 6.6. Pravidel pro zadávání a kontrolu veřejných zakázek ŘO takovouto kontrolu neprovádí.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 27. 2. 2024 - 09:04

Ano, je to dáno definicí pro započítání publikace do indikátoru, kdy není možné započítat publikace podané do peer review procesu před datem zahájení realizace projektu. Pokud je toto datum veřejně dohledatelné u verze publikace u vydavatele, je možné se na ně v soupisce pouze odkázat.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 27. 2. 2024 - 09:03

U konkrétní publikace je třeba zdůvodnění uvést do soupisky v části nepovinné postupy OV sloupce „Zdůvodnění, proč nebylo možné využít včasného sdílení výsledků“. Obecně by mělo být zahrnuto i v plánu pro správu dat.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 27. 2. 2024 - 09:02

Ano, ale pouze v případě, kdy vydavatel umožní zveřejnění v repozitáři pod licencí CC-BY.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 27. 2. 2024 - 09:01

Na toto nelze dát obecnou odpověď, řídí se oborově danými standardy. Naprostým minimem by mělo být to, aby bylo možné výsledky výzkumu, k nimž se data vztahují, ověřit. Zároveň by toto mělo být popsáno v plánu pro správu dat.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 27. 2. 2024 - 08:57

Ne, takový seznam neexistuje. Nelze jej vytvořit, jedná se o dynamické prostředí a zároveň není v České republice k této problematice uzpůsobená legislativa.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 22. 2. 2024 - 14:02

V souladu s přílohou č. 2 výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad se u personálních pozic ve zprávě o realizaci dokládají k administrativní kontrole následující dokumenty:

  1. sken pracovněprávního dokumentu (smlouva, DPČ/DPP);
  2. report/výkaz způsobilých produktivních hodin dané pozice včetně evidence realizovaných individuálních setkání v případě kariérového poradce (je součástí Kalkulačky ZoR projektu);
  3. sken dokladu o splnění kvalifikačních požadavků pro výkon činnosti dané pozice (doklad o dosaženém vzdělání);
  4. čestné prohlášení statutárního orgánu o integraci alespoň tří žáků s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory/tří žáků s potřebou podpůrných opatření prvního stupně podpory dle pozice.

U personálních pozic, jejichž kvalifikace se řídí zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a zároveň není v příloze č. 2 výzvy Přehled šablon a jejich věcný výklad uvedeno, že není pedagogickým pracovníkem dle zákona č. 563/2004 Sb., je zároveň nutné, aby osoba zaměstnaná na takové pozici splnila všechny další podmínky uvedené v § 3 zákona o pedagogických pracovnících.

Ke kvalifikacím získaným v zahraničí jsou uvedeny podrobné informace na webových stránkách MŠMT.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Výzvy: Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I | Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Zveřejněno: 1. 2. 2024 - 09:58

Přestože bylo 1. 1. 2024 nařízení Komise č. 1407/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis nahrazeno novým nařízením Komise č. 2023/2831, bude možné podle nového nařízení postupovat až po provedení nezbytných úprav národní legislativy a Registru de minimis (RDM), nejpozději však od 1. 7. 2024 – viz také aktualita ÚOHS. Po dobu tohoto přechodného období není zatím možné poskytovat podporu de minimis do výše nového limitu 300 tis. EUR / 3 roky / jeden podnik, ale stále pouze do výše limitu 200 tis. EUR / 3 po sobě jdoucí účetní období / jeden podnik, nicméně již nyní je možné předkládat žádosti o podporu až do výše nového limitu 300 tis. EUR. Pokud žadatel předloží žádost o podporu, která projde úspěšně hodnoticím procesem, bude vyzván k předložení podkladů před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory, vč. podkladů potřebných pro ověření disponibilního limitu pro čerpání podpory de minimis. Pokud v tomto okamžiku stále nebude RDM upraven na nový limit dle nového nařízení, může být buď poskytnuta podpora v souladu se starým nařízením (tj. pouze do výše 200 tis. EUR), nebo bude Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydáno až po provedení úpravy RDM.

Výzvy: Výzva č. 02_23_022 ESF+ výzva pro VŠ | Výzva č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita | Výzva č. 02_23_024 ERDF výzva pro VŠ – studenti se SP

Zveřejněno: 1. 2. 2024 - 09:48

Dle PpŽP – obecná část, kap. 5.9.1 Rozpočet projektu, je při stanovování cen majetku, který není uveden v Seznamu obvyklých cen vybavení, ubytování a stravování, nezbytné provést průzkum trhu zahrnující alespoň 3 dodavatele s tím, že pokud průzkum trhu 3 dodavatele nezahrnuje, žadatel toto zdůvodní. Jako příklad relevantního zdůvodnění je v PpŽP uvedena situace, kdy více dodavatelů neexistuje. Řádným zdůvodněním však může být i předložení projektové dokumentace zpracované autorizovanou osobou (projektantem), jejíž kalkulace je provedena standardně užívanou metodou vycházející z relevantních statistických ukazatelů (např. cenová soustava ÚRS). V tomto případě je i při předložení jedné projektové dokumentace dostatečně podložené, že cena je v čase a místě obvyklá.

Výzvy: Výzva č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita | Výzva č. 02_23_024 ERDF výzva pro VŠ – studenti se SP

Zveřejněno: 1. 2. 2024 - 09:47

Pořizování vybavení do prostor pro tato školení je podporovanou aktivitou ERDF výzvy – kvalita.

 

Výzvy: Výzva č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita

Zveřejněno: 1. 2. 2024 - 09:46

Ano, v rámci projektu ESF+ výzvy jsou tyto činnosti možné. V návaznosti na aktivity výzvy lze např. provést analýzu zabezpečení vysoké školy, vypracovat návazné strategické dokumenty, připravovat a realizovat bezpečnostní školení cílových skupin či poskytovat poradenskou pomoc studentům.

Výzvy: Výzva č. 02_23_022 ESF+ výzva pro VŠ

Zveřejněno: 22. 1. 2024 - 12:53

Vaší organizace se povinnost doložit vyjádření souhlasu zřizovatele netýká, jelikož pro to není splněna jedna ze dvou podmínek. Kromě právní formy zřizovatele by povinnost souhlasu zřizovatele veřejné výzkumné instituce s uzavřením partnerství musela být stanovena zákonem. Do změny zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, účinné od 1. 1. 2024, která mění podmínky pro veřejné výzkumné instituce zřízené ministerstvy, se taková změna nepromítla, proto souhlas zřizovatele nebude ŘO vyžadovat.

Výzvy: Výzva č. 02_23_015 Výzkumné infrastruktury I | Výzva č. 02_23_016 Výzkumné e-infrastruktury I | Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum | Výzva č. 02_23_025 Společenské a humanitní vědy: člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti | Výzva č. 02_23_020 Mezisektorová spolupráce | Výzva č. 02_23_021 Mezisektorová spolupráce pro ITI | Výzva č. 02_22_009 Smart Akcelerátor+ I | Výzva č. 02_22_004 Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I | Výzva č. 02_23_014 Open Science I