Metodické dokumenty a legislativa

Řídicí orgán OP JAK v současné době intenzivně pracuje na tvorbě metodické dokumentace pro OP JAK, zejména pak na přípravě Pravidel pro žadatele a příjemce OP JAK – obecná část, a to v návaznosti na vydávání Metodických pokynů nastavujících jednotné metodické prostředí na úrovni všech programů, které budou v programovém obdobní 2021-2027 realizovány na území České republiky.

V souvislosti s přípravou jednotlivých výzev vytváří ŘO rovněž Pravidla pro žadatele a příjemce – specifická část, která budou blíže vymezovat specifika platná pro konkrétní výzvu. Tato pravidla budou vždy přílohou vyhlašované výzvy a budou tak žadatele/příjemce provázet od vyhlášení výzvy až po ukončení projektu.

Legislativa EU

Jednotný národní rámec – zastřešující metodická dokumentace

Stanoveno z úrovně Národního orgánu pro koordinaci (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) a Ministerstva financí