FAQ

Lze při nákupu majetku zamýšleného jako in-kind příspěvek využít výběrového řízení na veřejnou zakázku pořádaného zahraniční výzkumnou infrastrukturou?

Pořizovat majetek na základě veřejné zakázky pořádané zahraniční infrastrukturou není možné. V SPpŽP výzvy Výzkumné infrastruktury I, kap. 8.1.4. je uvedeno: pro projekty těchto výzev dále platí: aby mohl být výdaj považován za způsobilý, musí být uskutečněn v souladu s legislativou ČR, tzn. např. realizován dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
zaúčtován dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Doporučujeme, aby vytváření zadávací dokumentace (především technické specifikace) veřejné zakázky pořádané příjemcem/partnerem probíhalo ve spolupráci se zahraniční VI, a tím byla zajištěna kompatibilita dodávaných zařízení.