Zveřejnění Pravidel pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 2

Řídicí orgán OP JAK vydává s účinností od 6. 2. 2023 Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 2. Pro úspěšné žadatele budou tato pravidla závazná automaticky jejich připojením k právnímu aktu o poskytnutí/převodu podpory. Příjemci s již vydaným právním aktem si o jejich připojení mohou požádat formou žádosti o podstatnou změnu s dopadem do právního aktu. Dokument je pro přehlednost opatřen přehledem provedených změn oproti 1. verzi PpŽP – obecná část.