Nenašli jste odpověď? Napište nám.

Zveřejněno: 2. 4. 2024 - 11:56

Zrealizované jednotkové náklady mobilit příjemce vykazuje pomocí soupisky jednotek / jednorázových částek. Do soupisky jednotek /jednorázových částek příjemce vyplňuje název subjektu (příjemce/partnera), číslo položky rozpočtu a počet jednotek. Cena jednotky je předvyplněna automaticky a je shodná s cenou jednotky uvedenou v rozpočtu projektu (blíže viz také Uživatelská příručka MS2021+ „Zpracování žádosti o platbu v ISKP21+, kapitola 2.4.6). Vzhledem k tomu, že položky rozpočtu pro mobility jsou agregované, tj., položka rozpočtu „Jednotkové náklady na mobility – příjezdy“ obsahuje sumu prostředků za příjezdové mobility a položka rozpočtu „Jednotkové náklady na mobility – výjezdy“ obsahuje sumu prostředků za výjezdové mobility, je vhodné u těchto položek stanovit v rozpočtu projektu cenu jednotky ve výši „1 Kč“ a počet jednotek stanovit ve výši alokovaných prostředků položky. Tímto je zabezpečeno, že na soupisce jednotek / jednorázových částek bude možné vykázat jakoukoliv dosaženou částku zrealizovaných jednotkových nákladů. V případě, že příjemce nemá v rozpočtu projektu u položek mobilit stanovenou cenu jednotky ve výši „1 Kč“ lze upravit výši ceny jednotky a počet jednotek prostřednictvím nepodstatné změny finančního charakteru.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 27. 2. 2024 - 10:15

Vhodné je uvést jméno pracovníka a instituci.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 27. 2. 2024 - 10:14

Ano, prostřednictvím změnového řízení, jedná se o podstatnou změnu významnou.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 27. 2. 2024 - 10:14

Úspory v rozpočtových položkách týkající se mobilit mohou vzniknout např. tím, že dojde ke zkrácení počtu dní realizace konkrétní mobility (zkrácení počtu dní v kalkulačce); nikoli v případě, že dojde k reálné účetní úspoře výdajů – tuto skutečnost do kalkulačky nelze promítnout.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 27. 2. 2024 - 10:13

Výzvou ani navazující dokumentací žádný konkrétní předepsaný způsob výběru pracovníků pro mobility definován není, je čistě v kompetenci příjemce. Nicméně je vždy nutné dodržet omezení daná výzvou a její navazující dokumentací (např. min. úvazek, vyloučení pracovníci z mobilit – odborný manažer projektu a vedoucí výzkumných záměrů).

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 27. 2. 2024 - 10:12

Výčet dokumentů, jimiž příjemce prokazuje dosažení výstupu (realizaci mobility), je uveden v SPpŽP, kap. 8.2.2.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 27. 2. 2024 - 10:12

Jednotkový náklad je stanoven na personální výdaje (hrubá mzda včetně všech souvisejících obligatorních výdajů).

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 27. 2. 2024 - 10:11

Obě jazykové verze jsou možné.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 27. 2. 2024 - 10:11

Přesný výčet dokumentů není specifikován, je tedy na příjemci, jak konkrétně tento nárok prokáže. Může se jednat například o oddací list, doklad o uzavření registrovaného partnerství, rodný list dítěte apod. Tyto dokumenty budou předmětem kontroly na místě.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 27. 2. 2024 - 10:10

Souběh úvazků není v rozporu s pravidly výzvy. Agenturu najmout lze, ale výdaje na zajištění personální/mzdové agendy agenturou nelze hradit z přímých výdajů projektu, jejich úhrada je možná z paušálních nákladů.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 27. 2. 2024 - 10:07

Pracovník přijíždějící na mobility do ČR musí být v projektu zaměstnán, a to buď na hlavní pracovní poměr nebo na dohodu o pracovní činnosti (je mu hrazena mzda a její obligatorní návazné složky; ostatní výdaje nejsou způsobilé – doprava, ubytování atd.).

