Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část verze 3

Řídicí orgán OP JAK vydává s účinností od 21. 6. 2024 Pravidla pro žadatele a příjemce – obecná část, verze 3. Pro úspěšné žadatele budou tato pravidla závazná automaticky jejich připojením k právnímu aktu o poskytnutí/převodu podpory. Příjemci s již vydaným právním aktem si o jejich připojení mohou požádat formou žádosti o podstatnou změnu zakládající změnu právního aktu. Dokument je opatřen přehledem provedených změn oproti 2. verzi PpŽP – obecná část.