OP JAK: DOTAČNÍ PŘÍLEŽITOSTI PRO VÝZKUM A VZDĚLÁVÁNÍ PRO ROK 2024

Praha, 23. února 2024 – Přes 8 tisíc podpořených projektů za 24 miliard korun a 9 nových výzev pro výzkum a vzdělávání pro rok 2024. Včerejší páté zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Jan Amos Komenský (MV OP JAK) představilo výsledky dosavadní implementace OP JAK a dotační příležitosti programu pro tento rok za účasti zástupců Evropské komise. Očekávaná výzva Šablony pro neformální vzdělávání bude vyhlášena již za měsíc a žadatelům poskytne 400 milionů korun z evropských zdrojů.

Vrchní ředitel Václav Velčovský, předseda MV OP JAK, zahájil 5. zasedání MV OP JAK poukázáním na rok 2024 jako rok plný zajímavých výzev a příležitostí pro podporu výzkumu a vzdělávání, přivítal přítomné a zástupce Evropské komise a představil program zasedání.

Ředitelka Aneta Caithamlová uvedla finanční pokroky v čerpání evropských prostředků, připomněla 27 vyhlášených výzev a představila 9 plánovaných výzev k vyhlášení v tomto roce. Oznámila bezmála 9 tisíc zaregistrovaných žádostí o podporu, více než 8 tisíc schválených žádostí o podporu a přes 8 tisíc projektů s vydaným právním aktem v hodnotě přesahující 24 miliard. Ocenila rychlé čerpání evropských prostředků a informovala přítomné, že celkem bylo projektům z OP JAK proplaceno 10,6 miliard. Současně upozornila na činnosti Plánovací komise programu hlavní a Plánovací komise programu pro P1 a P2 a odkázala na aktuální harmonogram výzev.

Zásadním bodem jednání bylo schválení metodiky výběru operací a hodnoticích kritérií pro výzvu Šablony pro neformální vzdělávání s alokací 400 milionů korun z evropských zdrojů, jejíž vyhlášení je plánováno na 21. března 2024. Jde o výzvu v prioritě Vzdělávání, jejíž věcné zaměření je definováno prostřednictvím předem připravených aktivit, tzv. šablon, rozdělených do tří tematických bloků. Žadatelé tak budou moci finance čerpat na šablony zařazené do těchto témat: „Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků a dobrovolníků v neformálním vzdělávání“, „Podpora inovativního vzdělávání dětí a mládeže v neformálním vzdělávání“ a „Spolupráce s rodiči dětí a mládeže a veřejností“. Informace k aktuálním výzvám jsou k dispozici na webu OP JAK v sekci výzvy.

Účastníci zasedání schválili předložený Evaluační plán OP JAK, verzi 2. Další část zasedání se věnovala informacím k uskutečněným revizím OP JAK a pokroku v realizaci publicitních aktivit, mezi které patří v letošním roce také natáčení prvních videí o realizovaných projektech. ŘO OP JAK pořádá i semináře pro startující i běžící výzvy tak, aby žadatelé a příjemci měli dostatek informací. Účinnou informační podporu poskytují pravidelné rozesílky newsletteru OP JAK registrovaným odběratelům.

Další zasedání MV OP JAK je plánováno na 16. května 2024. Informace o MV OP JAK a zápisy z jednání jsou zveřejňovány na webu OP JAK v sekci Dokumenty – Monitorovací výbor OP JAK.

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2021–2027 využít finanční prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie. Celková finanční alokace je 84 miliard Kč, přičemž 41 miliard je určených na podporu výzkumu a vývoje, 17 miliard na podporu vysokých škol a 26 miliard na regionální školství.

Kontaktní údaje

Operační program Jan Amos Komenský
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   
Sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF

Kontaktní adresa:
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa:
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Kontaktní e-mail: opjak@msmt.cz

Internetové stránky:
OPJAK.cz
msmt.cz

Facebookový profil:
facebook.com/opjak.msmt