Je možné jako partnera zapojit do projektu i organizaci, která nesplňuje podmínky povinně volitelného partnerství?

Žadatel výzvy je povinen realizovat projekt ve spolupráci s minimálně 2 partnery. Minimálně jeden z těchto partnerů musí splňovat podmínky povinně volitelného partnerství (výčet VO, které splňují tyto podmínky je uveden v příloze výzvy č. 6). Jako další partnery je možné do projektu zapojit instituce, které splňují podmínky partnerství definované výzvou a SPpŽP. Splnění podmínek […]

Číst více »

Je omezen počet projektů, do kterých se může instituce zapojit v pozici povinně volitelného partnera / partnera?

Počet projektů, do kterých se může instituce zapojit v pozici partnera/povinně volitelného partnera omezen není.

Číst více »

Patří mezi způsobilé žadatele/partnery výzvy instituce, které nejsou partnerskou, nebo hostitelskou institucí velké výzkumné infrastruktury?

Výzvou jsou jako oprávnění žadatelé definovány subjekty: a) splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2022/C 414/01), a zároveň b) které jsou hostitelskou nebo partnerskou institucí velké výzkumné infrastruktury ve vládou ČR schváleném materiálu k poskytování účelové podpory velkým výzkumným infrastrukturám v období do roku […]

Číst více »