Je výzvou omezen podíl partnera z komerční sféry na rozpočtu projektu?

Tento podíl není stanoven. Míra zapojení takového partnera však musí být v souladu s obecnými podmínkami partnerství, které jsou definovány v Pravidlech pro žadatele a příjemce – obecná část, kap. 5.4, tj. že příjemce realizuje hlavní část aktivit projektu, což je možné posoudit právě porovnáním objemu podpory, kterou získají partneři, s objemem podpory naplánované k rozdělení mezi partnery. […]

Číst více »

Do přílohy Realizační tým je dle sloupce C možné uvést i pozice hrazené z paušálních nákladů – tedy podpůrný tým. Administrativní tým pak bude hodnocen v rámci hodnotícího kritéria V2.1.1 Struktura a velikost administrativního týmu. Pokud kvůli hodnocení do přílohy Realizační tým uvedeme i pozice hrazené z paušálu, budou v realizaci podléhat ŽoZ?

Možnost hrazení některých pozic z paušálních nákladů je v příloze Realizační tým pro případ, kdy by se žadatel rozhodl hradit některé z pozic odborného týmu z paušálních nákladů či jiných zdrojů. Stále platí informace, že pozice spadající do podpůrného týmu projektu nejsou v příloze Realizační tým uváděny a nejsou předmětem hodnocení. Tím pádem v průběhu realizace projektu ani nepodléhají ŽoZ.

Číst více »

Pro pozice Odborný manažer projektu a Vedoucí výzkumných záměrů nejsou povoleny mobility (v rámci KA č. 6). Je však možné, aby tito pracovníci realizovali cesty do zahraničí v rámci položky rozpočtu 1.1.1.1.2.6 Cestovní náhrady? Pokud ano, jsou stanoveny nějaké podmínky (např. na délku, charakter cesty apod.)?

Ano, krátkodobé cesty do zahraničí (např. na konference, workshopy) pracovníků na pozicích Odborný manažer projektu a Vedoucí výzkumných záměrů jsou možné. Náklady s nimi spojené spadají pod přímé náklady a lze je zahrnout do položky Cestovní náhrady. Konkrétní omezení pro délku či charakter cest (kromě výše uvedeného) nejsou stanovena, ovšem účelnost těchto cest bude obdobně jako […]

Číst více »

Pokud doložíme k jedné položce rozpočtu 3 nabídky či průzkumy trhu, jakou cenu jsme oprávněni použít (nejnižší, průměrnou, nejvyšší)? Jak zohlednit změnu ceny mezi podáním žádosti a vysoutěžením daného vybavení?

Žadatel v rozpočtu projektu uvádí jednotkovou cenu tak, aby byla zajištěna hospodárnost vynaložených finančních prostředků. Hospodárností se rozumí zajištění stanovených úkolů s co nejnižším vynaložením prostředků, a to při dodržení odpovídající kvality plněných úkolů. Za nejprůkaznější způsob prokázání hospodárnosti výdajů je tak stanovení jednotkové sazby dle nejnižší doložené nabídky. Pokud však žadatel z nějakých důvodů nemůže […]

Číst více »

Může datum zahájení fyzické realizace projektu předcházet datu vydání právního aktu? Pokud zahájíme realizaci projektu před vydáním právního aktu, mohou být potom způsobilé všechny kategorie výdajů?

Ano, datum zahájení fyzické realizace projektů může předcházet datu vydání právního aktu. Z časového hlediska mohou být výdaje uskutečněné nejdříve dnem vyhlášení výzvy. V případě uplatnění zpětné způsobilosti výdajů jsou pro tuto výzvu před datem zahájení realizace projektu způsobilé pouze výdaje spojené s přípravou stavební projektové dokumentace, tzn. dokumentů uvedených v Tabulce č. 4 Přehled požadovaných […]

Číst více »

Existuje limit pro per diem? V Příručce pro žadatele a příjemce je odkaz, ale vede jen na obecné stránky EK.

Limit sazeb per diem byl změněn Rozhodnutím Evropské komise C(2021)35 – nová sazba byla stanovena pro Českou republiku ve výši 177 EUR/24 hodin, platný odkaz naleznete ZDE. Z výše uvedeného důvodu již původní odkaz z Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část není funkční. Žadatelé byli na tuto skutečnost upozorněni aktualitou na webu OP […]

Číst více »