Vzory příloh ZoR/ŽoP pro projekty výzvy č. 02_23_021 Mezisektorová spolupráce pro ITI

Řídicí orgán OP JAK informuje žadatele o zveřejnění vzorů příloh zpráv o realizaci projektů, žádostí o platbu. Vzory naleznete na záložce Dokumenty v sekci Vzory příloh ZoR/ŽoP ZDE.

Číst více

Vzory příloh ZoR/ŽoP pro projekty výzvy č. 02_23_020 Mezisektorová spolupráce

Řídicí orgán OP JAK informuje žadatele o zveřejnění vzorů příloh zpráv o realizaci projektů, žádostí o platbu. Vzory naleznete na záložce Dokumenty v sekci Vzory příloh ZoR/ŽoP ZDE.

Číst více

Zápisy z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzev ESF+ výzva pro VŠ a ERDF výzva pro VŠ – kvalita

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápisy z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_23_022 (ESF+ výzva pro VŠ) v prioritě 2 OP JAK a výzvy č. 02_23_023 (ERDF výzva pro VŠ – kvalita), která se konala dne 17. 4. 2024.  V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního […]

Číst více

Aktualizace Kalkulačky jednorázové částky: Vouchery (Asistence)

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce, že v návaznosti na aktualizaci statistik o průměrném výdělku za rok 2023 byla u výzvy Smart Akcelerátor+ I  na www.opjak.cz zveřejněna nová verze přílohy ZoR/ŽoP „Kalkulačka jednorázové částky: Vouchery (Asistence)“. Příloha je účinná ode dne 10. 5. 2024. Vzor naleznete na záložce Dokumenty v sekci Vzory příloh ZoR/ŽoP pro […]

Číst více

Aktualizace Inspiromatu 10 Příklady podpory zavádění moderních didaktických forem a materiálů z OP VVV (výzva č. 02_23_017 Akční plánování v území – MAP)

ŘO OP JAK informuje příjemce výzvy č. 02_23_017 Akční plánování v území – MAP, že byl zveřejněn aktualizovaný Inspiromat 10 Příklady podpory zavádění moderních didaktických forem a materiálů z OP VVV. Aktualizace spočívá v upřesnění informací souvisejících s využíváním vzdělávacích zdrojů z Databáze výstupů OP VVV/OP JAK, doplněn byl v kapitole Základní pojmy bod „Vzdělávací […]

Číst více

Šablony pro neformální vzdělávání – záznam ze semináře pro žadatele

Řídicí orgán OP JAK dodatečně zveřejňuje záznam z distančního semináře pro žadatele výzvy č. 02_24_031 Šablony pro neformální vzdělávání, který se uskutečnil 16. dubna 2024. Seminář byl zaměřen na základní informace k výzvě, aktivity, přijatelnost žadatele a náležitosti žádostí o podporu. Ukončení příjmu žádostí o podporu je stanoveno na 30. 8. 2024 do 14 hodin, nebo při […]

Číst více

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Akční plánování v území – MAP

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_23_017 (Akční plánování v území – MAP) v prioritě 2 OP JAK, které se konalo dne 16. 4. 2024.  Informace o dalším postupu ohledně dokládání dokumentů před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory a jeho následné administrace obdrží úspěšní žadatelé […]

Číst více

Aktualizace výzvy MSCA FELLOWSHIPS CZ – přidání korekčního koeficientu pro Írán

Řídicí orgán OP JAK dne 6. 5. 2024 zveřejňuje aktualizaci výzvy č. 02_22_010 – MSCA FELLOWSHIPS CZ. Předmětem změny je úprava přílohy výzvy Přehled hodnot korekčního koeficientu. Je doplněn korekční koeficient pro Írán a informace/instrukce, jak postupovat v případě požadavku na uplatnění korekčního koeficientu státu neuvedeného v seznamu. Dále je vydán Metodický dopis č. 2 […]

Číst více

Vzory příloh ZoR pro projekty výzvy č. 02_24_031 Šablony pro neformální vzdělávání

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce o zveřejnění vzorů příloh zpráv o realizaci projektů. Vzory naleznete na záložce Dokumenty v sekci Vzory příloh ZoR/ŽoP ZDE.

Číst více

Personální pozice v II. vlně šablon OP JAK

Řídicí orgán OP JAK si dovoluje informovat, že v souladu s harmonogramem výzev OP JAK se plánuje vyhlášení II. vlny šablon pro školy a školská zařízení v září 2024. I nadále se počítá se šablonami pro mateřské a základní školy vč. školních družin a školních klubů, základní umělecké školy, střediska volného času, střední a vyšší odborné školy, domovy […]

Číst více

Šablony OP JAK – praktický postup pro dřívější ukončení projektů

Řídicí orgán OP JAK připravil praktický postup pro příjemce dotace ve výzvě 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I a 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I, kteří se rozhodnou ukončit realizace projektu dříve. Tento podpůrný materiál shrnuje metodické podmínky a administrativní úkony podání žádosti o dřívější ukončení projektu. Praktický postup pro podání žádost o […]

Číst více

Šablony OP JAK – postup vykazování indikátoru 600 000 bez IS ESF v závěrečných zprávách o realizaci

Řídicí orgán OP JAK připravil praktický postup pro příjemce dotace ve výzvě 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I a 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I, kteří ve svých projektech realizují šablony Vzdělávání pracovníků a/nebo Spolupráce pracovníků a vykazují indikátor 600 000. Tento postup vznikl pro náhradní vykázání ESF indikátorů v závěrečných zprávách o realizaci v […]

Číst více

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Mezisektorová spolupráce pro ITI

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_23_021 (Mezisektorová spolupráce pro ITI) v prioritě 1 OP JAK, které se konalo dne 5. 4. 2024.  Zápis je k dispozici ZDE.  

