Vydání metodických výkladů k obecným Pravidlům pro žadatele a příjemce OP JAK

ŘO OP JAK informuje o vydání Metodického výkladu Způsobilost výdajů souvisejících s účastí členů realizačního týmu projektu a osob cílové skupiny projektu na akcích souvisejících s realizací projektů OP JAK a Metodického výkladu Způsobilost odpisů dlouhodobého nehmotného majetku v OP JAK v sekci „Dokumenty“.