Lze při nákupu majetku zamýšleného jako in-kind příspěvek využít výběrového řízení na veřejnou zakázku pořádaného zahraniční výzkumnou infrastrukturou?

Pořizovat majetek na základě veřejné zakázky pořádané zahraniční infrastrukturou není možné. V SPpŽP výzvy Výzkumné infrastruktury I, kap. 8.1.4. je uvedeno: pro projekty těchto výzev dále platí: aby mohl být výdaj považován za způsobilý, musí být uskutečněn v souladu s legislativou ČR, tzn. např. realizován dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve […]

Číst více »

Je nutné, aby majetek pořizovaný v rámci realizace aktivity in-kind příspěvek nejdříve vstoupil do majetku, resp. účetnictví příjemce/partnera, a následně byl předán do majetku zahraniční výzkumné infrastruktury?

Ano, in-kind příspěvek příjemce/partnera musí být zachycen v účetnictví příjemce/partnera, protože ten ho musí uhradit dodavateli (pokud jej nevyvíjí vlastní činností), avšak in-kind nemusí vstupovat do jeho majetku – v případě, kdy by příjemce/partner majetek zaplatil, avšak jako vlastník by ve smlouvě byla uvedena zahraniční výzkumná infrastruktura.

Číst více »

Jakým způsobem bude prokázáno, že došlo k úspěšné realizaci aktivity in-kind příspěvek?

Aby byla aktivita považována za úspěšně dokončenou, je nutné doložit kopii dokladu o zařazení do majetku přijímající infrastruktury. Není-li zařazení in-kind příspěvku do majetku přijímající infrastruktury z objektivních důvodů nezávislých na příjemci možné, dokládá se potvrzením o nemožnosti zařazení příspěvku do majetku přijímající infrastruktury, obsahujícím potvrzení o jeho budoucím využití.

Číst více »