Nenašli jste odpověď? Napište nám.

Zveřejněno: 1. 6. 2022 - 12:53

Stanovení kurzu k USD není pro účely výzvy relevantní. Kurz k EUR uvedený ve výzvě slouží ke kontrole dodržení pravidla komplementárního financování vůči žádosti do HE, která počítá s eury, a následně k přepočtu CZV projektu pro účely vydání dopisu o závazku. Pokud Vaše otázka míří na přípravu rozpočtu do žádosti o podporu a máte např. nabídky v eurech nebo v dolarech, můžete k přepočtu zvolit relevantní kurz uznávané autority (např. ČNB). V tomto ohledu je možné se držet vnitřních postupů instituce.

Výzvy: Výzva č. 02_22_001 Teaming-CZ I

Zveřejněno: 1. 6. 2022 - 12:50

V dotazu jsou uvedeny 4 administrativní pozice (hlavní projektový manažer, projektový manažer, finanční manažer a administrativní pracovník), jež jsou součástí „hlavního projektového týmu“. Administrativní pozice v hlavním projektovém týmu nelze rozšířit o další pozice. Personální manažer (popř. další pozice) může být členem realizačního týmu, resp. administrativního týmu projektu, dle PpŽP – obecná část se však jedná o pozici tzv. „podpůrného realizačního týmu“. Na výdaje podpůrného projektového týmu jsou určeny prostředky na paušální náklady.

Výzvy: Výzva č. 02_22_001 Teaming-CZ I

Zveřejněno: 1. 6. 2022 - 12:33

Ve výzvě Šablony pro MŠ a ZŠ I v OP JAK (výzva č. 02_22_02) není umožněn časový souběh projektů Šablony III v OP VVV s projektem Šablony I v OP JAK. Tato skutečnost je uvedena v textu výzvy v bodě 3. Časová způsobilost výdajů.

Žádost o podporu do výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I v OP JAK je možné podat již během realizace projektu Šablony III z OP VVV, avšak datum zahájení projektu Šablony pro MŠ a ZŠ I musí být nastaveno až po datu ukončení projektu Šablony III.

Pokud budou v projektu Šablony III zrealizovány veškeré aktivity již v říjnu 2022, můžete požádat o předčasné ukončení realizace projektu. Podrobný postup je uveden ZDE v části Žádost o změnu Šablony III. Žádost o předčasné ukončení realizace projektu se podává v ISKP14+ nejpozději 40 dní před novým datem ukončení realizace projektu.

Pokud se rozhodnete ukončit realizaci stávajícího projektu k 31. 10. 2022, tak v žádosti o podporu ve výzvě Šablony pro MŠ a ZŠ I můžete nastavit začátek realizace nejdříve k 1. 11. 2022.

S Vašimi dotazy se můžete obracet na konzultační linku pro šablony OP na tel: 234 814 777 nebo písemně na: dotazyZP@msmt.cz.

Více informací o konzultační lince

Výzvy: Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Zveřejněno: 1. 6. 2022 - 12:30

Maximální velikost vkládaných souborů v IS KP21+ je omezeno na 100 MB. V případě větší přílohy doporučujeme soubor nebo soubory rozdělit.

Výzvy: Výzva č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I | Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Zveřejněno: 1. 6. 2022 - 12:24

Zmíněné vybavení je možné hradit z přímých výdajů projektu v případě, že se jedná o vybavení pro členy hlavního projektového týmu. Vybavení pro členy podpůrného projektového týmu příjemce hradí z prostředků na paušální náklady, blíže viz kap 8.2.3 PpŽP – specifická část. Pro úplnost uvádíme, že náklady na nákup kancelářského materiálu, USB flash disky a další nosiče dat jsou hrazeny z paušálních nákladů vždy.

Výzvy: Výzva č. 02_22_001 Teaming-CZ I

Zveřejněno: 21. 12. 2021 - 08:59

OP JAK bude v oblasti VaV podporovat intervence v tématech reagujících na zásadní nedostatky českého systému VaVaI formulované zejména v Národní politice VaVaI 2021+, Národní výzkumné a inovační strategii inteligentní specializace ČR (Národní RIS3 strategie), Inovační strategii ČR 2019-2030 a v dalších strategických a analytických materiálech národní i evropské úrovně.

Intervence budou zahrnovat podporu rozvoje výzkumu a vývoje s vysokým potenciálem uplatnění v praxi, podporu spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou, podporu rozvoje motivačního a internacionalizovaného prostředí v jednotlivých výzkumných organizacích. Podpora bude směřována také do systémového rozvoje implementace EOSC (European Open Science Cloud), a to jak budováním potřebné infrastruktury, tak rozvojem lidských zdrojů. Předpokládá se rovněž pokračování v úspěšném financování rozvoje regionálních inovačních ekosystémů (projekty tzv. smart akcelerátorů) a rozvoj implementace Národní výzkumné a inovační strategie inteligentní specializace ČR.

