Jedním z povinných opatření v oblasti otevřené vědy je systémové nastavení práce s budoucími výsledky projektu již v rámci partnerské smlouvy či principech partnerství. Kam je možné do struktury daných dokumentů tyto závazky zakotvit?

Je možné vycházet ze vzoru partnerské smlouvy, který je uveřejněn na webu v části „Vzory příloh k žádosti o podporu“ mezi dokumenty příslušné výzvy. Ve vzoru je daná povinnost, resp. závazek žadatele a partnerů zakotven.

Číst více »

Ve studii proveditelnosti jsou indikátory 214 023 Odborné publikace (vybrané typy) se zahraničním spoluautorstvím vytvořené podpořenými subjekty a 203 541 Počet podpořených spoluprací uvedeny v kapitole 11 a zároveň i v kapitole 12. Jaké hodnoty těchto indikátorů v těchto kapitolách uvádět?

Indikátor 214 023 Odborné publikace (vybrané typy) se zahraničním spoluautorstvím vytvořené podpořenými subjekty uvádějte v rámci kapitoly 11 s rozpadem na jednotlivé výzkumné záměry, zatímco v kapitole 12 jsou tyto publikace uvedeny souhrnně. Cílová hodnota uvedená u tohoto indikátoru v kapitole 12 by tedy měla odpovídat součtu za jednotlivé výzkumné záměry uvedené v podkapitolách 11.X […]

Číst více »

V tabulkách odborného týmu ve studii proveditelnosti (viz kapitola 11.1.7.) se má uvádět u jednotlivých pozic FTE v době realizace projektu v jednotlivých letech (1. rok, 2. rok atd.). Jedná se o přepočtený úvazek na kalendářní rok, nebo skutečný úvazek uvedený v pracovní smlouvě zaměstnance?

Jedná se o přepočtený úvazek na kalendářní rok. Například pokud projekt končí k 30. 6. 2028 a výzkumný pracovník pracuje v roce 2028 na pracovní úvazek 1,0, uvede se u tohoto výzkumného pracovníka do dané tabulky za rok 2028 0,5 FTE. Pokud je s pracovníkem uzavřena DPP/DPČ považuje se za ekvivalent 1,0 úvazku 168 hodin.

Číst více »

Je možné některé dokumenty předložit jako přílohy žádosti o podporu, a ne jako přílohy studie proveditelnosti, které se započítávají do limitu 100 stran?

Samostatnou přílohou žádosti o podporu mohou být samostatně uzavřené, ucelené dokumenty, jako je například Memorandum of understanding se zahraniční institucí, smlouva, dopis, interní předpis, jejichž text jednoznačně nenavazuje na Studii proveditelnosti, nerozvádí ji, nerozšiřuje či nedoplňuje. Naopak bibliografické záznamy publikací, obrázky, schémata, tabulky apod., které navazují na části Studie proveditelnosti a tyto části doplňují o […]

Číst více »

Je možné v případech opakujících se textů ve studii proveditelnosti v rámci jednotlivých výzkumných záměrů (podkapitoly 11.x) odkazovat na již uvedenou informaci v podkapitole jiného výzkumného záměru nebo toto není možné?

V případě duplicitních informací je možné se odkázat na informace uvedené v předešlých výzkumných záměrech, případně v jiné kapitole Studie proveditelnosti. Vždy je však třeba dbát na to, aby vše bylo pro hodnotitele snadno dohledatelné a přehledné.

Číst více »

Za které období je nutno doložit doklad o obratu, pokud bude žádost předložena v prosinci roku 2022, případně v lednu roku 2023?

Podmínka dosažení požadovaného obratu musí být splněna za poslední dvě po sobě jdoucí uzavřená účetní období trvající 12 měsíců (která existují), za která měl žadatel/partner s finančním příspěvkem odevzdat daňová přiznání a která předcházejí datu podání žádosti o podporu. Bude-li žádost předkládána v roce 2022, žadatel doloží obrat za roky 2020 a 2021. V případě […]

Číst více »

V jakém případě je nutno doložit přílohu Prokázání vlastnické struktury žadatele? Je potřeba k prokázání vlastnické struktury dokládat nějaké další dokumenty?

