BILANCE OP JAK ZA ROK 2022: 30 MILIARD NA VÝZKUM A VZDĚLÁVÁNÍ

Praha, 16. prosince 2022 – Včerejší, třetí zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Jan Amos Komenský (MV OP JAK) zhodnotilo dotační příležitosti programu v roce 2022 v podobě 11 výzev vyhlášených na podporu výzkumu a vzdělávání za více než 30 miliard korun a představilo jejich výhled na rok 2023. Současně byly schváleny tři další výzvy pro rozvoj výzkumu a vývoje s očekávaným vyhlášením v únoru 2023, které rozdělí mezi žadatele více než 5 miliard korun.

Náměstek Václav Velčovský dnes zahájil zasedání MV OP JAK odkazem na ukončené české předsednictví v Radě Evropské unie: „Nesmazatelně jsme se zapsali mezi velmi úspěšné předsednické státy. Veškeré dokumenty byly schváleny a díky nim jsme mohli nastolit takovou agendu, kterou považujeme za klíčovou pro budoucnost Evropy. A jsou také naše priority včleněné např. do OP JAK Velké výzkumné infrastruktury, komplementarita zdrojů financování výzkumu, digitální vzdělávání, které bude bezpečným a rozvíjejícím, na tom všem se Sedmadvacítka shodla.“

Ředitelka odboru koncepce a vedení OP Aneta Caithamlová informovala zúčastněné, včetně zástupců Evropské komise, o vyhlášených výzvách a finančním pokroku. Celkově bylo v roce 2022 schváleno téměř 2 000 projektových žádostí a vydáno více než 140 právních aktů. Jejich většinu tvoří už zažitý koncept šablon. Oznámena byla také aktualizace harmonogramů výzev OP JAK pro letošní a příští rok.

V rámci publicity bylo prezentováno vydání nové informační brožury o OP JAK, spuštění pravidelného e-mailového newsletteru a vznik nové rubriky „Očima žadatele“ přinášející inspirativní rozhovory z řad úspěšných žadatelů. Publicita OP JAK bude preferovat v souladu s principy udržitelného rozvoje bezpapírová řešení.

MV OP JAK schválil tři výzvy na podporu výzkumu a vývoje, které budou vyhlášeny v únoru 2023. Velké výzkumné infrastruktury představují zásadní prvek budování Evropského výzkumného prostoru. Platí to i pro Českou republiku. Jejich provoz hrazený ze státního rozpočtu je doplněn prostředky na jejich modernizaci a upgrade vybavení. Díky tomu přispěje OP JAK k jejich atraktivnosti pro výzkumníky z celé Evropy. V OP JAK je pro ně připraveno 3,9 miliardy korun a pro výzvu Open Science dalších 1,3 miliardy korun.

Společné základní zázemí pro realizaci proměny českého výzkumu směrem k open data a open science výzkumným organizacím zajistí IPs projekty EOSC-CZ a CARDS. Cílem výzvy je podpořit výzkumné a inovační kapacity, zavádět pokročilé technologie a vybudovat Národní repozitářové platformy, tedy předpolí, které je nutné k samotné paradigmatické změně Evropského výzkumného prostoru.

Příští 4. zasedání MV OP JAK je plánováno na 2. března 2023. Aktuální informace jsou k dispozici na webových stránkách OPJAK.cz.

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné v programovém období 2021-2027 využít finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). Celková finanční alokace je 90 miliard Kč, přičemž 43 miliard je určených na podporu výzkumu a vývoje, 19 miliard na podporu vysokých škol a 28 miliard na regionální školství.

Kontaktní údaje

Operační program Jan Amos Komenský
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy   
Sekce mezinárodních vztahů, EU a ESIF

Kontaktní adresa:
Harfa Office Park, Českomoravská 2420/15, Praha 9
Doručovací adresa:
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1

Kontaktní e-mail: opjak@msmt.cz

Internetové stránky:
OPJAK.cz
msmt.cz

Facebookový profil:
facebook.com/opjak.msmt