Nenašli jste odpověď? Napište nám.

Zveřejněno: 18. 10. 2022 - 10:26

Žadatel v rozpočtu projektu uvádí jednotkovou cenu tak, aby byla zajištěna hospodárnost vynaložených finančních prostředků. Hospodárností se rozumí zajištění stanovených úkolů s co nejnižším vynaložením prostředků, a to při dodržení odpovídající kvality plněných úkolů. Za nejprůkaznější způsob prokázání hospodárnosti výdajů je tak stanovení jednotkové sazby dle nejnižší doložené nabídky. Pokud však žadatel z nějakých důvodů nemůže z doložených nabídek zvolit tu s nejnižší cenou, měl by ale uvést řádné a průkazné zdůvodnění tohoto kroku, na základě kterého hodnotitelé vyhodnotí, zdali je požadovaná cena adekvátní. Tvorba rezervy na zvýšení cen v žádosti o podporu ani navýšení celkových způsobilých výdajů projektu v průběhu řešení projektu není možné. Výše jednotlivých položek rozpočtu žádosti o podporu musí odpovídat výši položek na Seznamu obvyklých cen, případně doloženým nabídkám či průzkumu trhu. Hodnotitelé vycházejí při posuzování hospodárnosti požadovaných finančních prostředků z aktuálních a reálných cen, není možné vycházet z jakýchkoliv předpokladů. Žadatel by tedy měl při tvorbě projektu brát v potaz i možný budoucí nárůst cen a důkladně zvážit možnosti s ohledem na případnou nutnost dofinancování z vlastních či jiných zdrojů.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 18. 10. 2022 - 10:24

Ano, datum zahájení fyzické realizace projektů může předcházet datu vydání právního aktu. Z časového hlediska mohou být výdaje uskutečněné nejdříve dnem vyhlášení výzvy. V případě uplatnění zpětné způsobilosti výdajů jsou pro tuto výzvu před datem zahájení realizace projektu způsobilé pouze výdaje spojené s přípravou stavební projektové dokumentace, tzn. dokumentů uvedených v Tabulce č. 4 Přehled požadovaných dokumentů ke stavební části projektu (v kap. 5.11, Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část).

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 18. 10. 2022 - 10:22

Limit sazeb per diem byl změněn Rozhodnutím Evropské komise C(2021)35 – nová sazba byla stanovena pro Českou republiku ve výši 177 EUR/24 hodin, platný odkaz naleznete ZDE. Z výše uvedeného důvodu již původní odkaz z Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část není funkční. Žadatelé byli na tuto skutečnost upozorněni aktualitou na webu OP JAK.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 18. 10. 2022 - 10:19

Limit se vztahuje na příslušnou kapitolu rozpočtu, nikoliv na celou aktivitu.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 18. 10. 2022 - 10:18

Pokud příjemce pro účely projektu uzavřel partnerství či spolupráci (dále jen „partnerství“) s jiným subjektem/jinými subjekty za účelem realizace aktivit přispívajících k řízení změn v oblasti životního prostředí, společnosti a hospodářství, na které se zaměřuje Zelená dohoda pro Evropu, zvolí v SDP položku „Zelené partnerství“ a následně uvede do popisu SDP předmět/účel partnerství včetně činnosti nebo činností, které budou v rámci partnerství vykonávány ve vazbě na klíčové aktivity projektu, a uvede subjekt/subjekty, s nimiž bylo partnerství uzavřeno. V případě vzniku „Zeleného partnerství“ v průběhu realizace doplní příjemce SDP dodatečně v následující ZoR.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 18. 10. 2022 - 10:16

Výchozí materiály k dané problematice jsou vyhotoveny v anglickém jazyce, jejich překlady do českého jazyka, jehož součástí jsou i názvy misí, jsou formulovány v různých veřejně dostupných zdrojích odlišně. Jejich význam, věcnost i obsah jsou však shodné, odlišnost je dána pouze uplatněním různých synonym při překladu. ŘO zvolil terminologii oficiální české verze Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/695, ze dne 28. dubna 2021, kterým se zavádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa a stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32021R0695. Terminologie byla aktualizována v monitorovacím systému a postupně bude promítnuta do veškeré související dokumentace ŘO.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 18. 10. 2022 - 10:15