Příloha Prokázání vlastnické struktury žadatele se dokládá pouze v případě, že žadatel není OSS a zároveň jeho vlastnickou strukturu nelze ověřit z veřejných rejstříků spravovaných státem (seznam, všech veřejných rejstříků a registrů naleznete ZDE). Při ověření vlastnických vztahů dochází ze strany ŘO ke kontrole 3 kategorií informací: identifikace osob jednajících jménem žadatele/partnera – žadatel pouze […]

Číst více »

Je nutné doložit doklad o obratu i za partnera s finančním příspěvkem?

Pokud obrat žadatele dosahuje za každé ze dvou předcházejících po sobě jdoucích uzavřených účetních období 30 % CZV, dokládá pouze doklad o svém vlastním obratu a nedokládá doklad o obratu partnera s finančním příspěvkem.

Číst více »

V projektu plánujeme realizovat veřejné zakázky, které vyplňujeme v modulu VZ v IS KP21+. Je nutné přehled VZ uvádět rovněž do samostatné přílohy?

Ano, před předložením žádosti o podporu je nutno důkladně zkontrolovat, zda máte v modulu VZ v IS KP21+ uvedeny a na projekt navázány všechny související veřejné zakázky (podrobné informace jsou uvedeny v Uživatelské příručce IS KP21+ Pokyny pro práci v modulu VZ). Současně je nutno společně se žádostí o podporu doložit povinnou přílohu Přehled veřejných zakázek dle stanoveného vzoru, který […]

Číst více »

Plán pro správu dat (Data Management Plan, DMP) je dle PpŽP – specifická část přílohou Studie proveditelnosti. Je započten do limitu 100 stran na studii proveditelnosti? Má být doložen v českém i anglickém jazyce?

Ano, DMP je přílohou Studie proveditelnosti a do limitu 100 stran SP se proto započítává. DMP nemusí být doložen v anglickém jazyce, stačí doložit pouze jeho českou verzi.

Číst více »

Platí maximální rozsah 100 stran pro českou i anglickou verzi Studie proveditelnosti?

Limit 100 stran se vztahuje k české mutaci Studie proveditelnosti. Anglická verze je překladem české verze Studie proveditelnosti, obsahově jí musí odpovídat, a proto nepředpokládáme, že by došlo k výraznému rozšíření jejího rozsahu. S drobnou odchylkou z důvodu překladu je však počítáno.

Číst více »

Musí být všechny povinné přílohy podepsané „pečetítkem“?

O nutnosti podepsání přílohy žádosti o podporu rozhoduje to, v jaké formě se dokládá dle kap. 13, Přílohy 7 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část. Přílohy, které jsou dokládány ve formě Originál, musí být podepsány uznávaným elektronickým podpisem statutárního zástupce (oprávněné osoby), a to buď přímo v dokumentu a/nebo v IS KP21+ prostřednictvím „pečetítka“. […]

Číst více »

Jak postupovat při zpracování přílohy „Žádost o podporu v AJ (Grant application)“?

Pro přílohu Žádost o podporu AJ je vypracován vzor, který je zveřejněn na stránkách OP JAK na záložce výzvy Špičkový výzkum v sekci Dokumenty → Vzory příloh k žádosti o podporu. Doporučujeme postupovat následujícím způsobem: vyhotovte export žádosti o podporu v češtině z IS KP21+ (PDF verze formuláře žádosti, tzv. tisková verze žádosti, která se vyhotovuje s […]

Číst více »

Je při podání žádosti o podporu doporučen počet doložených CV odborného týmu?

