Předběžné posouzení využití finančních nástrojů v OP JAK

Řídicí orgán Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) zveřejňuje „Předběžné posouzení využití finančních nástrojů v Operačním programu Jan Amos Komenský (2021-2027)“.

Cílem této studie byla aktualizace Předběžného posouzení (ex-ante) využití finančních nástrojů (FN) s ohledem na změny a vývoj situace od realizace úvodní studie pro potřeby Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (viz https://opvvv.msmt.cz/clanek/predbezne-posouzeni-pilotniho-vyuziti-financnich-nastroju-v-op-vvv.htm).

Předběžné posouzení se vztahuje k potenciálu využití FN v OP JAK, který je realizován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v programovém období 2021-2027. Společnost Deloitte Advisory s.r.o. (Dodavatel) realizovala tuto aktualizaci dle legislativy aktuálního programového období 2021-2027 (zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 ze dne 24. června 2021) upravující formu a obsah ex-ante posouzení. Před zahájením bližší analýzy FN vhodných pro jednotlivé specifické cíle OP JAK a jejich správné aplikace se Dodavatel věnoval shrnutí dalších (doplňujících) možností nastavení podpory cílových skupin, včetně potřebnosti budování povědomí o FN jako takových. Dále bral Dodavatel ve své analýze v potaz také záměr EU v programovém období 2021-2027 sloučit všechny dosud existující centrálně řízené FN v rámci fondu InvestEU.

Aktivity vysloveně vhodné pro využití FN Dodavatel neidentifikoval.

Podrobnější informace k Předběžnému posouzení využití finančních nástrojů v Operačním programu Jan Amos Komenský (2021-2027) jsou uvedeny v souboru níže.