FAQ

Žadatel je oprávněn sdružit vybavení, stavební úpravy atp. do funkčních celků a vzhledem k velikosti rozpočtu je to velmi relevantní. Nicméně v minulosti se stávalo, že byla Výběrovou komisí krácena jedna malá položka v rámci funkčního celku (funkční celek byl rozepsán podobně do jednotlivých položek v rámci Komentáře k rozpočtu), a tím pádem pak nemohla být v realizaci tato položka rozpočtu (=funkční celek) už nikdy navýšena. Je toto pro nové programovací období nějak ošetřeno nebo budou v realizaci platit stejná pravidla?

V OP JAK platí, že není možné prostřednictvím žádosti o změnu zařadit do rozpočtu položku, která byla zcela odstraněna na základě hodnocení projektu ze strany hodnoticí/výběrové komise. Pravidlo pro nemožnost navýšit položky krácené hodnoticí/výběrovou komisí však již v OP JAK není.