FAQ

Pokud doložíme k jedné položce rozpočtu 3 nabídky či průzkumy trhu, jakou cenu jsme oprávněni použít (nejnižší, průměrnou, nejvyšší)? Jak zohlednit změnu ceny mezi podáním žádosti a vysoutěžením daného vybavení?

Žadatel v rozpočtu projektu uvádí jednotkovou cenu tak, aby byla zajištěna hospodárnost vynaložených finančních prostředků. Hospodárností se rozumí zajištění stanovených úkolů s co nejnižším vynaložením prostředků, a to při dodržení odpovídající kvality plněných úkolů. Za nejprůkaznější způsob prokázání hospodárnosti výdajů je tak stanovení jednotkové sazby dle nejnižší doložené nabídky. Pokud však žadatel z nějakých důvodů nemůže z doložených nabídek zvolit tu s nejnižší cenou, měl by ale uvést řádné a průkazné zdůvodnění tohoto kroku, na základě kterého hodnotitelé vyhodnotí, zdali je požadovaná cena adekvátní. Tvorba rezervy na zvýšení cen v žádosti o podporu ani navýšení celkových způsobilých výdajů projektu v průběhu řešení projektu není možné. Výše jednotlivých položek rozpočtu žádosti o podporu musí odpovídat výši položek na Seznamu obvyklých cen, případně doloženým nabídkám či průzkumu trhu. Hodnotitelé vycházejí při posuzování hospodárnosti požadovaných finančních prostředků z aktuálních a reálných cen, není možné vycházet z jakýchkoliv předpokladů. Žadatel by tedy měl při tvorbě projektu brát v potaz i možný budoucí nárůst cen a důkladně zvážit možnosti s ohledem na případnou nutnost dofinancování z vlastních či jiných zdrojů.