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 27. 2. 2024 - 10:06

Mobilita nesmí být kratší než 20 člověkodnů (pracovních dnů). Zároveň musí ze zprávy z mobility vyplývat, že stanovený cíl mobility byl naplněn.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 27. 2. 2024 - 10:03

Vycestovat mohou členové odborného týmu, kromě odborného manažera projektu a vedoucích výzkumných záměrů.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 27. 2. 2024 - 10:01

Ano, ovšem je nutné prokázat, že každá mobilita má samostatný jedinečný cíl; není možné argumentovat tím, že plánované aktivity v rámci jedné mobility nebylo možné splnit.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 27. 2. 2024 - 09:48

Konferenční poplatek je způsobilým přímým výdajem pro členy odborného týmu projektu. Pokud by u konference konané v tuzemsku byl v ceně konferenčního poplatku zahrnut také poplatek za ubytování, je nezbytné částku připadající na ubytování při vykazování přímých výdajů odečíst, neboť náklady na ubytování se u tuzemských cest hradí z paušálních nákladů. Účast na takovéto konferenci, pokud by byla aktivní, by se vykázala do indikátoru 210 181 Počet příspěvků na odborných akcích.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 27. 2. 2024 - 09:47

Ano.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 27. 2. 2024 - 09:47

Toto možné není. Při výpočtu částky k vrácení při nenaplnění cílových hodnot indikátorů ŘO zjišťuje, zda byla/nebyla naplněna cílová hodnota konkrétního indikátoru. V případě, kdy byla tato hodnota přeplněna, tento indikátor vstupuje do výpočtu s hodnotou 100 %, pouze u nenaplněné cílové hodnoty indikátoru zjišťuje ŘO jeho konkrétní procento nenaplnění – menší než 100 %, které pak vstupuje do výpočtu odvodů dle PA.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 27. 2. 2024 - 09:46

Dokládá se kopií grantové žádosti, ze které musí jednoznačně vyplývat, že do projektu je zapojen alespoň jeden člen odborného týmu a je zde prokazatelná souvislost s výzkumným zaměřením podpořeného projektu OP JAK. Viz PpŽP – specifická část, kapitola 7.8 Monitorování a dokladování indikátoru 203 121/203 111 Počet podaných grantů – mezinárodních/národních.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 27. 2. 2024 - 09:44

Ano, je to možné v případě, kdy se bude jednat o akci pro odbornou veřejnost, příspěvek bude prokazatelně věcně souviset s podpořeným projektem, autorem příspěvku je člen odborného týmu a bude prezentován členem odborného týmu, popřípadě zástupcem instituce příjemce/partnera.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 27. 2. 2024 - 09:43

Ano, je možné realizovat i on-line jednání ISAB. Jednání se musí realizovat alespoň jednou za rok, odvody jsou uvedeny v PA.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 27. 2. 2024 - 09:31

Ano, je dána Manuálem jednotného vizuálního stylu fondů EU v programovém období 2021–2027. Pro tvorbu povinných nástrojů pak doporučuje ŘO využívat Generátor nástrojů povinné publicity v programovém období 2021–2027, do něhož jsou veškerá pravidla užívání log již zakomponována a výstupem je tak nástroj, který plně odpovídá všem požadovaným pravidlům publicity daného programového období/programu.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 27. 2. 2024 - 09:30

Ano, stačí pouze jedna pamětní deska.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 27. 2. 2024 - 09:29

O umístění rozhoduje příjemce, podmínkou je pouze to, aby byla na místě dobře viditelném pro veřejnost.

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum

Zveřejněno: 27. 2. 2024 - 09:28

Permanentní billboard nebo stálá pamětní deska musí být umístěn/a po celou dobu fyzické existence dané operace (v případě stavby po dobu existence stavby, v případě pořízení stroje po dobu fungování stroje atp.).

Výzvy: Výzva č. 02_22_008 Špičkový výzkum