FAQ

V PpŽP – obecná část je v kapitole 5.11. uvedeno, že jestliže „Záměr nevyžaduje povolení“, tak při předložení žádosti o podporu dokládáme pravomocné povolení záměru. Jak tomuto pravidlu rozumět?

Text PpŽP – obecná část, kap. 5.11, odpovídá platnému stavebnímu zák. č. 283/2021 Sb., jehož účinnost však byla odložena z 07/2022 na 1. 7. 2023. S ohledem na to je nyní nutné řídit se aktuálně účinným stavebním zák. č. 183/2006 Sb. Vámi dotazovaná varianta odpovídá situaci, kdy dle § 103 aktuálně účinného stavebního zákona není vyžadováno stavební povolení ani ohlášení. V takovém případě žadatel předloží při podání žádosti o podporu pravomocné územní rozhodnutí nebo územní souhlas, nebo – v případě, že dle zák. č. 183/2006 Sb. nejsou územní rozhodnutí nebo souhlas vyžadovány, doloží žadatel čestné prohlášení (dokument vytvořený žadatelem – vzor není k dispozici) s uvedením konkrétního ustanovení zák. č. 183/2006 Sb., na základě kterého není výše uvedené zákonem vyžadováno. Pokud je to možné, doloží žadatel k čestnému prohlášení další podpůrné doklady, zejm. vyjádření stavebního úřadu. V obou uvedených případech musí žadatel doložit grafický a slovní popis stavby s jednoznačnou informací o předmětném záměru. S ohledem na to, že text kap. 5.11 obecných PpŽP v tuto chvíli neodpovídá aktuálně účinnému stavebnímu zákonu, bude v tomto smyslu v nejbližší době aktualizován.