Přehled nástrojů povinné publicity u projektů OP JAK

Pro realizátory projektů a příjemce dotace z OP JAK, stejně jako pro příjemce ostatních operačních programů realizovaných v programovém období 2021–2027, platí povinnost prezentovat/propagovat podporu svých projektů z fondů EU prostřednictvím těchto nástrojů povinné publicity:

Informace o projektu na webu příjemce / Příspěvku na sociálních sítích

Kdo: Projekty, jejichž realizátor má vlastní webové stránky / profily na sociálních sítích.

Příspěvek na sociálních sítích musí obsahovat všechny povinné náležitosti nástrojů povinné publicity, včetně obrázku s logolinkem EU + MŠMT. Nemělo by se jednat např. pouze o odkaz na web příjemce či jinou stránku s informacemi o projektu. Splnění povinnosti zveřejnění příspěvku na sociální sítích se prokazuje printscreenem (snímkem obrazovky) v první předložené Zprávě o realizaci.

Dočasného nebo permanentního billboardu a/nebo stálé pamětní desky

Kdo: Projekty s hmotnou investicí podpořené z EFRR a Fondu soudržnosti, u nichž celkové výdaje přesahují 500 000 EUR nebo projekty podpořené z ESF+, u nichž celkové výdaje přesahují 100 000 EUR.

Pro tvorbu tohoto nástroje doporučuje ŘO využít Generátor nástrojů povinné publicity pro období 2021–2027: publicita.dotaceeu.cz.

Plakátu minimální velikosti A3

Kdo: Projekty, kterých se netýká povinnost vystavení billboardu, permanentního billboardu nebo stálé pamětní desky.

Pro tvorbu tohoto nástroje doporučuje ŘO využít Generátor nástrojů povinné publicity pro období 2021–2027: publicita.dotaceeu.cz.

Komunikační akce

Kdo: Projekty označené jako tzv. operace strategického významu a projekty, jejichž celkové náklady přesahují 10 000 000 EUR.

Povinností příjemce je v tomto případě pozvání zástupce ŘO OP JAK a Evropské komise (EK).

Oficiální pozvání zástupce EK provádí příjemce prostřednictvím ŘO OP JAK (kontaktováním administrátora projektu), kterému s dostatečným předstihem (ideálně dva měsíce dopředu) zašle připravenou pozvánku. ŘO OP JAK doporučuje pozvánku zasílat minimálně dva měsíce před akcí a rovnou do ní zahrnout následující body:

  • název akce,
  • místo konání, datum a čas,
  • typ a zaměření akce tak, aby mohl být vybrán vhodný zástupce EK,
  • zda je očekávána aktivní účast zástupce EK na této akci (např. vystoupení s krátkým úvodním slovem),
  • název, registrační číslo a popis projektu.

Pozvánka, kterou ŘO OP JAK odešle oficiální cestou EK, bude následně zaslána (společně s dalšími relevantními informacemi o odeslání) rovněž realizátorovi projektu tak, aby mohl příjemce prokázat splnění povinnosti ve Zprávě o realizaci.

Pozvánku určenou pro zástupce ŘO může realizátor projektu zaslat e-mailem přímo konkrétní osobě (např. vrchní ředitel sekce, ředitel odboru), případně požádat o předání pozvánky relevantní osobám administrátora projektu. Tuto pozvánku poté doloží do Zprávy o realizaci.

Splnění povinnosti realizace komunikační akce je třeba doložit nejpozději do Závěrečné zprávy o realizaci.

Na nástrojích povinné publicity je nutné uvádět minimálně tyto informace:

Před tvorbou nástrojů doporučujeme seznámit se s kapitolou 7.7. Obecných pravidel pro žadatele a příjemce nebo kapitolou 7.7. Pravidel pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů a s Manuálem JVS fondů EU v programovém období 2021–2027, v němž jsou jednotlivé formáty log blíže specifikovány v závazné podobě.

V případě, že příjemce pro tvorbu nástroje využije Generátor povinné publicity pro období 2021-2027, upozorňujeme, že je potřeba správně vybrat variantu logolinku – v případě projektů financovaných z OP JAK se vždy jedná o logo EU s nápisem „Spolufinancováno EU“. Využití generátoru není povinnost (především pokud chce realizátor projektu na nástroj přidat další informace o projektu, které nejsou povinné). ŘO nicméně jeho využití z důvodu maximálně možného omezení rizik pochybení při jeho tvorbě doporučuje.

Dokumenty a komunikační materiály určené široké veřejnosti nebo účastníkům projektu pak musí obsahovat minimálně prohlášení o tom, že operace byla podpořena z fondů EU, tzn. logolink „Spolufinancováno EU + MŠMT“.

Žádný z výše popsaných komunikačních nástrojů by neměl využívat grafické prvky OP JAK (především labyrint či ikony jednotlivých priorit). Jedná se o prvky využívané ŘO OP JAK tak, aby bylo snadno rozpoznatelné, že se jedná o oficiální dokumenty, webové stránky, informace či další materiály ŘO OP JAK.

 

V případě jakýchkoliv dotazů k nástrojům povinné publicity je možné obrátit se na svého projektového administrátora, případně na obecný e-mail opjak@msmt.cz.