Je možné využít úspory v kalkulačce pro novou, v žádosti o podporu neplánovanou, mobilitu?

Ano, prostřednictvím změnového řízení, jedná se o podstatnou změnu významnou.

Číst více »

Kdy vznikají úspory z mobilit?

Úspory v rozpočtových položkách týkající se mobilit mohou vzniknout např. tím, že dojde ke zkrácení počtu dní realizace konkrétní mobility (zkrácení počtu dní v kalkulačce); nikoli v případě, že dojde k reálné účetní úspoře výdajů – tuto skutečnost do kalkulačky nelze promítnout.

Číst více »

Jakým způsobem vybírat konkrétní pracovníky vyjíždějící/přijíždějící na mobility, je nutné např. výběrové řízení?

Výzvou ani navazující dokumentací žádný konkrétní předepsaný způsob výběru pracovníků pro mobility definován není, je čistě v kompetenci příjemce. Nicméně je vždy nutné dodržet omezení daná výzvou a její navazující dokumentací (např. min. úvazek, vyloučení pracovníci z mobilit – odborný manažer projektu a vedoucí výzkumných záměrů).

Číst více »

Jaké doklady je potřeba doložit k mobilitě-příjezdy?

Výčet dokumentů, jimiž příjemce prokazuje dosažení výstupu (realizaci mobility), je uveden v SPpŽP, kap. 8.2.2.

Číst více »

Co je možné hradit z jednotkového nákladu mobility?

Jednotkový náklad je stanoven na personální výdaje (hrubá mzda včetně všech souvisejících obligatorních výdajů).

Číst více »

Jak dokládat nárok na příspěvek na rodinu?

Přesný výčet dokumentů není specifikován, je tedy na příjemci, jak konkrétně tento nárok prokáže. Může se jednat například o oddací list, doklad o uzavření registrovaného partnerství, rodný list dítěte apod. Tyto dokumenty budou předmětem kontroly na místě.

Číst více »

Lze zaměstnat zahraničního vědce v rámci projektu v ČR, kdy mu zároveň pokračuje jeho pracovní úvazek v zahraničí? Lze na administrativní úkony spojené se souběhem úvazků ve více zemích najmout agenturu?

Souběh úvazků není v rozporu s pravidly výzvy. Agenturu najmout lze, ale výdaje na zajištění personální/mzdové agendy agenturou nelze hradit z přímých výdajů projektu, jejich úhrada je možná z paušálních nákladů.

Číst více »

Je nutné uzavřít s pracovníkem v rámci mobility-příjezdy pracovněprávní vztah?

Pracovník přijíždějící na mobility do ČR musí být v projektu zaměstnán, a to buď na hlavní pracovní poměr nebo na dohodu o pracovní činnosti (je mu hrazena mzda a její obligatorní návazné složky; ostatní výdaje nejsou způsobilé – doprava, ubytování atd.).

Číst více »

Považuje se mobilita za splněnou i v případě, kdy výzkumník vyjede na mobilitu, která byla původně plánována např. na 2 měsíce, ale nakonec je vyslán na kratší dobu?

Mobilita nesmí být kratší než 20 člověkodnů (pracovních dnů). Zároveň musí ze zprávy z mobility vyplývat, že stanovený cíl mobility byl naplněn.

Číst více »

Kdo může vycestovat v rámci mobility?

Vycestovat mohou členové odborného týmu, kromě odborného manažera projektu a vedoucích výzkumných záměrů.

Číst více »

Je možné u mobilit-výjezdů pracovníka vyslat dvakrát na stejnou instituci (2× šest měsíců, 240 člověkodnů)?

Ano, ovšem je nutné prokázat, že každá mobilita má samostatný jedinečný cíl; není možné argumentovat tím, že plánované aktivity v rámci jedné mobility nebylo možné splnit.

Číst více »