Výzva č. 02_22_006 Technická pomoc – ERDF

17. srpna 2022 - 29. června 2029

Zbývá 1833 dní na podání


Celková alokace

2 000 mil. Kč

Počet předložených žádostí

1

Předložené žádosti

2 000 mil. Kč

Počet podpořených žádostí

1

Podpořené žádosti

2 000 mil. Kč

Zbývající alokace

0


Aktualizováno 21. 6. 2024

Cíl výzvy

Cílem výzvy je zajištění aktivit pro podporu implementační struktury OP JAK. Je nezbytné zajistit dostatečnou administrativní kapacitu pro efektivní administraci OP JAK. Dále je nutné zajistit externí služby a aktivity zaměřené na informovanost, publicitu a absorpční kapacitu, které vytváří komplexní a jednotný systém informování veřejnosti o OP JAK a společně s vytvořenými nástroji zajišťují a vhodnými opatřeními zvyšují absorpční kapacitu.

Oprávněný žadatel:

Organizační složka státu – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Oprávněná aktivita:

Zajištění všech činností souvisejících s funkcí ŘO OP JAK a dále s ukončováním a uzavíráním předchozích programových období a přípravou navazujícího programového období.

Podání žádosti o podporu:

17. 8. 2022 – 29. 6. 2029

V aplikaci IS KP21+: https://iskp21.mssf.cz/

Délka projektu: 6 – 96 měsíců

Informační e-mail k výzvě: opjak@msmt.cz

 

 

Text výzvy TP – ERDF

17. 08. 2022 - 05:51| pdf| 464.93 kB

Příloha č. 1 Hodnoticí kritéria TP – ERDF

17. 08. 2022 - 05:51| pdf| 201.10 kB

Prohlášení o přijatelnosti ŽADATEL

17. 08. 2022 - 05:51| docx| 281.75 kB

Metodický dopis č. 2 (zákoník práce) k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část

ŘO OP JAK informuje žadatele a příjemce individuálních projektů OP JAK, že byl zveřejněn Metodický dopis č. 2 k PpŽP – obecná část verze 2, kterým se v souvislosti se změnami v zákoníku práce upravuje způsobilost osobních výdajů za zaměstnance vykonávající práci na základě dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti, včetně náhrad za dovolenou. […]

Číst více

Metodický dopis č. 1 (publicita) k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část verze 2

Řídicí orgán OP JAK vydal s účinností od 1. 8. 2023 Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část verze 2, který se týká povinnosti realizátorů strategických projektů  a projektů s celkovými výdaji nad 10 mil. Eur uspořádat do konce realizace projektu komunikační akci s přizváním zástupců Evropské komise za podmínek uvedených v kap. […]

Číst více

Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvy TP

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje dne 1. 2. 2023 verzi 2 Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část pro výzvy Technická pomoc – ERDF a Technická pomoc – ESF+.

Číst více

Oznámení Řídicího orgánu OP JAK ke změně názvu právního aktu pro MŠMT od 1. 1. 2023

V souvislosti s přijetím zákona č. 384/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, budou místo Opatření náměstka vydávána Opatření vrchního ředitele. Změna se týká právních aktů o poskytnutí/převodu podpory vydávaných Řídicím orgánem OP JAK výhradně pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Číst více

Metodický dopis č. 1 (stavební práce) k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část verze 1

Řídicí orgán OP JAK vydal dne 10. 11. 2022 Metodický dopis č. 1 k Pravidlům pro žadatele a příjemce – obecná část verze 1, který se týká dokládání stavebních prací před vydáním právního aktu a v průběhu realizace projektů. Metodický dopis č. 1 upřesňuje, jaké doklady ke stavebním pracím bude Řídicí orgán požadovat před 1. […]

Číst více

Výzvy č. 02_22_006 Technická pomoc – ERDF a č. 02_22_007 Technická pomoc – ESF+

Řídicí orgán OP JAK vyhlašuje dne 17. srpna 2022 výzvy k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů technické pomoci. Cílem výzev je zajištění aktivit pro podporu implementační struktury OP JAK. V rámci projektů technické pomoci bude zajištěna administrativní kapacita pro efektivní administraci OP JAK. Externí služby a aktivity zaměřené na informovanost, publicitu a absorpční kapacitu poskytnou komplexní a jednotný […]

Číst více