SEA OP JAK

Co je SEA?

SEA (z anglického výrazu Strategic Environmental Assessment) je povinnost nezávisle posoudit vlivy plánů a programů schvalovaných na úrovni lokální, regionální a státní např. v oblasti zemědělství, rybářství, energetiky, dopravy, územního plánování či regionálního rozvoje na životní prostředí a veřejné zdraví. Týká se i připravovaných operačních programů. Posuzování těchto vlivů je v evropské legislativě stanoveno Směrnicí 2001/42/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí. V českém právním řádu upravuje tuto povinnost zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o posuzování vlivů na životní prostředí“).

Co je cílem SEA?

Hlavním cílem SEA je hodnocení environmentální situace v území, působení plánovaných intervencí (aktivit, projektů) operačního programu, vyhodnocení jeho dopadů na životní prostředí a určení podmínek realizace OP JAK v souladu s požadavky ochrany životního prostředí.

Informace týkající se SEA ve vztahu k OP JAK jsou průběžně zveřejňovány v rámci informačního systému Ministerstva životního prostředí (viz https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP292K?lang=cs) a na těchto webových stránkách.

Oznámení koncepce

MŠMT předložilo MŽP Oznámení koncepce podle § 10c zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, v rozsahu podle přílohy č. 7 (viz MZP292K_oznameni.zip).

Závěr zjišťovacího řízení

Na základě výše uvedeného Oznámení koncepce a vyjádření k němu obdržených provedlo MŽP s přihlédnutím ke kritériím uvedeným v příloze č. 8 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí zjišťovací řízení ve smyslu ustanovení § 10d výše uvedeného zákona s následujícím závěrem:

„Operační program Jan Amos Komenský 2021 – 2027“ je koncepcí naplňující dikci ustanovení § 10a odst. 1 písm. a) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, a proto bude předmětem procesu posuzování vlivů na životní prostředí.“

Závěr zjišťovacího řízení je k dispozici na webových stránkách MŽP (viz MZP292K_zjistovaci.pdf).

Vyhodnocení koncepce

MŠMT následně předložilo MŽP Vyhodnocení návrhu Operačního programu s názvem „Operační program Jan Amos Komenský“ (viz MZP292K_vyhodnoceni.pdf), které bylo zpracováno na základě § 10e a §10f zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Obsah Vyhodnocení koncepce vychází z obsahu přílohy č. 9 citovaného zákona. Procedura posuzování vlivů na životní prostředí pro uvedenou koncepci probíhá v souladu s § 21, písm. d) zákona v působnosti Ministerstva životního prostředí.

Předmětem posouzení je návrh operačního programu (koncepce) s oficiálním názvem „Operační program Jan Amos Komenský“ (viz MZP292K_navrh.pdf) určený pro území České republiky.

Procedura posouzení návrhu koncepce probíhá v působnosti MŽP, které zaslalo územním samosprávným celkům informaci o návrhu koncepce „Program Jan Amos Komenský (2021 – 2027)“ včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (viz MZP292K_infNavrh.pdf). Dotčené územní samosprávné celky byly požádány neprodleně o zveřejnění informace o návrhu koncepce a o tom, kdy a kde je možné do návrhu koncepce nahlížet, na úředních deskách současně s upozorněním, že každý může MŽP, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, zaslat své písemné vyjádření k návrhu koncepce.

V souladu s § 10f odst. 2 věty druhé zákona MŽP upustilo od konání veřejného projednání. Rozhodlo tak na základě předloženého návrhu koncepce, resp. zjištěných potenciálních vlivů koncepce na životní prostředí, a především dle charakteru koncepce, která je zaměřena na podporu výzkumu, vývoje a vzdělávání, a rovněž z důvodu, že v rámci zjišťovacího řízení nebyla k oznámení předmětné koncepce ze strany veřejnosti uplatněna žádná vyjádření.

Stanovisko Ministerstva životního prostředí

Připomínky vzešlé z procesu SEA byly řádně vypořádány a MŽP, dne 23. září 2021 vydalo souhlasné Stanovisko (viz OP JAK 2021-2027 – Stanovisko SEA) podle § 10g zákona o posuzování vlivů na životní prostředí k návrhu koncepce „Operační program Jan Amos Komenský (2021 – 2027)“.

Podmínky ze Stanoviska, které se týkají fáze realizace OP JAK, budou v průběhu implementace naplňovány.

MŠMT, jako předkladatel koncepce „Operační program Jan Amos Komenský 2021 – 2027″ zveřejňuje Prohlášení (viz SEA_OP_JAK_Prohlaseni) podle § 10 g, odst. 5, zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

MŠMT bude 2x za období platnosti koncepce vyhodnocovat vliv provádění koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví a následně jej zveřejní na webových stránkách.

Finální verze Koncepce „Operačního programu Jan Amos Komenský“ je zveřejněna na webových stránkách ZDE.