Pro zadání volitelné klíčové aktivity je potřeba na záložce Klíčové aktivity kliknout na pole „Nový záznam“. Následně se žadateli zobrazí dvě šedivá pole označena „Název klíčové aktivity“. Horní šedivé pole je výběr z číselníku povinných klíčových aktivit. Spodní šedivé pole je textové a slouží pro zadání volitelných klíčových aktivit. Do textového pole žadatel napíše název volitelné klíčové aktivity. Do žlutých polí pak žadatel uvede popis a přehled nákladů. Následně je záznam třeba uložit. Po uložení se volitelná klíčová aktivita přepíše do přehledové tabulky v horní části obrazovky.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 18. 10. 2022 - 10:14

Ano, ty, které se započítávají do cílové hodnoty příslušného indikátoru v 1. roce udržitelnosti, budou také pod sankcemi stanovenými v právním aktu. V dalších letech udržitelnosti projektu již publikace pod sankcemi standardně nejsou, nedojde-li vlivem konkrétních okolností v projektu v průběhu jeho realizace k dodatku k právnímu aktu, kde by taková povinnost byla stanovena.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 18. 10. 2022 - 10:12

Nezávisí na počtu takovýchto výzkumníků, musí se jednat minimálně o 1 výzkumníka s úvazkem alespoň 0,2 FTE. V případě splnění této a dalších podmínek uvedených v SPpŽP může žádost za toto kritérium obdržet maximálně 10 bodů, bez ohledu na počet takovýchto výzkumníků

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 18. 10. 2022 - 10:11

Toto do indikátoru vykázat nelze, započítává se vždy celý subjekt (dle IČO) a zároveň smlouvy mezi žadatelem a partnery se do tohoto indikátoru nezapočítávají.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 18. 10. 2022 - 09:58

Dedikace OP JAK není povinností, ale je výhodou pro následné administrativní ověření. Zároveň platí, že uvedení více dedikací není pro započtení do indikátoru vylučovací.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 18. 10. 2022 - 09:55

Závěrem z recenzního řízení či doporučením editora k vydání článku či obdobným potvrzením.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 18. 10. 2022 - 09:55

Ano. Publikaci je třeba vykázat do indikátoru „Publikace z podpořených projektů“ či „Odborné publikace – letters, reviews, statě ve sborníku“, tedy dle typu publikace. Následně lze publikaci diferencovat prostřednictvím dalších indikátorů, přičemž možných je více variant, dle reálného stavu: „Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) se zahraničním spoluautorstvím vytvořené podpořenými subjekty“, „Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) ve spoluautorství výzkumných organizací a podniků“, „Počet publikací publikovaných v prvním kvartilu nejvlivnějších časopisů v oboru“ a „Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) v prvním kvartilu publikací dle oborově normalizované citovanosti“.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 18. 10. 2022 - 09:54

Pravidlo „poměrného vykazování“ se týká pouze projektů v OP VVV/OP JAK. ŘO sleduje výsledky/výstupy, které vznikly pouze na základě jeho intervencí a ty je pak třeba poměrově mezi zapojené projekty rozdělit. Pokud k výsledku/výstupu došlo i na základě podpory dalších poskytovatelů, na úrovni OP JAK je toto nerelevantní a k dalšímu poměrovému dělení nedochází.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 18. 10. 2022 - 09:53

Podílově se započítávají pouze publikace, které jsou stanovené jako závazné hodnoty projektu v OP VVV, tj. jejich nenaplnění je pod sankcí. Tzn. hodnoty publikací, které byly stanoveny pro období udržitelnosti projektu OP VVV a nejsou „odloženým závazkem“ realizace projektu OP VVV, není nutné dělit mezi MI OP JAK a OP VVV.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 18. 10. 2022 - 09:52

V neplacených časopisech je možné publikovat. Nejedná se ale o tzv. „green route“ (zelenou cestu OA). U časopisů, kde není vyžadováno APC, jde o tzv. „diamond model“, který je naopak podporován, protože autor nemusí platit publikační poplatek a náklady na publikování hradí někdo jiný (např. poskytovatel, učená společnost atd.).

