Změna výzvy Špičkový výzkum a její navazující dokumentace

Řídicí orgán OP JAK dne 4. 10. 2022 zveřejňuje změnu výzvy č. 02_22_008 Špičkový výzkum. Konkrétně dochází k úpravě Přílohy č. 1 Hodnoticí kritéria výzvy, kde došlo k doplnění kritéria V1.2.2 Získané ERC granty o ERC SYNERGY grant. Současně ŘO zveřejňuje druhou verzi Pravidel pro žadatele a příjemce – specifická část, kam byla promítnuta výše zmíněná změna v příloze č. 1 a současně došlo k opravě drobných administrativních chyb a k zpřesnění některých formulací. Výčet konkrétních změn včetně jejich zdůvodnění je uveden v úvodu dokumentu. Zároveň s výše uvedeným ŘO zveřejňuje aktualizaci přílohy č. 2 Výsledky šetření ISPV pro mzdovou a platovou sféru s daty za pololetí 2022 a vzoru Studie proveditelnosti a jejího anglického překladu.

Přílohy jsou k dispozici v sekci Dokumenty ZDE.