Ilustrační obrázek

2. Monitorovací výbor: Jak si vede OP JAK?

Praha, 3. října 2022 – Dnes proběhlo druhé zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Jan Amos Komenský (MV OP JAK). Na programu byly informace k dosavadní implementaci programu OP JAK a k nově vyhlášeným výzvám pro čerpání z fondů EU. Žadatelé mohou využít dotační příležitosti OP JAK a předložit své projekty do 7 otevřených výzev, jejichž celková alokace přesahuje 24 miliard korun. Vyhlášené, ale i plánované výzvy jsou zveřejňovány na webu OPJAK.cz. Pro startující výzvy jsou realizovány informační semináře pro žadatele a posléze příjemce.

Zasedání zahájil náměstek ministra Václav Velčovský, který je zároveň předsedou MV. Kromě členů MV OP JAK se zasedání účastnili také zástupci Evropské komise. Náměstek Václav Velčovský ve svém úvodu zhodnotil dosavadní kroky implementace OP JAK v kontextu předsednictví ČR v Radě EU: „České předsednictví má za sebou velmi slibný start, který už nyní, podle přímých i nepřímých signálů, může ovlivnit evropské politiky. Ve výzkumu a vývoji jsme zorganizovali skvěle hodnocenou konferenci o synergiích a komplementaritách ve výzkumu a vývoji. Je absolutně nutné sladit časové harmonogramy a pokud možno i obecná pravidla kohezních fondů, komunitárních programů, ale i národních zdrojů. Jen tak zajistíme princip 3E ve financování výzkumu. A v oblasti vzdělávání? Mezigenerační solidarita i digital-wellbeing jsou principy, na nichž byla postavena celá řada našich výzev. Měkká výzva není urážka. Měkká znamená dlouhá, protože změnit postoj či stereotyp člověka trvá rozhodně déle než postavit dům.“

Ředitelka Aneta Caithamlová představila body k projednání, informovala o činnosti Plánovacích komisí programu a vyzdvihla nové příležitosti pro čerpání evropský peněz v podobě dalších vyhlášených výzev – MSCA Fellowships CZ, Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I, Individuální projekty systémové – Vzdělávání, Špičkový výzkum a Smart Akcelerátor+ I. Oznámila aktualizaci Harmonogramu výzev OP JAK pro tento rok a schválení Harmonogramu výzev OP JAK na rok 2023. Zvláštní pozornost byla věnována výzvám Šablony OP JAK, v rámci kterých byly již vydány první právní akty. Celkově je schváleno už více než 1700 projektových žádostí a mateřské a základní školy začínají rozjíždět své projekty, které navazují na šablony z OP VVV. V rámci publicity OP JAK byla představena nová možnost odběru e-mailového newsletteru z webu OPJAK.cz.

Členové MV OP JAK projednali a schválili úpravu hodnoticích kritérií pro výzvu Špičkový výzkum. Po předchozí konzultaci s TC AV ČR, po projednání na PKP pro P1 a po konzultacích s MMR-NOK a MF navrhl Řídicí orgán OP JAK do hodnoticího kritéria, které obsahuje seznam grantů, doplnit také ERC SYNERGY. Ve výzvě dosud nebyl finalizován žádný projekt, což zaručuje rovný přístup všem žadatelům. Informace k připravované změně výzvy Špičkový výzkum byly již dříve avizovány na webu a v otevřeném dopise NM Václava Velčovského.

Klíčovým bodem jednání bylo schválení výzvy Rozvoj infrastrukturního zázemí doktorských studijních programů s alokací 3 miliardy korun. Cílem výzvy je rozvoj a posilování výzkumných a inovačních kapacit a zavádění pokročilých technologií. Každé vysoké škole je dle počtu doktorandů přepočteného koeficientem ekonomické náročnosti přidělena alokace a je zařazena do konkrétního pásma. Nejvyšší možnou alokaci obdrží Univerzita Karlova s více než 5000 doktorandy (710 milionů), nejmenší pak např. umělecké vysoké školy (40 milionů). O rozdělení mezi jednotlivé doktorské studijní programy rozhodne sama vysoká škola – dojde tedy k prioritizaci a k lepšímu vybavení těch nejperspektivnějších.

Výstupem jednání je i schválení tří individuálních projektů systémových v oblasti vzdělávání (Charta IPs) – Datově analytická základna, Střední článek a Podpora kurikulární práce škol. Hlavní přínosy projektů spočívají zejména ve vytvoření robustní datové základny v oblasti vzdělávání, profesionalizaci managementu ke kvalitnímu vzdělávání a proměně vzdělávání. Díky schválení chart projektu mohou žadatelé zpracovat projektové žádosti, které budou následně vystavené náročné odborné oponentuře.

Konání 3. zasedání MV OP JAK je plánováno na 15. prosince 2022. Schválený Programový dokument OP JAK 2021–2027 a aktuální informace jsou k dispozici na webových stránkách OPJAK.cz.

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2021-2027 využít finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Celková finanční alokace je 90 miliard Kč, přičemž 43 miliard je určených na podporu výzkumu a vývoje, 19 miliard na podporu vysokých škol a 28 miliard na regionální školství.

Kontaktní údaje

Operační program Jan Amos Komenský
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   
Sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF

Kontaktní adresa:
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa:
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Kontaktní e-mail: opjak@msmt.cz

Internetové stránky:
OPJAK.cz
msmt.cz

Facebookový profil:
facebook.com/opjak.msmt