Číst více
Ilustrační obrázek

Dotaz měsíce k šablonám – duben 2024

Od května 2022 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázka za duben 2024 pro výzvu Šablony pro MŠ a ZŠ I Realizujeme aktivitu Školní psycholog/Školní speciální pedagog na základní […]

Číst více

Dotaz měsíce k šablonám pro neformální vzdělávání – duben 2024

Od dubna 2024 Odbor administrace zjednodušených projektů ve spolupráci s konzultační linkou pro šablony OP vybírá jeden z nejčastějších dotazů žadatelů a příjemců zjednodušených projektů výzvy Šablony pro neformální vzdělávání za uplynulý měsíc a zveřejňuje odpověď na webových stránkách OP JAK. Otázka za duben 2024 pro výzvu Šablony pro neformální vzdělávání Může hlavní spolek jakožto příjemce […]

Číst více

Vzory příloh ZoR/ŽoP pro projekty výzvy 02_22_008 Špičkový výzkum

Řídicí orgán OP JAK informuje příjemce dotace ve výzvě Špičkový výzkum o zveřejnění aktualizovaného vzoru Souhrnné soupisky pro vykazování indikátorů, která je přílohou ZoR/ŽoP projektů. Vzor naleznete na záložce Dokumenty ZDE.

Číst více

Zveřejnění aktualizované Kalkulačky jednorázové částky (b1)

ŘO OP JAK informuje příjemce o zveřejnění aktualizované Kalkulačky jednorázové částky (b1) ZDE. Kalkulačka zohledňuje údaje o průměrném výdělku za rok 2023 zveřejněné na webovém portálu www.ispv.cz. Kalkulačku použije příjemce v případě, že žádá dne 18. 4. 2024 nebo později o navýšení sazeb pro pozice administrativního týmu. ŘO vydává dvě verze kalkulačky, které se liší pouze pozicí […]

Číst více

Aktualizace Kalkulaček jednorázové částky (b1)

ŘO OP JAK informuje žadatele o aktualizaci Kalkulaček jednorázové částky (b1). Kalkulačky zohledňují údaje o průměrném výdělku za rok 2023 zveřejněné na webovém portálu www.ispv.cz a jsou platné pro žádosti o podporu podané v MS2021+ ode dne 1. 5. 2024 v projektech výzev č. 02_23_014 Open Science I, č. 02_23_017 Akční plánování v území – MAP, č. 02_23_018 Akční […]

Číst více

Změna výzev č. 02_23_022 ESF+ výzva pro VŠ, č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita, č. 02_23_024 ERDF výzva pro VŠ – studenti se SP

Řídicí orgán OP JAK oznamuje, že dne 17. 4. 2024 došlo ke změně výzev č. 02_23_022 ESF+ výzva pro VŠ, č. 02_23_023 ERDF výzva pro VŠ – kvalita a č. 02_23_024 ERDF výzva pro VŠ – studenti se SP. Změna se týká posunu data ukončení příjmu žádostí o podporu, a to z 31. 5. 2024 […]

Číst více

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Podpora pregraduální přípravy budoucích učitelů a učitelek

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_23_019 (Podpora pregraduální přípravy budoucích učitelů a učitelek) v prioritě 2 OP JAK, které se konalo dne 22. 3. 2024. V případě dotazů týkajících se dokládání dokumentů (vč. jejich obsahu) před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory se mohou žadatelé […]

Číst více

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Mezisektorová spolupráce pro ITI

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_23_021 (Mezisektorová spolupráce pro ITI) v prioritě 1 OP JAK, které se konalo dne 21. 3. 2024.  Zápis je k dispozici ZDE.

Číst více

Aktualizace Výsledků šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru za rok 2023

ŘO OP JAK informuje žadatele o aktualizaci přílohy „Výsledky šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru“ relevantních výzev. Příloha zohledňuje údaje o průměrném výdělku za rok 2023 zveřejněné na webovém portálu www.ispv.cz a je platná pro žádosti o podporu podané v MS2021+ ode dne 1. 5. 2024.  Příloha je k dispozici v sekci Dokumenty u výzvy č. […]

Číst více

38 projektových žádostí ze společenských a humanitních věd k aktuálním problémům současnosti

Praha, 12. dubna 2024 – Řídicí orgán OP JAK včera ukončil příjem projektových žádostí o podporu ve výzvě Společenské a humanitní vědy: Člověk a lidstvo v globálních výzvách současnosti. Žadatelé z řad vysokých škol a veřejných výzkumných institucí podali celkem 38 projektových žádostí za více než 5,5 miliardy korun.

Číst více

Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy Akční plánování v území – MAP

ŘO OP JAK zveřejňuje Zápis z jednání Hodnoticí komise pro hodnocení projektů předložených v rámci výzvy č. 02_23_017 (Akční plánování v území – MAP) v prioritě 2 OP JAK, které se konalo dne 25. 3. 2024.  Informace o dalším postupu ohledně dokládání dokumentů před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory a jeho následné administrace obdrží úspěšní žadatelé […]

Číst více