Přehled nástrojů povinné publicity u projektů OP JAK

Pro realizátory projektů a příjemce dotace z OP JAK, stejně jako pro příjemce ostatních operačních programů realizovaných v programovém období 2021–2027, platí povinnost prezentovat/propagovat podporu svých projektů z fondů EU prostřednictvím těchto nástrojů povinné publicity:

Informace platné pro PpŽP verze 2 a PpŽP zjednodušených projektů – verze 1

Informace platné pro PpŽP verze 3 a PpŽP zjednodušených projektů – verze 2:

Informace o projektu na webu příjemce / Příspěvku na sociálních sítích

Kdo: Projekty, jejichž realizátor má vlastní webové stránky / profily na sociálních sítích.

Příspěvek na sociálních sítích musí stejně jako příspěvek na webové stránce obsahovat stručný popis projektu, včetně jeho cílů a výsledků a včetně obrázku s logolinkem EU + MŠMT. Nemělo by se jednat např. pouze o odkaz na webovou stránku příjemce či jinou webovou stránku s informacemi o projektu. Splnění povinnosti zveřejnění příspěvku na sociální sítích se prokazuje printscreenem (snímkem obrazovky) v první předložené Zprávě o realizaci.

V případě oficiální webové stránky musí být informace zveřejněna minimálně po celou dobu fyzické realizace projektu. V případě sociálních sítí musí být příspěvek zveřejněn minimálně do konce fyzické realizace projektu, pokud to provozovatel dané sociální sítě umožní.

Dočasného nebo permanentního billboardu a/nebo stálé pamětní desky

Kdo: Projekty s hmotnou investicí podpořené z EFRR a Fondu soudržnosti, u nichž celkové výdaje přesahují 500 000 EUR nebo projekty podpořené z ESF+, u nichž celkové výdaje přesahují 100 000 EUR.

Na nástroj bude uveden minimálně název projektu, hlavní cíl projektu a logolink „Spolufinancováno EU + MŠMT“

Pro tvorbu tohoto nástroje doporučuje ŘO využít Generátor nástrojů povinné publicity pro období 2021–2027: publicita.dotaceeu.cz.

Plakátu minimální velikosti A3

Kdo: Projekty, kterých se netýká povinnost vystavení billboardu, permanentního billboardu nebo stálé pamětní desky.

Na nástroj bude uveden minimálně název projektu, hlavní cíl projektu a logolink „Spolufinancováno EU + MŠMT“

Pro tvorbu tohoto nástroje doporučuje ŘO využít Generátor nástrojů povinné publicity pro období 2021–2027: publicita.dotaceeu.cz.

Komunikační akce

Kdo: Projekty označené jako tzv. operace strategického významu a projekty, jejichž celkové náklady přesahují 10 000 000 EUR.

Povinností příjemce je v tomto případě pozvání zástupce ŘO OP JAK, v případě využití jiné komunikační aktivity, např. v podobě drobné mediální kampaně v regionu, pak informování ŘO. ŘO OP JAK doporučuje pozvat zástupce ŘO/informovat ŘO minimálně dva měsíce před akcí.

Oficiální informování o komunikační akci zástupce Evropské komise provádí ŘO OP JAK.

V případě akcí, kde je možnost fyzické účasti zástupce ŘO OP JAK či zástupce EK, ŘO OP JAK, doporučuje ŘO OP JAK zaslat pozvánku, do níž budou rovnou zahrnuty následující body:

  • místo konání, datum a čas,
  • typ a zaměření akce tak, aby mohl být vybrán vhodný zástupce EK,
  • zda je očekávána aktivní účast zástupce EK na této akci (např. vystoupení s krátkým úvodním slovem),
  • název, registrační číslo a popis projektu.

Pozvánku určenou pro zástupce ŘO může realizátor projektu zaslat e-mailem přímo konkrétní osobě (např. vrchní ředitel sekce, ředitel odboru), případně požádat o předání pozvánky relevantní osobám administrátora projektu. Tuto pozvánku poté doloží do Zprávy o realizaci.

Splnění povinnosti realizace komunikační akce je třeba doložit nejpozději do Závěrečné zprávy o realizaci.

V rámci komunikační akce bude zdůrazněn význam projektu a podpora z EU, a to minimálně zobrazením znaku EU včetně povinného textu v souladu s kapitolou 7.7.3.

Tvorba nástrojů

Před tvorbou nástrojů doporučujeme seznámit se s kapitolou 7.7. Obecných pravidel pro žadatele a příjemce nebo kapitolou 7.7. Pravidel pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů a s Manuálem JVS fondů EU v programovém období 2021–2027, v němž jsou jednotlivé formáty log blíže specifikovány v závazné podobě.

V případě, že příjemce pro tvorbu nástroje využije Generátor povinné publicity pro období 2021-2027, upozorňujeme, že je potřeba správně vybrat variantu logolinku – v případě projektů financovaných z OP JAK se vždy jedná o logo EU s nápisem „Spolufinancováno EU“. Využití generátoru není povinnost (především pokud chce realizátor projektu na nástroj přidat další informace o projektu, které nejsou povinné). ŘO nicméně jeho využití z důvodu maximálně možného omezení rizik pochybení při jeho tvorbě doporučuje.

Dokumenty a komunikační materiály určené široké veřejnosti nebo účastníkům projektu pak musí obsahovat minimálně prohlášení o tom, že operace byla podpořena z fondů EU, tzn. logolink „Spolufinancováno EU + MŠMT“.

Žádný z výše popsaných komunikačních nástrojů by neměl využívat grafické prvky OP JAK (především labyrint či ikony jednotlivých priorit). Jedná se o prvky využívané ŘO OP JAK tak, aby bylo snadno rozpoznatelné, že se jedná o oficiální dokumenty, webové stránky, informace či další materiály ŘO OP JAK.

 

V případě jakýchkoliv dotazů k nástrojům povinné publicity je možné obrátit se na svého projektového administrátora, případně na obecný e-mail opjak@msmt.cz.