Zpřístupňování vědeckých dat pokračuje za podpory OP JAK

Praha, 26. června 2024 – Otevírání vědy a zpřístupňování výzkumných dat jsou dlouhodobě v popředí zájmu evropské politiky vědy a výzkumu. Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) reaguje na iniciativu European Open Science Cloud již druhou výzvou pod hlavičkou „Open Science“. Alokace 900 mil. korun výzvy Open Science II podpoří sdílení výzkumných dat a přispěje tak k prohloubení a zefektivnění spolupráce v oblasti vědy a výzkumu na národní i mezinárodní úrovni.

Výzva Open Science II navazuje na předchozí podporu z OP JAK v podobě výzev „Individuální projekty systémové – Výzkum a vývoj I“ a „Open Science I“. Trojice těchto vzájemně se doplňujících intervencí má společný cíl, a to podpořit zavádění principů otevřené vědy v českém prostředí zajištěním potřebné infrastruktury a lidských zdrojů. Od implementace iniciativy EOSC a principů Otevřené vědy a FAIR dat se očekává snížení duplicit a dalších neefektivit při výzkumné práci, zvýšení rychlosti šíření vědeckých informací a zavádění inovací a prohloubení a zefektivnění intraoborové i mezioborové spolupráce ve výzkumu. Propojená soustava intervencí z OP JAK tak pomáhá držet krok ČR s panevropskými trendy a zásadním způsobem přispívá ke zvyšování konkurenceschopnosti českých výzkumných pracovišť a jejich schopnosti řešit složité, interdisciplinární výzvy současnosti.

Konkrétně, cílem výzvy Open Science II je podpořit oborově specifické a mezioborové aktivity v rámci implementace iniciativy European Open Science Cloud (dále též „EOSC“) v ČR v souladu s koncepčním dokumentem „Architektura implementace EOSC v ČR“. Výzva podpoří rozvoj tematických/oborových repozitářů a jejich integraci do prostředí Národní datové infrastruktury („NDI“), rozvoj a aplikaci vhodných metadatových modelů, standardů a dalších nástrojů zvyšujících vyhledatelnost, dostupnost, interoperabilitu a znovu-využitelnost výzkumných dat (tj. zajištění FAIR principů uvnitř oborů i mezi nimi, včetně specifik pro citlivá data), a to vše pod heslem „as open as possible, as closed as neccesary“ – tedy „otevřené jak jen možno, uzavřené jen jak nutno“. Výzva dále podpoří propojení s mezinárodními aktivitami za účelem zajišťování nadnárodní interoperability a snižování bariér pro zpřístupnění a využívání výzkumných dat v evropském i globálním měřítku.

Žádost o podporu do výzvy Open Science II může žadatel předložit od 10. 7. 2024 do 30. 6. 2025 do 14 hodin v aplikaci IS KP21+.

Více informací naleznete na stránkách OP JAK v sekci výzvy. K této výzvě je také zřízen informační
e-mail os@msmt.cz.

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2021-2027 využít finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Celková finanční alokace je 84 miliard Kč, přičemž 41 miliard je určených na podporu výzkumu a vývoje, 17 miliard na podporu vysokých škol a 26 miliard na regionální školství.

Kontaktní údaje

Operační program Jan Amos Komenský
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   
Sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF

Kontaktní adresa: Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Kontaktní e-mail: opjak@msmt.cz

Internetové stránky:
OPJAK.cz
MSMT.cz

Facebookový profil: facebook.com/opjak.msmt