FAQ

V jakém případě je nutno doložit přílohu Prokázání vlastnické struktury žadatele? Je potřeba k prokázání vlastnické struktury dokládat nějaké další dokumenty?

Příloha Prokázání vlastnické struktury žadatele se dokládá pouze v případě, že žadatel není OSS a zároveň jeho vlastnickou strukturu nelze ověřit z veřejných rejstříků spravovaných státem (seznam, všech veřejných rejstříků a registrů naleznete ZDE).

Při ověření vlastnických vztahů dochází ze strany ŘO ke kontrole 3 kategorií informací:

  • identifikace osob jednajících jménem žadatele/partnera – žadatel pouze uvede informace o osobách jednajících jeho jménem/jménem partnera na záložce Osoby subjektu v IS KP21+ a jedná-li jménem žadatele osoba na základě udělené plné moci, doloží plnou moc/pověření;
  • výpis z evidence skutečných majitelů – pokud žadatel patří mezi instituce, které skutečného majitele nemají v souladu s § 7 zákona o evidenci skutečných majitelů (standardně se jedná o VVŠ, v.v.i., apod.), žadatel nic nedokládá. V opačném případě se žadatel ujistí, že jsou údaje o jeho skutečných majitelích uvedeny v Evidenci skutečných majitelů a že jsou tyto údaje úplné. ŘO si může v procesu kontroly formálních náležitostí a oprávněnosti od žadatele vyžádat výpis z ESM dle zákona o ESM (úplný výpis platných údajů a údajů, které byly vymazány bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji), případně doplňující informace/doklady k vlastnické struktuře (statut, zakladatelskou smlouvu, seznam akcionářů);
  • identifikace osob, v nichž má žadatel/partner podíl, a výše tohoto podílu – pokud žadatel nemá podíl v žádných právnických osobách, nic nedokládá. Pokud žadatel má podíl v právnických osobách, ověří si, zda jsou tyto údaje dostupné ve Veřejném rejstříku podle právnických osob v angažmá. Jsou-li dostupné, nic k žádosti nedokládá. Nejsou-li dostupné/úplné, vyplní a doloží přílohu Prokázání vlastnické struktury žadatele.