OČIMA ŽADATELE: „Pojď se učit, pojď si hrát, společně se radovat“ zní z MŠ Kameňáček!

Praha, 29. března 2023 – Dnešní rozhovor nás zavede do Ústí nad Labem, konkrétně do Mateřské školy Kameňáček, která je v podpoře z evropských dotací poskytovaných prostřednictvím MŠMT již ostříleným příjemcem. S ředitelkou školky Mgr. Petrou Fiklíkovou si povídáme o jejich zkušenostech, předešlých projektech podpořených z OP VVV i novinkách v šablonách v OP JAK z pohledu žadatele i příjemce.

Vaše školka má v rámci OP JAK v realizaci projekt „Pojď se učit, pojď si hrát, společně se radovat“ podaný ve výzvě Šablony pro MŠ a ZŠ I, a to ve výši 599 862 korun. Můžete nám říci, jaké podporované aktivity jste si v této výzvě zvolili a v jaké fázi se jejich realizace se nacházíte?

Když byla vyhlášena tato výzva, okamžitě jsme daly s kolegyněmi hlavy dohromady a naplánovaly, jak nejefektivněji finance využít ke zkvalitnění vzdělávání v naší MŠ Kameňáček.

Podobně jako v předchozích projektech jsme využily personální šablonu a to pozici školního asistenta, který pomáhá ke zkvalitňování vzdělávání u dětí mladších, dvouletých a dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Provází děti v průběhu vzdělávání, zejména při osvojování si klíčových dovedností.

Další realizovanou aktivitou bylo vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti respektující komunikace, prožitkového učení a v nových trendech předškolního vzdělávání. Společně s kolegyněmi jsme prožily krásný den v MŠ v Dobříni, kde jsme načerpaly plno nových inspirací pro práci s dětmi a následně je převádíme do praxe.

Poslední aktivitou v rámci tohoto projektu byla odborně zaměřená tematická a komunitní setkávání v MŠ v rámci spolupráce s rodiči, kde cílovou skupinou byli rodiče, děti a učitelé.  Tato setkávání za přítomnosti externích odborníků zkvalitňují spolupráci s rodiči, zejména při přechodu z předškolního do základního vzdělávání. Jednalo se především o diagnostické odpoledne společně s rodiči a besedu ohledně školní zralosti a připravenosti.

V této chvíli se nacházíme již v závěrečné fázi. Odborná setkávání proběhla 21. a 28. 3. 2023, vzdělávání pedagogických pracovníků v listopadu 2022 a nyní už probíhá jen financování pozice školního asistenta, která je navolena do 31. 8. 2023.

Máte za sebou již nejeden projekt podpořený z evropských fondů, jenom v rámci MŠMT jste v minulých letech realizovali tři projekty v šablonách a také projekt formativního hodnocení z OP VVV. Navazuje současný projekt v šablonách OP JAK na předešlé? Jakým způsobem?

Určitě navazuje a to na základě průběžného vyhodnocování podporovaných aktivit, kde jsme systematicky hodnotily dovednosti, kompetence a pregramotnosti v různých oblastech. Projekt formativního hodnocení z OP VVV nám dal sice hodně práce, věnovaly jsme mu dosti času a úsilí, ale ve výsledku byl pro naši MŠ velmi přínosný, smysluplný a v praxi maximálně využitelný.

Jak byste hodnotila náročnost procesu podání žádosti a administrace projektu v šablonách, tedy zjednodušených projektech? Využili jste při přípravě například naše komunikační e-maily či konzultační linky? Pomáhá vám při přípravě projektů někdo?

Zpočátku jsem využívala odborné rady z Centra podpory strategického řízení a plánování ve školách, různé komunikační e-maily, ale nakonec jsem pro klidnější a hladší průběh využila odborné firmy pro finální administraci projektů. 

Nastavení šablon doznalo v OP JAK oproti předešlým obdobím změny (např. délka projektu, zjednodušené vykazování, atd.) – zaregistrovali jste nějaké změny? Jsou pro vás přínosné?

Rozhodně ano. Jakékoliv zjednodušené administrativní změny jsou pro nás vítané. Troufnu si říci, že nejen pro nás, ale i pro ostatní školy.

 Je ještě něco, co byste ráda dodala?

Co bych ráda dodala, abych se moc „nerozpovídala“? Tak jen ve zkratce. Nejen projekt OP JAK, ale i předchozí, jsou a byly pro naši mateřskou školu velkým přínosem. Získané finance velmi zefektivnily vzdělávání a pomohly nám zároveň i personálně posílit náš tým, což jsme s kolegyněmi velmi uvítaly. Je opravdu škoda, že školní asistent nemůže být legislativní součástí v běžné praxi a školy na něj mohou „dosáhnout“ jen prostřednictvím těchto projektů. Určitě bychom všichni ocenili, pokud by pozice školního asistenta mohla být běžnou praxí v každé mateřské škole.

Určitě bych uvítala pokračování v podobném duchu.

Těší nás úspěšnost našich žadatelů a příjemců a rádi vidíme, jak jim financování prostřednictvím našich výzev umožňuje kontinuitu rozvoje a poskytování kvalitního vzdělání dětem i profesní podpory pracovníkům. Děkujeme paní ředitelce Mgr. Petře Fiklíkové za rozhovor, školce za to, že je vzorným a proaktivním žadatelem a příjemcem a přejeme MŠ Kameňáček mnoho úspěchů nejenom v oblasti čerpání dotací.

Rozhovor byl veden korespondenčně.

OČIMA ŽADATELE: „POJĎ SE UČIT, POJĎ SI HRÁT, SPOLEČNĚ SE RADOVAT“ ZNÍ Z MŠ KAMEŇÁČEK!
MŠ Kameňáček

OČIMA ŽADATELE: „POJĎ SE UČIT, POJĎ SI HRÁT, SPOLEČNĚ SE RADOVAT“ ZNÍ Z MŠ KAMEŇÁČEK!
Děti v MŠ Kameňáček

FOTO: Archiv MŠ Kameňáček

Cílem výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.