Zveřejnění aktualizované Metodiky pro nakládání s majetkem spolufinancovaným z OP JAK, verze 3

Řídicí orgán OP JAK zveřejňuje verzi 3 Metodiky pro nakládání s majetkem spolufinancovaným z OP JAK, ve které byla v části 1. Pronájmy a výpůjčky upřesněna informace k pronájmu probíhajícího pouze po část dne, mezi možnosti výpůjček byla doplněna i možnost výpůjčky podpořeného majetku k využívání studentskými spolky nerealizujícími žádnou hospodářskou činnost a v části 2. byla přeformulována podmínka již odepsaného majetku, a to na základě dotazů od příjemců, kteří v souladu s účetními předpisy neodepisují majetek pořízený z dotace. Dodržení podmínek plynoucích z pravidel veřejné podpory platí po celou dobu životnosti podpořeného majetku, která je určena dobou účetních odpisů, přestože subjekt majetek pořízený z dotace reálně neodepisuje (v těchto případech se stanoví hypotetická odpisová doba). Vzory formulářů Žádosti o schválení pronájmu a Přehledu pronájmů zůstávají beze změny.