Přes 8 000 projektů v realizaci a nové výzvy v OP JAK

Praha, 17. května 2024 – Na včerejším šestém zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Jan Amos Komenský (MV OP JAK) byl představen významný pokrok v implementaci evropských fondů. Aktuálně je v realizaci již více než 8 100 projektů v hodnotě téměř 30 mld. korun, což představuje 46 % celkové alokace. V červnu bude vyhlášena výzva PRO-ROMA (Podpora pro/romských místních aktérů) s alokací 300 mil. korun na podporu romských dětí a mládeže. Pro další dvě červnové výzvy Open Science II a Výzkumné prostředí je vyčleněno celkem 2,1 mld. korun ze zdrojů EU na rozvoj výzkumných a inovačních kapacit.

V úvodu zástupci Evropské komise Pavla Pipková a Jaroslav Straka prezentovali výstupy z tzv. 9. kohezní zprávy o stavu soudržnosti v Unii, kterou Evropská komise zveřejnila 27. března 2024. Zmínili, že již intenzivně probíhají jednání o plánech na další programové období po roce 2027. Ředitelka Odboru koncepce a vedení OP Aneta Caithamlová pak potvrdila, že se MŠMT aktivně zapojuje do diskuzí o budoucím směřování politiky soudržnosti EU.

V další části byl představen úspěšný pokrok v čerpání evropských fondů, neboť bylo vyhlášeno již 28 výzev a dalších 7 výzev bude vyhlášeno do konce tohoto roku. Aneta Caithamlová zmínila vysokou efektivitu ve schvalování projektů, z 8 228 schválených žádostí má již 8 144 projektů vydaný právní akt v hodnotě téměř 30 mld. korun, což je 46 % celkové alokace. Příjemcům bylo doposud v žádostech o platbu vyplaceno přes 12,2 mld. korun. Dále byli členové Monitorovacího výboru informováni o činnostech plánovacích komisí programu a představen byl i aktuální Harmonogram výzev na rok 2024, verze 3.

Nejvýznamnějším výstupem zasedání je schválení metodiky výběru operací a hodnoticích kritérií pro výzvy PRO-ROMA (Podpora pro/romských místních aktérů), Open Science II a výzvu Výzkumné prostředí, které budou vyhlášeny v červnu.

Výzva PRO-ROMA (Podpora pro/romských místních aktérů) s alokací 300 milionů korun z evropských zdrojů má za cíl prosazovat socioekonomickou integraci marginalizovaných komunit, jako jsou Romové. Řídicí orgán OP JAK při přípravě výzvy úzce spolupracoval s vládní zmocněnkyní pro záležitosti romské menšiny Lucií Fukovou. Věcné zaměření výzvy je definováno prostřednictvím předem připravených aktivit, tzv. šablon. Romské/proromské organizace budou moci finance čerpat na šablony na vzdělávací aktivity pro romské děti a mládež například formou mimoškolního doučování, neformálního či zážitkového vzdělávání nebo volnočasových aktivit. V omezené míře pak bude možné financovat také vzdělávání pracovníků nebo dobrovolníků romských/proromských organizací, spolupráci pracovníků nebo dobrovolníků romských/proromských organizací.

Cílem výzvy Open Science II s alokací 900 mil. je podpořit oborově specifické a mezioborové aktivity v rámci implementace iniciativy European Open Science Cloud. Intervence budou směřovat na rozvoj tematických repozitářů a jejich integraci do prostředí Národní datové infrastruktury, rozvoj a aplikaci vhodných metadatových modelů, standardů a dalších nástrojů zvyšujících vyhledatelnost, dostupnost a znovu-využitelnost výzkumných dat.

Třetí výzva Výzkumné prostředí s alokací 1,2 mld. je zaměřena na podporu rozvoje institucionálního prostředí na úrovni výzkumných organizací, podporu zisku a udržení HR Award, rozvoje nástrojů řízení lidských zdrojů a kariérního růstu nebo vytváření podmínek pro výchovu, získání, rozvoj a udržení kvalitních lidských zdrojů ve vědě. Informace k aktuálním výzvám jsou k dispozici na webových stránkách OPJAK.cz v sekci výzvy.

V závěru zasedání byl prezentován pokrok v realizaci individuálního projektu systémového (IPs) z priority Vzdělávání – IPs Střední článek, který přispívá ke zvyšování kvality vzdělávání prostřednictvím komplexního systému podpory škol v manažerské a nepedagogické práci.

Příští zasedání MV OP JAK se uskuteční 12. září 2024. Informace o MV OP JAK a zápisy z jednání jsou zveřejňovány na webových stránkách OPJAK.cz v sekci Dokumenty – Monitorovací výbor OP JAK.

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2021–2027 využít finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie. Celková finanční alokace je 84 miliard Kč, přičemž 41 miliard je určených na podporu výzkumu a vývoje, 17 miliard na podporu vysokých škol a 26 miliard na regionální školství.

Kontaktní údaje

Operační program Jan Amos Komenský
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   
Sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF

Kontaktní adresa:
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa:
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Kontaktní e-mail: opjak@msmt.cz

Internetové stránky:
OPJAK.cz
msmt.cz

Facebookový profil:
facebook.com/opjak.msmt