Zveřejnění anglické verze Metodiky pro nakládání s majetkem spolufinancovaným z OP JAK (Methodology for the treatment of property funded by P JAC) a anglické verze Testu kritérií podniku v obtížích (Test of the undertaking in difficulty)

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje anglickou verzi Metodiky pro nakládání s majetkem spolufinancovaným z OP JAK, verze 2 (Methodology for the treatment of property funded by P JAC), spolu s anglickou verzí doporučených vzorů formulářů Žádosti o schválení pronájmu (Request for approval to lease property) a Přehledu pronájmů (Lease overview), a anglickou verzi přílohy č. 6 PpŽP OP JAK – Test kritérií podniku v obtížích (Test of the undertaking in difficulty), kterou žadatelé / partneři s finančním příspěvkem předkládají před vydáním právního aktu o poskytnutí / převodu podpory z EFRR.