FAQ

Je možné jako partnera zapojit do projektu i organizaci, která nesplňuje podmínky povinně volitelného partnerství?

Žadatel výzvy je povinen realizovat projekt ve spolupráci s minimálně 2 partnery. Minimálně jeden z těchto partnerů musí splňovat podmínky povinně volitelného partnerství (výčet VO, které splňují tyto podmínky je uveden v příloze výzvy č. 6).

Jako další partnery je možné do projektu zapojit instituce, které splňují podmínky partnerství definované výzvou a SPpŽP. Splnění podmínek povinně volitelného partnerství není u dalších partnerů projektu vyžadováno, tzn. je možné zapojit i instituce, které nejsou vyjmenovány v příloze č. 6 výzvy.