OP JAK se bude věnovat i podpoře výzkumných projektů s vysokým aplikačním potenciálem, které přispějí k řešení problematiky udržitelného rozvoje. V neposlední řadě by jeho prostřednictvím mělo dojít i k financování rozvoje klíčových výzkumných infrastruktur (včetně tzv. velkých výzkumných infrastruktur) a excelentních výzkumných projektů orientovaného výzkumu postavených na špičkových výzkumných týmech, záměrech s vysokým potenciálem generování špičkových výsledků výzkumu a vývoje a doplněných tou nejkvalitnější výzkumnou infrastrukturou.

OP JAK bude rovněž pokračovat v intervencích komplementárních s evropským programem Horizont Evropa, a to zejména prostřednictvím podpory vysoce kvalitních projektů programu Marie Sklodowska Curie Actions a komplementární podpory projektů programu Teaming.

Zveřejněno: 21. 12. 2021 - 08:58

V oblasti regionálního školství je plánováno vytvoření uceleného systému komplexní podpory škol v území včetně podpory proměny obsahu vzdělávání v souladu se strategickými dokumenty MŠMT (zejména Strategií vzdělávací politiky ČR do roku 2030+) prostřednictvím individuálních projektů systémových (IPs). Zároveň bude podpořeno akční plánování v území, digitální vzdělávání, zájmové a neformální vzdělávání, rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků a rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání a snižování nerovností. Pozitivní zkušenost s realizací projektů z OP VVV bude využita i v OP JAK, a to prostřednictvím projektů zjednodušeného vykazování (šablon), které se v první vlně vedle dalších šablon zaměří především na otestování institucionalizovaného modelu podpory základních škol pozicemi školního psychologa a školního speciálního pedagoga, který má být v budoucnu převzat do národního financování.

Podpora vysokých škol je plánována prostřednictvím výzev financovaných z ESF+ a ERDF, které budou mít návaznost na strategické záměry jednotlivých VŠ, povedou ke zvýšení kvality vzdělávání, k adaptabilitě absolventů na výzvy 21. století, ke zlepšení přístupnosti vzdělávání (díky podpoře studentů se specifickými potřebami) i k rozvoji celoživotního vzdělávání na vysokých školách. Předpokládány jsou aktivity cílící na nastavení procesů, změny ve studijních programech, školení pracovníků, plánována je také specifická podpora budoucích učitelů, investice do úprav výukových prostor, vybavení a pořízení potřebných pomůcek atd.

Zveřejněno: 21. 12. 2021 - 08:57

V oblasti VaV bylo z předchozích operačních programů (OP VaVpI a OP VVV) byla primárně budována a následně rozvíjena potřebná základna pro kvalitní VaV, v OP JAK bude podporován cílený rozvoj zejména s ohledem na kvalitní podmínky pro rozvoj spolupráce výzkumné a aplikační sféry, internacionalizaci výzkumných organizací, rozvoj lidského kapitálu a nezbytné infrastruktury, a to vždy v návaznosti na prioritní oblasti Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci ČR (NRIS3).

K zásadnímu posunu v OP JAK oproti OP VVV dochází spojením regionálního a vysokého školství do jedné priority se vzájemně provázanými intervencemi. Tímto krokem dochází k logickému propojení jednotlivých aktivit, které chápou vzdělávání jako jeden nedělitelný celek, ze kterého není vyčleněna ani příprava učitelů a nastavení rámců pro fungování škol. Aktivity uskutečňované v oblasti (pre)primárního vzdělávání tak plynule přecházejí do sekundárního vzdělávání a stávají se nutnou podmínkou pro úspěšné terciární vzdělávání.

V oblasti regionálního školství naváží plánované intervence v OP JAK na OP VVV, přičemž nové aktivity boudou vycházet zejména z evaluace a vyhodnocení výzev z programového období 2014–2020 a plnění priorit, cílů a opatření strategických dokumentů (Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ apod.). Snižování nerovností ve vzdělávání je jednou z priorit ČR i pro další programové období. OP JAK bude podporovat zejména aktivity omezující vnější diferenciaci v základním školství a podporu hlavního vzdělávacího proudu, především zvýšení kvality vzdělávání na druhých stupních základních škol, která je klíčová pro posilování rovnosti ve vzdělávání. Další výrazný posun v OP JAK oproti OP VVV tkví v účinné práci s talentovanými, nadanými a mimořádně nadanými dětmi, žáky a studenty, a to od jejich aktivního vyhledávání až po dlouhodobou práci s nimi.

Podpora zásadních systémových intervencí je připravována již s výhledem na budoucí převzetí do financování národními prostředky tak, aby po konci programového období existovala potřebná návaznost.