Ilustrační obrázek

Špičkový výzkum OP JAK: 26 projektů za 12,2 miliardy korun

Praha, 6. listopadu 2023 – Řídicí orgán Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) zveřejňuje výsledky hodnocení výzvy Špičkový výzkum, které jsou výzkumnou obcí bedlivě očekávány. Alokace výzvy byla navýšena o 4,2 miliardy na 12,2 miliardy korun, což umožní podporu dalších 11 excelentních projektů nad rámec 15 již podpořených. Úspěšné projekty významně posílí postavení České republiky v rámci evropského výzkumného prostoru a přispějí k profilaci českých výzkumných organizací a jejich konkurenceschopnosti s evropskou i světovou špičkou.

Jedna z nejvýznamnějších výzev OP JAK – výzva Špičkový výzkum s projekty dosahujícími celkových způsobilých výdajů až 500 milionů korun a také s extrémně náročným procesem hodnocení zpočátku nabízela alokaci 8 miliard korun. Vzhledem k vysoké kvalitě předložených žádostí a v návaznosti na dokončení přezkumných řízení Řídicí orgán rozhodl o navýšení alokace o více než 4 miliardy korun. Jedná se o maximální možné navýšení s ohledem na disponibilní prostředky a plnění věcných cílů OP JAK.

Celkem 26 excelentních výzkumných projektů posune hranice vědy a výzkumu a přispěje ke zlepšení kvality života a k řešení globálních výzev dnešního světa. Celkový přehled finálních výsledků hodnocení je k dispozici ZDE.

Mezi podpořenými projekty je např. unikátní výzkum nových materiálů uplatnitelných v kvantových počítačích, medicíně nebo bezemisních technologiích Západočeské univerzity v Plzni či projekt Záchrana životů prostřednictvím výzkumu v oblasti včasné detekce a prevence rakoviny Masarykova onkologického ústavu. Otázku, jak posílit mechanismy a procesy podporující odolnost společnosti vůči konfliktům a krizovým jevům, bude řešit Univerzita Karlova. V elitním projektu Univerzity Palackého v Olomouci budou vědci usilovat o posunutí hranic nanotechnologií v energetice i medicíně.

Více informací o výzvě Špičkový výzkum naleznete na stránkách OP JAK v sekci výzvy. Informace o dalším postupu ohledně dokládání dokumentů před vydáním právního aktu o poskytnutí/převodu podpory a jeho následné administrace obdrží úspěšní žadatelé od příslušných administrátorů, kteří je budou v dohledné době kontaktovat prostřednictvím interní depeše v IS KP21+.

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2021–2027 využít finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie. Celková finanční alokace je 84 miliard Kč, přičemž 41 miliard je určených na podporu výzkumu a vývoje, 17 miliard na podporu vysokých škol a 26 miliard na regionální školství.

Kontaktní údaje

Operační program Jan Amos Komenský
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   
Sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF

Kontaktní adresa: Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Kontaktní e-mail: opjak@msmt.cz

Internetové stránky:
OPJAK.cz
MSMT.cz

Facebookový profil: facebook.com/opjak.msmt