Informace k připravované změně výzvy Špičkový výzkum

Řídicí orgán Operačního programu Jan Amos Komenský (ŘO OP JAK) informuje o připravované změně výzvy č. 02_22_008 Špičkový výzkum, která bude předložena k projednání a schválení na 2. zasedání Monitorovacího výboru OP JAK (MV OP JAK), jenž se bude konat 3. října 2022.

Navrhovaná změna je reakcí na podněty ze strany výzkumného terénu a jejím cílem je narovnat nepřesnost v příloze č. 1 Hodnotících kritérií výzvy. Konkrétně se jedná o nezahrnutí ERC SYNERGY grantu mezi bonifikované granty v kritériu V1.2.2 Získané ERC granty. Záměr o úpravě výzvy byl již projednán na Plánovací komisi programu pro Prioritu 1 (PKP pro P1), která se konala 5. září 2022.

V případě, že dojde ke schválení navržené úpravy výzvy ze strany MV OP JAK, bude přistoupeno k úpravě výzvy i navazující dokumentace a ŘO OP JAK bude o této změně neprodleně informovat jak na webových stránkách, tak prostřednictvím interní depeše, která bude v takovém případě zaslána všem žadatelům, kteří již mají rozpracovanou žádost v informačním systému IS KP21+.

ŘO OP JAK doporučuje žadatelům, aby vyčkali výsledku schvalování výše popisované změny na jednání MV OP JAK dne 3. října 2022 a své žádosti o podporu nepodávali v IS KP21+, aby bylo možné případnou změnu do žádosti o podporu promítnout.

Dopis NM Velčovského k hodnoticím kritériím výzvy Špičkový výzkum