OP JAK pro bezpečnost vysokých škol

Praha, 1. února 2024 – Operační program Jan Amos Komenský nově umožní školám použít prostředky z evropských fondů i na pořízení či zavádění prvků zvyšujících ochranu před teroristickými či násilnými útoky. Již vyhlášená vysokoškolská výzva ERDF – kvalita (součást tzv. Trojvýzvy) byla navýšena o dalších 200 milionů korun, aby umožnila vysokým školám reagovat na tragické události z konce minulého roku. Příjem projektových žádostí byl prodloužen do konce května 2024.

„Bylo pro nás zcela samozřejmé projít intervence do vysokoškolského prostředí a zamyslet se nad možnostmi podpory těchto aktivit. Vzhledem k tomu, že vyhlášená Trojvýzva tomu časově, tematicky i technicky odpovídala nejlépe, rozhodli jsme využít právě jednu její část. 200 korun milionů jsme rozdělili mezi vysoké školy analogickým klíčem, jaký se použil pro dělení alokace původní. Celá Trojvýzva tak dosáhne 15,5 miliard korun,“ říká vrchní ředitel sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF Václav Velčovský.

V ERDF výzvě pro VŠ – kvalita dochází k úpravě aktivity č. 2, která nově umožňuje pořizování či zavádění prvků zvyšujících ochranu studentů i pracovníků škol před teroristickými/násilnými útoky. V souvislosti s navýšením alokace výzvy o 200 milionů korun na celkových 12 miliard korun dochází také k proporcionálnímu navýšení alokace jednotlivých vysokých škol.

Za prvky zvyšující ochranu cílových skupin před útoky je možné považovat např. kamerové systémy, odkládací boxy nebo čipové a kartové systémy sloužící pro regulaci vstupu do objektů. Všechny tyto prvky je možné umisťovat i do průřezově využívaných prostor, v souvislosti s jejich instalací jsou umožněny nutné stavební úpravy a zároveň na ně není aplikován index způsobilosti společných prostor. Prostřednictvím aktivity však nemůže být řešeno zabezpečení infrastruktury, která primárně nesouvisí se vzděláváním (např. koleje či menzy).

„Tato textově malá úprava poskytne příjemcům, ale i nám jako poskytovateli stabilitu pro případné auditní a kontrolní kroky. Zároveň navyšujeme alokaci výzvě, resp. maximální částku na žadatele, ale nevytváříme novou aktivitu. Bude záležet ryze na vysoké škole jaké prostředky bude chtít použít, na jaké fakulty, v jakém rozsahu apod. I toto znamená podstatné zjednodušení administrace projektů i jejich realizaci,“ uzavírá Velčovský.

Kromě výše uvedeného mohou školy v rámci projektů ESF+ výzvy pro VŠ provést analýzu zabezpečení vysoké školy, vypracovat návazné strategické dokumenty, připravovat a realizovat bezpečnostní školení cílových skupin či poskytovat poradenskou pomoc studentům. Práce s tzv. měkkými cíli se totiž ukazuje dlouhodobě jak efektivnější než formální instalace opatření bez jejich systémové provazby. Podpora takovýchto „měkkých“ prvků je možná i bez změny dané výzvy. Ve vysokoškolské ESF+ výzvě čeká na terciární sektor 2,5 miliardy Kč.

K posunu data ukončení příjmu žádostí o podporu na 31. 5. 2024 do 14:00 dochází u všech tří výzev tzv. Trojvýzvy (ERDF výzva pro VŠ – kvalita, ESF+ výzva pro VŠ a ERDF výzva pro VŠ – studenti se SP).

Více informací k jednotlivým výzvám naleznete na stránkách OP JAK v sekci výzvy, kde jsou k dispozici přehledné letáky i kompletní texty výzev. K těmto výzvám je také zřízen informační e-mail trojvyzvaopjak@msmt.cz.

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2021-2027 využít finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie. Celková finanční alokace je 84 miliard Kč, přičemž 41 miliard je určených na podporu výzkumu a vývoje, 17 miliard na podporu vysokých škol a 26 miliard na regionální školství.

Kontaktní údaje

Operační program Jan Amos Komenský
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   
Sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF

Kontaktní adresa: Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Kontaktní e-mail: opjak@msmt.cz

Internetové stránky:
OPJAK.cz
MSMT.cz

Facebookový profil: facebook.com/opjak.msmt