Při podání žádosti o podporu je vyžadováno doložení CV odborného manažera projektu (v případě, že projekt obsahuje více než 1 výzkumný záměr) a vedoucího/vedoucích výzkumných záměrů. Dále je vyžadováno doložení CV/kvalifikačních předpokladů klíčových/excelentních pracovníků. U ostatních členů odborného týmu žadatel dokládá CV/kvalifikační předpoklady dle svého uvážení. Žádný přesný počet pozic odborného týmu, u kterých mají […]

Číst více »

Stačí jeden data management plan pro projekt nebo je třeba, aby každá instituce žadatele/partnera měla svůj, bez vazby na projekt?

Jedná se o data management plan s vazbou na celý projekt a předkládá jej pouze žadatel, respektive (v době realizace) příjemce, ale musí obsahovat informace, jak s výzkumnými výsledky a daty pracuje každý ze zapojených subjektů do projektu.

Číst více »

V PpŽP – obecná část je v kapitole 5.11. uvedeno, že jestliže „Záměr nevyžaduje povolení“, tak při předložení žádosti o podporu dokládáme pravomocné povolení záměru. Jak tomuto pravidlu rozumět?

Text PpŽP – obecná část, kap. 5.11, odpovídá platnému stavebnímu zák. č. 283/2021 Sb., jehož účinnost však byla odložena z 07/2022 na 1. 7. 2023. S ohledem na to je nyní nutné řídit se aktuálně účinným stavebním zák. č. 183/2006 Sb. Vámi dotazovaná varianta odpovídá situaci, kdy dle § 103 aktuálně účinného stavebního zákona není […]

Číst více »

Pokud pro účely hodnoticího procesu doložíme i CV dalších pracovníků (nad rámec ISAB, odborného manažera projektu, vedoucích výzkumných záměrů a excelentních a klíčových pracovníků), budeme při změně těchto jmenovitě uvedených osob v realizaci muset opět dokládat CV? Pokud ano, o jakou změnu půjde?

Takto podmínka změn personálního zajištění projektu není formulována. Dle kapitoly 7.4.2.2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část je do podstatných změn – významných zařazena změna na pozici klíčového/excelentního pracovníka, Odborného manažera projektu a Vedoucích výzkumných záměrů.

Číst více »

Uvádějí se do životopisu všechny publikace od roku 2016 anebo pouze 5 nejvýznamnějších?

U pozice Odborného manažera projektu se uvádějí všechny od roku 2016 (se zvýrazněním 5 nejvýznamnějších) z důvodu posouzení faktu, že převažují výsledky výzkumu v hlavním oboru projektu, a u Vedoucích výzkumných záměrů pouze 5 nejvýznamnějších (respektive minimálně 3 u VVZ – juniora).

Číst více »

Jak rozsáhlé zkušenosti je třeba doložit u Odborného manažera projektu, aby splnil požadavek „doložitelné zkušenosti s řízením mezinárodního týmu obdobného rozsahu“, resp. jak je definován „mezinárodní tým obdobného rozsahu“?

Konkrétní rozsah zkušeností pro tuto pozici není stanoven. Tento požadavek má za cíl zajistit, aby byl projekt řízen osobou, která bude mít odbornou zkušenost z řízení projektu v obdobném rozsahu, v jakém je předložen do výzvy Špičkový výzkum. Celková kvalifikace a zkušenosti pro danou pozici jsou předmětem věcného hodnocení. Ve studii proveditelnosti je vždy prostor na […]

Číst více »

Je při podání žádosti nutné doložit i CV administrativního týmu?

CV administrativního týmu není nutno dokládat. Pro projekty této výzvy platí, že náklady na administrativní tým, jenž je součástí hlavního projektového týmu, jsou vykazovány prostřednictvím jednorázových částek a náplň práce těchto pozic je standardizovaná. Administrativní pracovníci nezařazení v Hlavním projektovém týmu se hradí z paušálních nákladů a rovněž k nim není potřeba dokládat CV. Kvalita […]

Číst více »

Je u excelentních a klíčových pracovníků CV povinné nebo volitelné?

U klíčových a excelentních pracovníků žadatel povinně předloží buď CV v případě již obsazených pozic, nebo v případě neobsazených pozic výběrová kritéria pro danou pozici.

Číst více »