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 18. 10. 2022 - 09:50

Ano, žadatelé mohou tento nástroj využít. Součástí nástroje je i šablona pro DMP podle podmínek Horizon Europe.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 18. 10. 2022 - 09:48

Jedná se o data management plan s vazbou na celý projekt a předkládá jej pouze žadatel, respektive (v době realizace) příjemce, ale musí obsahovat informace, jak s výzkumnými výsledky a daty pracuje každý ze zapojených subjektů do projektu.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 18. 10. 2022 - 09:47

ISAB musí splnit podmínky stanovené pravidly výzvy. Pokud již instituce žadatele disponuje poradním orgánem, který tato pravidla splňuje, je možné pro účely projektu použít stávající orgán.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 18. 10. 2022 - 09:46

ISAB je ustanovována pro projekt jako celek, nikoliv pro jednotlivé instituce. Je třeba, aby ji měl zřízenu žadatel, který zodpovídá za celý projekt.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 18. 10. 2022 - 09:45

Jedná se o pracovníka se zkušenostmi s přenosem výzkumných výsledků do praxe, působení v soukromé firmě není podmínkou.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 18. 10. 2022 - 09:40

Text PpŽP – obecná část, kap. 5.11, odpovídá platnému stavebnímu zák. č. 283/2021 Sb., jehož účinnost však byla odložena z 07/2022 na 1. 7. 2023. S ohledem na to je nyní nutné řídit se aktuálně účinným stavebním zák. č. 183/2006 Sb. Vámi dotazovaná varianta odpovídá situaci, kdy dle § 103 aktuálně účinného stavebního zákona není vyžadováno stavební povolení ani ohlášení. V takovém případě žadatel předloží při podání žádosti o podporu pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas, nebo – v případě, že dle zák. č. 183/2006 Sb. nejsou územní rozhodnutí nebo souhlas vyžadovány, doloží žadatel čestné prohlášení (dokument vytvořený žadatelem – vzor není k dispozici) s uvedením konkrétního ustanovení zák. č. 183/2006 Sb., na základě kterého není výše uvedené zákonem vyžadováno. Pokud je to možné, doloží žadatel k čestnému prohlášení další podpůrné doklady, zejm. vyjádření stavebního úřadu. V obou uvedených případech musí žadatel doložit grafický a slovní popis stavby s jednoznačnou informací o předmětném záměru. S ohledem na to, že text kap. 5.11 obecných PpŽP v tuto chvíli neodpovídá aktuálně účinnému stavebnímu zákonu, bude v tomto smyslu v nejbližší době aktualizován.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 18. 10. 2022 - 09:38

V takovémto případě by došlo k porušení stanovené podmínky a jednalo by se o nezpůsobilý výdaj. Toto je možné řešit buď vysláním pracovníka až po určité době jeho působení v projektu, případně jej zavázat k dalšímu působení v týmu po ukončení mobility. Tato podmínka se neuplatní ve výjimečných případech, jako je např. dlouhodobá pracovní neschopnost, mateřská dovolená, úmrtí, kdy současně platí, že do konce realizace projektu již není možné tuto podmínku z časových důvodů splnit.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 18. 10. 2022 - 09:37

Toto není možné. Cílem aktivity č. 3 je trvalé zapojení zahraničního výzkumníka do projektu a je prokazováno před zahájením realizace projektu. Oproti tomu cílem aktivity č. 6 Mobility odborného týmu je dočasné zapojení zahraničních výzkumníků a bude realizováno dle potřeb projektu kdykoliv v průběhu řešení projektu (ne po celou dobu jeho trvání).

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum